link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 oktober 2021

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:50
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van oktober 2021.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Mobiliteit: Ingekomen brief brughinder (C-agenda M&B 28-10-2021)
2
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Beantwoording vraag over toepassing voorzorgsbeginsel bij VTH Tata Steel en vraag over Kooksfabriek 2 (C-agenda NLG 22-11-2021)
3
Omgevingsverordening: Omgevingsvisie Haarlemmermeer (C-agenda RWK 25-10-2021)
De gemeente Haarlemmermeer heeft het ontwerp van de Omgevingsvisie 2040 'samen maken we Haarlemmermeer' ter inzage gelegd met de mogelijkheid om te reageren. Gedeputeerden Staten maken van deze mogelijkheid gebruik door het versturen van een schriftelijke reactie aan het gemeentebestuur. De reactie gaat in op een aantal gezamenlijke opgaven en ambities uit de visie waaronder woningbouw en landschap en vergroening.
4
Ruimte: PARK - Verslag dag van Ruimtelijke kwaliteit 15-09 en boekje 'Verbonden toekomst' (C-agenda RWK 25-10-2021)
5
Infrastructuur: Voortgang project N247-16 (B-agenda M&B 28-10-2021)
De provincie werkt aan de verbetering van de doorstroom van verkeer en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Dat doet ze samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam onder de naam Bereikbaarheid Waterland. Onderdeel daarvan is de aanleg van drie onderdoorgangen bij kruispunt Het Schouw. Door o.a. een hogere grondwaterstand kunnen die onderdoorgangen niet worden uitgevoerd zoals bedacht. Daarvoor moet er terug worden gegaan naar de tekentafel. In afwachting van de vervolgstappen die nodig zijn om de bereikbaarheid te verbeteren wordt het tot nu toe uitgevoerde werk bij Het Schouw netjes afgerond zodat de weg veilig is en blijft.
6
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) inventarisatie Tata Steel (B-agenda NLG 25-10-2021)
Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een inventarisatie naar Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uitgevoerd van Tata steel. Het doel van de inventarisatie bestaat uit twee delen; ten eerste, om een zo volledig mogelijk beeld en actueel inzicht te krijgen van het gebruik en de uitstoot van ZZS naar lucht en water. Ten tweede om de vergunningen op basis van de actuele (emissie)gegevens indien noodzakelijk aan te passen. Op basis van deze inventarisatie blijkt dat er geen overschrijdingen zijn aangetoond in het maximaal toelaatbaar risico. Wel blijkt dat op papier er teveel ruimte wordt gegeven in de vergunning. De OD NZKG scherpt de vergunning van Tata Steel daarop aan.
7
MRA: aanbieding definitieve samenwerkingsafspraken door de MRA (A-agenda EFB 28-10-2021)
8
Natuur: brief aan commissie NLG reactie op natuurbeheerplan (Betrekken bij agendapunt 11 b NLG 25 oktober 2021)
9
Advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: briefadvies investeren in duurzame groei (C-agenda alle commissies oktober 2021)
10 00:00
Dierenwelzijn: Agenderingsverzoek PvdD Discussienotitie verbetering dierenwelzijn Noord-Holland (B-agenda NLG 25-10-2021)
11
Economie: Brief GS aan PS inz. Definitieve vaststelling Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 (C-agenda EFB 28-10-2021)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ streeft het college ten aanzien van de economie van Noord-Holland o.a. naar een optimaal vestigingsklimaat, duurzame innovatie en versnelling van de verduurzaming van de economie. In de Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 ‘Groen Herstel’ laat het college zien wat de ambities zijn per thema en waarop ingezet gaat worden voor de periode 2021-2023.
12
Financiën: Voordracht Actualisatie financiële verordening (A-agenda EFB 28-10-2021)
4-jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de financiële verordening. De laatste actualisatie dateert van 2019. In verband met landelijke afspraken over de interpretatie van wetgeving is een actualisatie van een beperkt aantal artikelen nu tussentijds nodig. Daarnaast zijn de artikelen met betrekking tot concerncontrol en de auditfunctie aangepast.
13
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 12 oktober 2021 (B-agenda NLG 25-10-2021)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
14
Motie 42: Brief van GS aan PS over voorbereiding 3e tranche Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (c-agenda EFB 28-10-2021)
De uitvoering van de eerste en tweede tranche van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds loopt. Met deze brief lichten GS toe dat voor de derde tranche meer zicht nodig is op de effectiviteit en de noodzaak van eventuele maatregelen. De vormgeving van de derde tranche volgt in het eerste kwartaal van 2022.
15
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 53 (c-agenda's alle commissie oktober 2021)
16
Ruimte / Bereikbaarheid: Vervolgonderzoek Haarlem Nieuw-Zuid (C-agenda RWK 25-10-2021 & M&B 28-10-2021)
Om de visie stationsgebied Haarlem mogelijk te maken en om Haarlem bereikbaar te houden voor de regio, is een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem nodig: Haarlem Nieuw-Zuid. Dit vervolgonderzoek bouwt voort op voorgaande studies waarin mogelijke locaties en randvoorwaarden verkend zijn. In deze studie worden vier ruimtelijke modellen met bijbehorende businesscases gepresenteerd. Het rapport is binnenkort te vinden op de websites van de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland.
17
Slavernijverleden: Advies GS inzake initiatiefvoorstel Statenfractie DENK 'Onderzoek slavernijverleden (B-agenda EFB 28-10-2021)
GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de fractie van DENK om een diepgaand onderzoek naar het slavernijverleden niet uit te voeren maar het nationaal onderzoek over dit onderwerp door het Rijk af te wachten.
18
Landbouw: De cirkel rond! Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland (C-agenda NLG 25-10-2021)
19
IPO: Brief GS aan PS inz. Begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 (B-agenda EFB 28-10-2021 en C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en M&B 28-10-2021; commissieleden van NLG, RWK en M&B kunnen wanneer ze opmerkingen hebben over de stukken deze meegeven aan hun fractiegenoten in EFB ).
Het IPO-bestuur heeft op 2 september de begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 vastgesteld. Middels een technische briefing op 23 augustus heeft PS kennis kunnen nemen van de begrotingen. Deze zijn daarna ongewijzigd vastgesteld door het IPO-bestuur. Deze brief voorziet in extra informatie aangaande de wijzigingen t.o.v. de kaderbrief 2022 waarover zij op 28 juni zijn geïnformeerd.
20
Natuur: Natuurbeheerplan 2022 (A-agenda NLG 25-10-2021)
Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Het Natuurbeheerplan heeft van 18 juni t/m 28 juli 2021 ter inzage gelegen. Met dit besluit worden de Nota van Beantwoording en het Natuurbeheerplan 2022 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.
21
ROM: Brief GS aan PS inz. benoeming bestuurders en verlenen volmachten (C-agenda EFB 28-102021)
n.v.t.
22
Landbouw: Advies inzake het initiatiefvoorstel “Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector” (A-agenda NLG 25-10-2021)
De fracties D66 en VVD hebben een initiatiefvoorstel ingediend inzake “Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector”. Het college heeft over dit initiatiefvoorstel een advies opgesteld.
23
Water: Aanpak Oostelijke Vechtplassen: tussenevaluatie en jaarlijkse voortgangsrapportage (C-agenda NLG 25-10-2021)
Een extern onderzoeksbureau heeft een Tussenevaluatie uitgevoerd op het programma Oostelijk Vechtplassen. De Voortgangsrapportage 2020 Oostelijke Vechtplassen is de formele jaarlijkse verantwoording van het programma en toont de voortgang op inhoudelijk en financieel gebied.
24
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2021 (brief kan betrokken worden bij de bespreking van de  Begroting 2022 in de commissies).)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
25
Begroting 2022: Brief GS aan PS inz. advies GS aangehouden moties begroting 2022 (de door GS voorgelegde financiële opties a en b te bespreken op de begroting in de commissie EFB van 28 oktober 2021; de adviezen van GS over de aangehouden moties te bespreken in alle commissies bij de begrotingsbehandeling).
Provinciale Staten hebben meerdere moties ingediend met een bestedingsvoorstel voor het rekeningresultaat over 2020. GS adviseren in deze brief over de ingediende moties en over het beschikbare bedrag dat hiervoor ingezet kan worden.
26
Begroting 2022: Brief GS aan PS inz. Memorie van antwoord begroting 2022 (wordt geagendeerd bij de begrotingsbehandeling van alle commissies).
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2022 hebben gesteld.
27
Bereikbaarheid: Brief De Bonte Piet over Westfrisiaweg (te betrekken bij PS 11-10-2021, ag.p. 10)
28
Bereikbaarheid: Brief Economisch Forum HbA inzake overschot begroting investering Westfrisiaweg (te betrekken bij PS 11-10-2021, ag.p. 10)
29
Bereikbaarheid: Ingekomen mail moties Stede Broec over Westfrisiaweg (te betrekken bij PS 11-10-2021, ag.p. 10)
30
Economie/energie/NZKG/Tata: Brief GS aan PS inz. Just Transition Fund - Transitieplan IJmond (C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en EFB en M&B 28-10-2021 (EFB trekkende cie).
De Europese Unie heeft het Just Transition Fund opgericht om regio’s die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij de transitie naar een duurzame industrie. De IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben gezamenlijk een Transitieplan IJmond opgesteld om een beroep te kunnen doen op de middelen die binnen het fonds voor de IJmond-regio zijn gereserveerd. Het Transitieplan bevat een strategie op hoofdlijnen voor het ‘transitiepad’ naar een duurzame (staal)industrie in de IJmond en het Noordzeekanaal-gebied. Vanuit het fonds is € 58,5 miljoen gereserveerd voor de IJmond.
31
Klimaat / Water: Wijziging Uitvoeringsregeling onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten Klimaatadaptatie (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda NLG 25-10-2021)
De wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020, is een technische wijziging. De waterschappen worden toegevoegd aan de doelgroep.
32
Landbouw: Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies (C-agenda NLG 25-10-2021)
GS hebben adviescommissies ingesteld voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van de openstelling POP3 onderdelen ‘Samenwerking in het kader van Europese Innovatie Partnerschappen binnen de agrarische sector’ 2021 (EIP 2021) en ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland’ 2021 (Verplaatsingsregeling 2021).
33
Openbaarheid: Brief GS aan PS inz. Beleidslijn openbaarheid provincie Noord-Holland (C-agenda EFB 28-10-2021)
Provincie Noord-Holland heeft een nieuw beoordelingskader opgesteld voor de beoordeling van Wob-verzoeken en actieve openbaarmaking. Dit beoordelingskader kan worden geraadpleegd via https://www.noord-holland.nl/Loket/Wob\_verzoek.
34
Recreatie: Dienstverleningsovereenkomst bestuursbureau en besluit mandaat (C-agenda NLG 25-10-2021)
De recreatieschappen hebben besloten ter versterking van de bestuurskracht een bestuursbureau van de recreatieschappen per 1 januari 2022 in te stellen. De provincie heeft aangeboden het werkgeverschap voor de medewerkers van het bestuursbureau te vervullen en dit bureau te faciliteren. Daartoe wordt een dienstverleningsovereenkomst met de recreatieschappen aangegaan die de diensten vastlegt die de provincie verleent alsmede de vergoeding die de recreatieschappen daartoe betalen en de voorwaarden waaronder. Voorts wordt een mandaatbesluit vastgesteld om de bevoegdheden van het werkgeverschap te beleggen bij de werkgeverscommissie van de recreatieschappen.
35
Ruimte / Mobiliteit: Reservering budget Ketenreis OV-fonds (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda M&B 28-10-2021)
NS en Provincie Noord-Holland werken, samen met de regio’s, aan de Regionale Ontwikkelagenda. NS heeft aangegeven 2 miljoen euro beschikbaar te willen stellen voor maatregelen in Noord-Holland Noord (boven het Noordzeekanaal) op het gebied van de bereikbaarheid van het OV, goede overstapmogelijkheden (trein, bus, fiets) en het verbeteren van stationsomgevingen. De provincie reageert positief op het verzoek van de NS om hiervoor ook 2 miljoen euro te reserveren. NS en Provincie Noord-Holland maken nog nadere afspraken over het maatregelenpakket en de voorwaarden.
36
Ruimte / Mobiliteit: Voortgangsrapportage OV-Fonds (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda M&B 28-10-2021)
Het provinciale OV-fonds investeert in het beter benutten van stationsomgevingen (voor woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen), het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, metro, bus, fiets (ketenreis) en de leefomgeving rond OV-knooppunten. In de voortgangsrapportage staat de stand van zaken van de projecten die een bijdrage hebben gekregen uit het fonds. Ook worden lopende ontwikkelingen geschetst en bevat het enkele aanpassingen aan de investeringsagenda.
37
Werklocaties: Brief GS aan PS inz. Monitor Werklocaties Noord-Holland 2020-2021 (C-agenda EFB 28-10-2021, M&B 28-10-2021 en RWK 25-10-2021)
De Monitor Werklocaties 2020-2021 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2020 zien, met peildatum van 1 januari 2021. Het afgelopen jaar zijn de Noord-Hollandse werklocaties ondanks COVID-19 redelijk overeind gebleven. De kantorenmarkt is iets ruimer, maar de bedrijventerreinenmarkt is juist krapper geworden.
38
Energie: Wob-besluit windturbines (deel 1) (C-agenda RWK 25-10-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
39
Waddengebied: Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 (C-agenda NLG 25-10-2021)
Het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied (MJP) 2021 en verder beschrijft de programmering, voortgang en uitvoering van het Investeringskader Waddengebied. Het bevat onder meer een overzicht van initiatieven die zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn dan wel in ontwikkeling zijn, waarbij enkele initiatieven worden uitgelicht. Ook de monitoring en evaluatie van de initiatieven en hun invloed op het Waddengebied is in het MJP opgenomen.
40
Water: Motie externe bedreigingen Waddenzee (B-agenda NLG 25-10-2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland sturen een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, waarin zij de minister oproepen te stoppen met gasboringen in de Waddenzee. Eerder had Provinciale Staten van Noord-Holland al in een motie deze wens uitgesproken.