Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 december 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien in de servicecentra, het gemeentehuis te De Steeg en op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer (026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl. De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling van de agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Eenmalige maatwerklening ter verduurzaming VvE Naeff flat Velp (19.71)
4.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
5
Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag (19.73)
In de raadsvergadering van 12 november jongstleden is de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Hiermee is ook ingestemd met de besparingsmaatregel nr. 19 ‘Hoogte tegemoetkoming individuele inkomenstoeslag bijstellen’. Daarnaast is de motie “Inkomenstoeslag voor tweeoudergezinnen met kinderen” aangenomen. Om uitvoering te kunnen geven aan de vastgestelde besparingsmaatregel en motie is het nodig om de huidige verordening aan te passen en vast te stellen.
6
Bestemmingsplan landelijk gebied, locatie Biljoen 6 velp (19.30)
7
Wijziging Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Rheden (19.72)
8
Legesverordening Rheden (19.69)
9
De Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden (19.70)
10
De Verordening rioolheffing Rheden (19.66)
11
De Verordening onroerendezaakbelastingen Rheden (19.61)
12
De Verordening hondenbelasting Rheden (19.60)
13
De Verordening forensenbelasting Rheden (19.59)
14
De Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Rheden (19.62)
15
De Verordening watertoeristenbelasting Rheden (19.64)
16
Verordening toeristenbelasting Rheden (19.63)
17
De Verordening BI-zone Centrum Dieren 2016-2020 wijzigen (19.65)
18
De Verordening BI-zone Centrum Velp 2016-2020 wijzigen (19.68)
19
Wijziging van de Verordening BI-zone Centrum Rheden 2019 (19.67)
20.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
20.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 12 en 26 november 2019
20.4
Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
20.4.1
Deelname aan Recycleplein Doesburg
MET B&W-BESLUIT WACHTEN TOT RAAD HEEFT INGESTEMD MET BEZUINIGINGSMAATREGEL

In Doesburg is sinds 2017 het nieuwe afvalbrengpunt ‘Recycleplein Doesburg’ geopend voor afval/grondstoffen. Het Recycleplein Doesburg is groter en moderner dan het oude afvalbrengpunt. Het Recycleplein Doesburg heeft voldoende capaciteit om ook het afval/grondstoffen van de inwoners van Rheden te ontvangen.

Er zijn met Doesburg gesprekken gevoerd over deelname van Rheden aan het Recycleplein Doesburg. Deze gesprekken hebben geleid tot de intentie om deel te gaan nemen aan het Recycleplein. De deelname levert een ingeschatte kostenbesparing op van € 110.000,--.
De gemeenteraad heeft op 12 november hiermee ingestemd als onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen.
20.4.2
Rapportages jeugdgezondheidszorg
kennis te nemen van:
- de Integrale Jeugdrapportage 'De jeugd in Gelderland-Midden, zelfredzaam, gezond en gelukkig?' (verslagjaar 2018)
- de rapportage Vaccinatiegraad in de gemeente Rheden (kalenderjaar 2018)
20.4.3
Zutphensestraatweg 3 Velp
21
Sluiting