Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 27 oktober 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: C. van Eert
Toelichting: De stukken bij agenda zijn digitaal in te zien op www.rheden.nl/gemeenteraad.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffie, telefoonnummer
(026) 49 76 241, e-mail: griffie@rheden.nl.

De vergadering wordt uitgezonden op internet, www.rheden.nl/gemeenteraad.
In verband met de coronamaatregelen vindt deze vergadering digitaal plaats.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Rondvraag
3
Vaststelling agenda
3.a
Bespreekstukken (waarover debat en besluitvorming plaatsvindt)
4
Nabetaling (oud-)fractievoorzitters (20.65)
Vanaf 2009 is  in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden vastgelegd dat een fractievoorzitter een extra vergoeding krijgt bestaande uit twee delen:
1 Een vaste vergoeding van 1,2% van de vergoeding voor de werkzaamheden
2 Een variabele vergoeding van 0,4% per fractielid (exclusief de voorzitter) van de vergoeding voor de werkzaamheden.
In de periode van 2009 tot 2014 heeft deze wettelijk verplichte betaling abusievelijk niet plaatsgevonden.
Voorgesteld wordt om deze omissie recht te zetten door deze wettelijk verplichte extra betaling aan de (oud-)fractievoorzitters.
4.a
Hamerstukken (waarover alleen besluitvorming plaatsvindt)
5
Gebiedspaspoort Laag-Soeren (20.63)
Het afgelopen anderhalf jaar is samen met een groep inwoners van het rijksbeschermd dorpsgezicht Laag-Soeren gewerkt aan een gebiedspaspoort [paspoort omdat dit enerzijds de identiteit beschrijft terwijl het anderzijds ruimte geeft om te bewegen]. Met dit paspoort in de hand hopen we een gebied waarvoor van rijkswege het hoogste beschermingsniveau geldt toch ruimte te geven voor ontwikkeling.
6
Controle protocol en normenkader 2020 (20.60)
7
Verordening BI-zone Centrum Velp 2021-2025 (20.56)
8
Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor transformatie kantoorgebouw naar 60 wooneenheden Waterstraat 11 te Velp (20.57)
De raad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven, conform de uitgebreide afwijkingsprocedure Wabo, ten behoeve van het bouwplan transformatie kantoorgebouw naar 60 wooneenheden aan de Waterstraat 11 te Velp. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden afgegeven.
9
Vaststelling Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden (20.59)
Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c te Rheden, conform bijgevoegd raadsbesluit. Met dit bestemmingsplan wordt een woonbestemming in de Bosschuur en de bouw van een berging met carport planologisch mogelijk gemaakt.
Bij het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
LTA: vaststelling oktober 2020
10
Vvgb Overkappingen Arnhemsestraatweg 16, Dieren (20.61)
Meewerken aan een omgevingsvergunning (Wabo-projectbesluit) voor het plaatsen van 3 overkappingen op het perceel Arnhemsestraatweg 16 te Dieren met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen
11
Afgifte verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het bouwplan personeelsverblijven Zutphensestraatweg 1a te Velp (20.58)
De raad vragen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, conform de uitgebreide afwijkingsprocedure Wabo, ten behoeve van het bouwplan personeelsverblijven Zutphensestraatweg 1a te Velp. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve verklaring van geen bedenkingen kan door de raad worden afgegeven.
12.1
Vast te stellen van besluiten n.a.v. aan de raad gerichte brieven
12.2
Vast te stellen van de notulen van de raadsvergadering van 8 september 2020
De notulen worden volgende week bijgevoegd
12.3
Kennis te nemen van de LTA inclusief lijst van toezeggingen
12.4
Vast te stellen van besluiten n.a.v. lijsten van stukken ter kennisneming
12.4.1
Den Heuvel 32 - Uitwerking Businesscase
12.4.2
Tweede bestuursrapportage De Connectie 2020
12.4.3
SOK Regiodeal Veluwe
12.4.4
Quick Scan woningbouw sportveld Laag-Soeren
12.4.5
Beoordeling uitbreidingsplannen Albert Heijn Rheden
12.4.6
Contourennotitie verstedelijkingsstrategie
13
Sluiting