link naar deze pagina

Opinieronde - 20 oktober 2022

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:50
Voorzitter: W.J. van de Fliert

1
Opening
2 20:00
Spreekrecht
Insprekers met betrekking tot agendapunt 5:
\- dhr\. N\. de Haan \(Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond\)
\- dhr\. P\. Linthorst
\- dhr\. H\. van den Herik
\- dhr\. H\. den Boer \(Ondernemersvereniging Scherpenzeel\)
3
Vaststellen agenda
4 20:20
Actualiteiten
5 20:25
Advisering terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg
6 20:55
Programmabegroting 2023-2026
7 22:10
2e Financiele rapportage 2022
8 22:25
Grondexploitatie (Grex) begroting 2023-2026
9 22:40
Terugkoppeling college m.b.t. externe organen
10 22:45
Rondvraag
11
Sluiting