link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 20 mei 2021

Locatie: via Webex
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dia Vennis
Toelichting: **++Bijeenkomst Raadswerkgroep Omgevingswet++**

**Map documenten Omgevingswet**
In iBabs staat een map met documenten (bibliotheek) over de Omgevingswet. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Omgevingswet.
Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.
Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Omgevingswet (onder gedeelde folders).

1
Opening en mededelingen
Mededelingen:
\- Memo stand van zaken Omgevingswet en raadswerkgroep \(bijgevoegd\)
\- Geactualiseerde planningslijst \(bijgevoegd\)
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst incl. actielijst
4
Omgevingsspel
Tijdens de raadswerkgroep van 24 maart hebben jullie een tweetal presentaties gekregen. Over het financiële effectenmodel en over het plan van aanpak om te komen tot een definitief Omgevingsplan. Twee zaken werden die avond duidelijk:

- Er zijn veel keuzes te maken en elke keuze heeft gevolgen/effecten (bijv. op organisatie, personeel, financiën, kwaliteit, dienstverlening en tijd)..
- Jullie hebben behoefte hebben aan verdieping op de keuzes. Om daarna een zorgvuldige afweging te kunnen maken.

Daarom willen we met jullie het **Omgevingsspel** spelen. Dit zeer interactieve spel gaat over de rol van de gemeente bij initiatieven. Aan de hand van een leuke fictieve casus komen we aan de praat over aspecten als vertrouwen, durven loslaten, het doorgronden van het krachtenveld en de kaderstellende/ controlerende rol van de gemeenteraad. Dilemma’s als de te maken bestuurlijke keuzes komen daarmee ook ter tafel. De kracht van het spel zit ‘m met name in het nagesprek: waar ontstonden voor ons dilemma’s? Welke keuzes waren makkelijk te maken/ welke effecten hadden we zo in beeld? En waar hebben we verdieping op nodig?
De opbrengst van de avond levert ons daarmee inzicht in een aantal van de dilemma’s waar we bij het implementeren van de Omgevingswet, en daarmee ook bij het opstellen van het omgevingsplan, mee te maken krijgen. Loslaten impliceert een meer globaal plan en algemene regels. Kaderstelling juist een meer gedetailleerd plan met beoordelingsregels.

Geen ‘huiswerk’ ter voorbereiding; de casus krijgen jullie pas op de avond zelf.
5
Rondvraag en agendapunten volgende bijeenkomst op 24 juni
**Bijeenkomst 24 juni:**
Zoals jullie ook op de planningslijst kunnen zien, bespreken we op deze avond graag twee onderwerpen. Eerst bespreken we met jullie het **participatiebeleid** tot dus ver. We doorlopen hiervoor een ‘we walk as we talk’-proces en nemen jullie graag mee in waar we nu staan. Daarbij zijn er ook een aantal aandachtspunten/ keuzes. Graag horen we jullie mening hierover. Waar dienen we nog aandacht voor te vragen?
Het tweede deel van de avond bespreken we graag de **Commissie Ruimtelijke Kwaliteit**. Onder de Omgevingswet is het verplicht ten minste een commissie te hebben voor rijksmonumenten. Sommige gemeenten zullen het bij dit minimum houden; andere gemeenten zullen de bestaande situatie (met de welstandscommissie voor alle bouwgerelateerde aanvragen) continueren. Dit betekent ook dat de verordening aangepast moet worden voor inwerkingtreding van de wet. Marcel Scholte is onze ambtelijk secretaris van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en hij gaat graag met u het gesprek aan over de diverse mogelijkheden en wensen.
Twee/ drie weken voorafgaand aan deze bijeenkomst sturen we de conceptversie van het participatiebeleid (tot dan toe) alsook een memo over de commissie Ruimtelijke Kwaliteit toe. Het is fijn als u die vooraf in de fracties kunt bespreken.
6
Sluiting