Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 8 oktober 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

De volgorde van de voorstellen staat nog niet vast. Dat zal mede afhangen van resultaat oordeelsvormende vergaderingen van 17 en 24 september 2019. Hieronder dus een groslijst.
1
Opening en loting sprekersvolgorde
2
Toelating en installatie raadslid SGP-ChristenUnie
3
Beëdiging en voorstellen (plv) directeur Rekenkamer Sliedrecht
4
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
5
Vaststellen agenda
6
Vaststellen notulen 9 juli 2019
7
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
8
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 8 oktober 2019.
9
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BEST – Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
10
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BEST – Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
11
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – Sliedrecht Regenboog dorp
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
12
DEBATSTUK - BEST – Rekenkamer Sliedrecht
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
13
DEBATSTUK - BEST – Aandeelhouderschap Eneco
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
13.1.tvr
ANTW (18jun) op Techn VR 14jun19 - Ippel - Aandeelhouderschap Eneco
13.2.tvr
TECHN VR 18sep19 - Mulder - Aandeelhouderschap Eneco
14
DEBATSTUK - FYS – Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Sliedrecht
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 26 juni 2019.
15
DEBATSTUK - SOC – Integratienota 2019 – 2021
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
15.1.tvr
ANTW 17sep op Techn VR 12sep - De Mul-Donker - Integratienota 2019-2021
16
DEBATSTUK - BEST – Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
17
BEST – Deelname GRD in werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen
18
FYS – Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan
19
FYS – Verhuur Nicolaas Beetsstraat 2-6
20
BEST – Extra personele capaciteit cluster openbare orde en veiligheid
21
SOC – Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022
22
SOC – Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
23
SOC – Ontwerp-jaarverslag Stichting Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht 2018
24
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl