Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsbijeenkomsten - 20 oktober 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: M. Visser

1
Opening
2
Actualiteitenrapportage 2021-2024
De actualiteitenrapportage bestaat uit 4 onderdelen:
1\. Een actualisatie van relatief grote budgetten uit de bestaande meerjarenbegroting 2020 e\.v\. die een structurele doorwerking kennen naar de jaren 2021\-2024\, het betreffen zowel positieve als negatieve ontwikkelingen;
2\. De uitwerking van het aangenomen amendement ‘Rheden Financieel Stabiel: Nu doorzetten’ zoals aangenomen bij de kadernota 2021;
3\. Een aantal alternatieven c\.q\. nadere zoekrichtingen voor de uitwerking van het amendement;
4\. Een beschrijving van risico’s en onzekerheden die \(nog\) geen kwantitatieve vertaling in de begroting kent dan wel \(soms\) geen onderdeel van het risicoprofiel in de paragraaf weerstandsvermogen is\.
3
Sluiting