link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 november 2022

Locatie: Kulturhus De Breehoek
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:50
Voorzitter:
Toelichting: LET OP AANVANGSTIJD!!
Algemene documenten:

1 18:30
Opening
2 18:31
Spreekrecht (art. 18 RvO)
3 18:32
Vragenuur (art. 41 RvO)
4 18:33
Vaststellen agenda
5 18:34
Actieve informatie college / Actualiteiten raad
6 18:39
Vaststellen besluitenlijst raad 29-09-2022
7 18:40
Lijst ingekomen stukken week 39 tot 42
8 18:45
Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen
9 18:50
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Scherpenzeel 2022
10 19:05
Contourennotitie Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)
11 19:25
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley Gebiedsuitwerking
12 19:45
Omgevingswet Adviesrecht
12.a 20:05
PAUZE
13 20:15
Commissariaat voor de Media
14 20:25
Advisering terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg
15 20:45
Programmabegroting 2023-2026
15.a 22:00
PAUZE
16 22:10
2e Financiele rapportage 2022
17 22:20
Grondexploitatie (Grex) begroting 2023-2026
HAMERSTUK
18 22:21
Verordening duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties
HAMERSTUK
19 22:22
Omgevingswet Verordening uitvoering en handhaving
HAMERSTUK
20 22:23
Verklaring van geen bedenkingen VvGB Wittenberg 76
HAMERSTUK
21 22:24
Moties vreemd aan de orde van de dag
22 22:49
Sluiting