link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 8 juli 2021

Locatie: Webex
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:20
Voorzitter: Gerdien Maaijen
Toelichting: **++Bijeenkomst raadswerkgroep Sociaal Domein++**

**Link naar opname:**
https://raadoverbetuwe.my.webex.com/raadoverbetuwe.my/ldr.php?RCID=afff00f92c9d4df2ad7c9275a4ac04b1

**Wachtwoord voor opname:**
rQDrPar6

**++Map documenten Sociaal Domein++**
In iBabs is een map aangemaakt met documenten over sociaal domein. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Sociaal Domein. Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.
Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Sociaal Domein (onder gedeelde folders)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2.a
Vaststellen agenda
2.b 20:00
Vaststellen concept-besluitenlijst 26 mei 2021
3 20:05
18 maatregelen sociaal domein obv input uit enquête (60 min.)
**Introductie agendapunt & algemene toelichting enquête:**

* Middel om focus aan te brengen in de 18 maatregelen gezien de korte tijd.
* Tot 28 juni 17:00 uur 4 enquêtes ingevuld.
* Respondenten geven aan dat er (nog) niet voldoende grip is op de 18 maatregelen.
* 3 van de 4 respondenten voorkeur dat de ombuigingen die zijn opgenomen in de kadernota toegevoegd kunnen worden aan de rapportage over de 18 maatregelen.
* In de bijlage (resultaten enquête) zijn de scores met de minste ‘ja’s’ geel gearceerd, evenals de maatregelen die grosso modo de minste ja’s hebben gekregen overall.
* Behandelvoorstel 8 juli: bespreken maatregelen met de ‘minste’ ‘ja’s’ in de volgorde zoals hieronder aangegeven (met ‘gedeelde’ tweede en vierde plaatsen)
* Doelen van dit agendapunt: bespreken stavaza, na bespreking stavaze bepalen in welke mate (eventueel nieuwe) inzichten voor de werkgroep en/of raad van belang zijn en bepalen behoefte om grip op het sociaal domein aanvullend/op een andere wijze te agenderen in onze werkgroep of raad.

**Bespreken maatregelen met de ‘minste’ ‘ja’s’ in de volgorde zoals hieronder aangegeven (met ‘gedeelde’ tweede en vierde plaatsen):**
• 3.a. maatregel #15: het Woonplaatsbeginsel: heeft dit te maken met de nieuwe informatie uit TIC over de gevolgen van de meicirculaire waardoor de beoogde besparing van 500k volledig vervalt? De betreffende TIC is in Ibabs te vinden (en bijgevoegd). Wat zijn de gevolgen?
• 3.b. maatregel #16: Inzet op toezicht, handhaving en bestrijding fraude. Op dit onderdeel is duidelijk meer behoefte aan informatie die leidt tot inzicht. Verder wordt er gevraagd wat de extra kosten zijn van inzet hierop en evt. negatieve bijeffecten.
• 3.c. maatregel #2: Omgekeerde verordening: Ook hier is meer behoefte aan informatie, uitleg over wat het inhoudt, hoe realistisch de doelstelling is en eventuele risico’s
• 3.d. maatregel #7 Huishoudelijke ondersteuning aanscherpen en omvormen tot algemene voorziening: Ook daar is er behoefte aan meer informatie, met name over de nieuwe contractering en tot slot de vraag of er geen vertraging is opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning, waarschijnlijk omdat het doel om tot algemene voorziening omvormen niet blijkt te kunnen.
• 3.e. maatregel #4 Dagbesteding ombuiging naar algemene voorziening: ook hier is behoefte aan meer informatie. De juridische risico’s van deze maatregel wordt als aandachtspunt genoemd.
• 3.f. maatregel #5 Alternatieve vervoersvoorzieningen en vrijwilligersvervoer: ook hier is (ondanks de aanvullende memo nav de vergadering over de BVO DRAN, zie bijlage) behoefte aan meer informatie. Daarnaast wordt gevraagd naar de evt. risico’s als de afspraak met BVO DRAN herzien moet worden.
• 3.g. maatregel #13 Eigen medewerkers inzetten bij de ondersteuning van inwoners: hier wordt ’tijd’ als aandachtspunt genoemd en de haalbaarheid om uiteindelijk te besparen op formatie. De gemeentesecretaris heeft hier voor het geheel van de organisatie nog onlangs een toelichting op gegeven en heeft ook aangeboden om de werkgroep nog een keer separaat voor het sociaal domein een toelichting te geven. Bijgevoegd is de presentatie van de gemeentesecretaris.
4 21:05
Lange Termijn Agenda en volgende bijeenkomsten (10 min.)
* Zie voor prio’s onderwerpen de volgende link: https://www.mentimeter.com/s/f5b7b0bdbafa70ce5660fa6a7a46ae3c/96bf80f91df5
* Wat willen we met het aanbod van Peter Breukers om met de werkgroep in gesprek te gaan over de organisatieontwikkeling voor het sociaal domein?
* 1 september: doorontwikkeling monitor (voorbereidingsgroep Mart, Gerdien, Mariel)
* 27 oktober: ?
* 1 december: ?
5 21:15
Rondvraag
6
Sluiting