link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 24 september 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: Dit is een extra commissievergadering RWK. De reguliere commissievergadering is op maandag 21 september 2020.
Let op: Aanvang 18.30 uur

De commissievergadering wordt gehouden in Statenzaal en aanliggende zalen.
Vanwege Covid-19  zijn deze beperkt toegankelijk. De publieke tribune is gesloten.
De vergadering is openbaar en live te volgen via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Het is  mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat behoren. Voor het inspreken of als toehoorder bijwonen van de vergadering moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Meer informatie treft u in de bijlage bij de algemene documenten.
Bundel:
pdf Agendabundel (54.1MB)
Algemene documenten:

1 18:30
Opening en mededelingen
2 18:35
Vaststellen agenda
3
A-Agenda MRA
3.a 18:40
MRA: Voordracht met mogelijkheid tot zienswijze PS tbv Vergadering MRA Regiegroep oktober 2020 incl. financiële stukke (A-agenda 24-09-2020)
bespreking van vergaderstukken van de halfjaarlijkse vergadering van de MRA Regiegroep, die plaats vindt op 30 oktober 2020. De stukken worden met een Statenvoordracht aan PS aangeboden, en op 24 september in commissie RWK besproken.
4 19:10
Rondvraag commissaris van de Koning Van Dijk (portefeuille MRA)
5 19:15
A-Agenda Klimaat en Energie
5.a
Energie: Voordracht Concept-Regionale Energiestrategieën (RES) (A-agenda RWK 24-09-2020)
Toelichting
GS hebben ingestemd met het besluit over de concept-Regionale Energiestrategieën (RES) voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. De concept RES’en zijn een uitkomst van een intensieve samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie en netbeheerders. Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is een belangrijk aspect daarbij. Daarom zijn vanaf het begin ook inwoners, energiecoöperaties, experts, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken. Het hart van de concept RES’en is een bod voor duurzame energieopwekking op land en de zoekgebieden waar dat mogelijk zou kunnen zijn. GS hebben in hun brief aan PS een aantal aandachtspunten benoemd over raakvlakken met onder andere natuur, landschap, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, economie landbouw en cultuurhistorie.

Proces:
In de processchema's die als bijlage zijn toegevoegd is het volledige traject opgenomen om te komen tot de RES 1.0 voor beide energieregio's.
In de brief van GS aan PS van 23 april jl. is de toelichting op het proces en de wijzigingen ivm uitstel van enkele deadlines door de Coronacrisis vanuit het landelijk bureau Energiestrategie verder toegelicht.

Alle informatie over het proces is ook te vinden op de website van het RES-bureau:
https://energieregionhz.nl/proces
https://energieregionhn.nl/proces

Link Concept-RES Noord-Holland noord: https://energieregionhn.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-NHN-15-april-2020.pdf
Link Concept-RES Noord-Holland zuid: https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/05/Online-PDF-Concept-RES-Noord-Holland-Zuid-22-april-2020.pdf

Specifieke informatie voor Statenleden (en gemeenteraadsleden) over het RES-proces is vinden op:
https://energieregionhz.nl/informatie-volksvertegenwoordigers
https://energieregionhn.nl/informatie-volksvertegenwoordigers
5.a.1
Bijdrage insprekers
5.a.2
Ingekomen schriftelijke reacties aan PS / cie RWK over concept-RES
5.a.3
Energie: Informatiebrief en bijlagen over de Regionale Energie Strategie NHN en NHZ (C-agenda RWK 24-08-2020)
5.a.4
Energie: Ingekomen brief gezamenlijke bewonersorganisaties NHN - Hoor en wederhoor in het RES proces (RWK, betrekken bij A-agenda 21-09-2020)
5.a.5
Energie: TBO Visiekaart en voorwaarden voor een zorgvuldige energietransitie (C-agenda RWK 08-06-2020)
5.a.6
RES / Energie: Ingekomen brief Datacenters en de RES'en - gezamenlijke bewonersorganisaties NHN (betrekken bij cie RWK 21-09-2020)
5.a.7
Water/ Energie: Open brief Platform jachthavens IJsselmeergebied (C-agenda NLG 24-08-2020, RWK 21-09-2020)
5.a.8
Energie: Inbreng bij concept-RES vereniging energie coöperaties en initiatieven Noord-Holland - VEI NH (C-agenda RWK 24-09-2020)
5.a.9
RES: Ingekomen brief met bijlagen inwoner over de RES (C-agenda RWK 24-09-2020)
Dit is de geanonimiseerde mail. Een niet geanonimiseerde versie is in te zien door Statenleden in de afgeschermde agenda in iBabs
5.a.10
Energie: Brief aan PS over de RES'en van de samenwerkende Natuurorganisaties (C-agenda RWK 24-09-2020)
5.a.11
Energie: Ingekomen brief vogelbescherming NL aan PS over de concept-RES'en incl. bijlagen (betrekken bij RWK 24-09-2020)
6 22:25
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
7 22:30
Sluiting
8
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
8.a
Energie: Monitor Wind op Land 2019 van het RVO (C-agenda RWK 21-09-2020)
Uit de monitor Wind op Land 2019 blijkt dat de Provincie Noord-Holland haar taakstelling van 685,5 megawatt aan windenergie in 2020 net niet haalt. Inkoopproblemen bij initiatiefnemers en aansluitingen op het net hebben geleid tot vertraging in de realisatie, waardoor het opleverjaar 2020 niet gehaald wordt. De monitor wordt ter kennisname aan Provinciale Staten gezonden.
8.b
Energie: Beantwoording vragen over datacenters en de RES (C-agenda RWK 24-09-2020)
De heer Buitendijk heeft in een brief aan diverse bestuursorganen uit Noord-Holland Noord vragen gesteld over datacenters in relatie tot de energietransitie en de Regionale Energiestrategieën (RES). In overleg met het bestuurlijk afstemmingsoverleg RES NHN heeft de provincie Noord-Holland zijn vragen beantwoordt, in samenspraak met gemeente Hollands Kroon en het programmabureau RES.
9
C-Agenda MRA (ter kennisname)
9.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 40 (C-agenda RWK 21-09-2020)