Vergaderkalender

link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 13 oktober 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L. van Vliet

1
Opening
2
Vaststelling van de verslagen van de Voorbereidende vergadering van 2 juni, 15 en 16 september en Oriënterende vergadering van 22 september 2020
3
Rondvraag
4
Mededelingen diverse gemeenschappelijke regelingen
Bij dit agendapunt wordt de raad geïnformeerd over actuele ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen.
5
Besluit voorkeursscenario Project Gemeentehuis (20.66)
Het huidige gemeentehuis verkeert in slechte staat en voldoet niet meer aan eisen van wet- en regelgeving. Dit is een risico voor de bedrijfscontinuïteit. Om te komen tot een structurele oplossing is door het college een scenariostudie uitgevoerd. Het doel is om te komen tot een toekomstbestendige, flexibele centrale huisvesting voor het ambtelijk apparaat, hetcollege en de gemeenteraad dat tevens de mogelijkheid biedt voor ontmoeting en samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners.
6
Gebiedspaspoort Laag-Soeren (20.63)
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor gebieden die door het Rijk zijn aangewezen als stads- en dorpsgezicht een bestemmingsplan op te stellen waarin de bescherming van de beschreven historische waarden wordt gewaarborgd. Het buitengebied van Laag-Soeren is als zodanig aangewezen. Vanwege het bijzondere karakter van dit gebied heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (hierna: RCE) de gemeente Rheden subsidie verstrekt om met de inwoners een document op te stellen aan de hand waarvan een goede balans kan worden gevonden tussen behoud en ontwikkeling van het gebied. Dit heeft geresulteerd in het onderhavige gebiedspaspoort.
7
Controle protocol en normenkader 2020 gem.Rheden (20.60)
Sinds 2005 is de accountant wettelijk verplicht een verklaring af te geven betreffende de rechtmatigheid van de besteding van de middelen van de gemeenten. Deze zgn. rechtmatigheidsverklaring maakt onderdeel uit van het reguliere getrouwheidsonderzoek van de jaarrekening door de accountant. Basis voor de accountant is het jaarlijks, door de
raad vastgestelde controleprotocol, inclusief normenkader.
8
Verordening BI-zone Centrum Velp 2021-2025 (20.56)
De huidige regeling 'Bedrijven investeringszone' (BIZ) loopt dit jaar ten einde. Het bestuur van Ondernemersvereniging Centrum Velp heeft verzocht om een verlenging van deze regeling. Nadat de verordening is vastgesteld wordt er een draagvlakmeting uitgevoerd. De verordening treedt pas in werking als er sprake blijkt te zijn van voldoende
draagvlak.
9
Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor transformatie kantoorgebouw naar 60 wooneenheden Waterstraat 11 te Velp (20.57)
Het onderhavige bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan ‘Velp 2016, Woongebieden Zuid’. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is aan de raad gevraagd om een verklaring  geen bedenkingen af te geven, conform de uitgebreide afwijkingsprocedure Wabo. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt nu om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.
10
Vaststelling Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden (20.59)
Met dit voorstel wordt een woonbestemming en de bouw van een berging met carport planologisch mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend.
11
Verklaring van geen bezwaar t.b.v. overkappingen Arnhemsestraatweg 16, Dieren (21.61)
Het onderhavige bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Landelijkgebied’.Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is aan de raad gevraagd om een verklaring  geen bedenkingen af te geven, conform de uitgebreide afwijkingsprocedure Wabo. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt nu om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.
12
Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het bouwplan personeelsverblijven Zutphensestraatweg 1a te Velp (20.58)
Het onderhavige bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2009’. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is aan de raad gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, conform de uitgebreide afwijkingsprocedure Wabo. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt nu om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven.
13
Nabetaling (oud-)fractievoorzitters (20.65)
Vanaf 2009 is  in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vastgelegd dat een fractievoorzitter een extra vergoeding krijgt bestaande uit twee delen:
1 Een vaste vergoeding van 1,2% van de vergoeding voor de werkzaamheden
2 Een variabele vergoeding van 0,4% per fractielid (exclusief de voorzitter) van de vergoeding voor de werkzaamheden.
In de periode van 2009 tot 2014 heeft deze wettelijk verplichte betaling abusievelijk niet plaatsgevonden.
Voorgesteld wordt om deze omissie recht te zetten door deze wettelijk verplichte extra betaling aan de (oud-)fractievoorzitters.