link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 29 september 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:45
Voorzitter: Fabian Zoon
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 28 september 2022) bij commissieadviseur Koen Konings: koen.konings@noord-holland.nl
U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.
3 13:25
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
A-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
4.a 13:55
Initiatiefvoorstel CU en PvdD inzake Noord-Holland Impact; 16 voorstellen voor het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving
Voorstel voor behandeling:
Bespreken initiatiefvoorstel zodat initiatiefnemers kunnen beslissen over behandeling in PS en de commissie een advies uit kan brengen aan PS over het initiatiefvoorstel.

## Toelichting:

Op 6 mei jl. ontvingen wij het initiatiefvoorstel van Christenunie en Partij voor de Dieren 'Noord-Holland Impact; 16 voorstellen voor het stimuleren van een economie die van waarde is voor de samenleving. Het initiatiefvoorstel doet voorstellen voor nieuw economisch beleid onder de noemer van de ‘betekeniseconomie.’

Gedeputeerde Staten heeft ook een brief gestuurd over de visie van het college op de relatie tussen het beleid voor circulaire economie en het algemene economisch beleid van de provincie Noord-Holland. Waarin gerefereerd wordt aan dit initiatiefvoorstel, deze is te vinden op de C-agenda financiën onder agendapunt 16.b. 'Reflectie op beleid economie en circulaire economie'.

De heer Kees Klomp is Lector Betekeniseconomie aan de hogeschool van Rotterdam en heeft zich aangemeld om in te spreken bij dit agendapunt.
5
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de C-agenda stellen)
6
B-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
6.a 14:40
Data: Voortgangsrapportage Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 (B-agenda EFB 29-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Het college van GS biedt de commissie de voortgangsrapportage aan om te bespreken. De commissie kan aandachtspunten meegeven voor de verdere uitvoering van de datastrategie.

Toelichting:
In juni 2021 stelden Provinciale Staten de Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 vast. Met de voortgangsrapportage geeft het college van Gedeputeerde Staten een overzicht van de uitvoering van de acties van deze strategie. Tevens geeft zij de prioriteiten aan voor de resterende coalitieperiode. Ook schetst zij een aantal externe ontwikkelingen die zich op het brede terrein van data en digitalisering voordoen. Deze gelden als bouwstenen voor de datastrategie die in 2023 opnieuw geactualiseerd zal worden.
7
Rondvraag portefeuille gedeputeerde Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Stigter behorende punten uit de C-agenda stellen)
8
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
8.a 15:00
Naar een toekomstbestendig Randstedelijke Rekenkamer
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de statenvoordracht m.b.t. de Randstedelijke Rekenkamer.  De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 10 oktober 2022.

Toelichting:
De inhoud van deze voordracht komt uit de programmaraad en de daaruit samengestelde subcommissie. Namens PS Noord-Holland is Statenlid van Wijnen lid van die subcommissie, zij zal de voordracht in de commissie en PS verdedigen. De CvdK kan aanvullen vanuit zijn rol als portefeuillehouder.

Het bestuur van de Randstedelijke Rekenkamer en de subcommissie uit de Programmaraad 1
hebben zich gezamenlijk gebogen over o.a. de vraag hoe voldaan kan worden aan een toenemende
vraag vanuit de provincies naar meer provincie specifieke (verzoek)onderzoeken, die ook nog
complexer van aard zijn en welke organisatorische en financiële consequenties daaraan verbonden
zouden moeten worden.
9
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
9.a 15:30
C- naar B- verzoek: Statenlid Dulfer (GL) Bestuur: Zusterrelatie provincie Shandong (C-agenda EFB 12-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Bespreken met de commissie zodat de commissie onderling kan discussiëren en vragen kan stellen aan GS over het beëindigen van de zusterrelatie met de provincie Shandong.

Toelichting:
In de brief wordt aangegeven dat er n.a.v. het nogmaals bekijken van de Memorandum of Understanding is besloten om de zusterrelatie met de provincie Shandong te beëindigen.
10
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de C-agenda stellen)
11
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
11.a 15:45
Financien: Voordracht ‘Controleprotocol controle jaarrekening 2022 (PS aangelegenheid) (A-agenda EFB 29-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over het controle protocol. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 10 oktober 2022.

Toelichting:
De Provinciewet schrijft voor dat de Staten één of meer accountants aanwijzen voor de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een rapport van bevindingen.
Provinciale Staten hebben aan Publiek Belang Accountants B.V. opdracht verstrekt de accountantscontrole uit te voeren voor het boekjaar 2022. De jaarstukken en het financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens het college van Gedeputeerde Staten, zijn object van controle.
Provinciale Staten moeten voor de uitvoering van de accountantscontrole aan een aantal zaken nader invulling geven. Met dit protocol stellen Provinciale Staten nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor de controle van de jaarstukken 2022 en de controle van de SISA bijlage.
11.b 16:05
Financiën: Legesverordening 2023 en tarieventabel 2023 (A-agenda EFB 29-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 10 oktober 2022.

Toelichting:
Met de vaststelling van de legesverordening 2023 en de tarieventabel 2023 beschikt de provincie Noord-Holland over een redactioneel actuele verordening en tarieventabel. In de tarieventabel is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Mocht de Omgevingswet per 1 januari 2023 worden ingevoerd dan wordt in december van dit jaar de aangepaste tarieventabel (met leges voor milieuvergunningen) ter vaststelling aan PS worden aangeboden.
11.c 16:35
Cultuur: Zienswijze PS ontwerp meerjarenbegroting 2022 - 2023 Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies (A-agenda EFB 29-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 10 oktober 2022.

Toelichting:
De provincie Noord-Holland is deelnemer in het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies. Op grond van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is Provinciale Staten bevoegd een zienswijze in te dienen op de begroting van dit Gemeenschappelijk Orgaan. Aangezien de begroting geen vragen oproept stelt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om geen zienswijze in te dienen.
12
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
12.b 16:50
Financiën: Perspectiefnota 2022 (B-agenda EFB 29-9-2022)
Behandelvoorstel:
Het bespreken van de perspectiefnota met de commissie met als doel aandachtpunten meegeven aan GS met betrekking tot de toekomstige financiële context waarbinnen GS verwacht te moeten opereren.

Toelichting:
In de perspectiefnota beschrijven Gedeputeerde Staten de belangrijkste ontwikkelingen en onzekerheden op de lange termijn in de inkomsten, de uitgaven en het eigen vermogen van de provincie. De nota schetst hiermee de context waarbinnen de provinciale begroting de komende jaren vorm moet worden gegeven.
12.c 17:20
Sport: Toekomstperspectief Sport (B- Agenda EFB 29-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Bespreken met de commissie zodat de commissie een advies kan uitbrengen aan het presidium en PS over het al dan niet afdoen van motie M187-2021.

Toelichting:
Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2021 is door Provinciale Staten een motie aangenomen om nader geïnformeerd te worden over het toekomstperspectief van sport binnen de provincie.
13
Rondvraag portefeuille gedeputeerde Kocken en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Kocken behorende punten uit de C-agenda stellen)
Er is een rondvraag ingediend door Statenlid Kostic van de Partij voor de Dieren.
14
Sluiting
15
C-agenda Algemeen
16
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
16.b
Financiën: Reflectie op beleid economie en circulaire economie (C-agenda EFB 29-09-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de visie van het college op de relatie tussen het beleid voor circulaire economie en het algemene economisch beleid van de provincie Noord-Holland.
17
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
17.a
Bestuur: Ingekomen brief over bestuurskracht regio Gooi- en Vechtstreek (c-agenda EFB 29-9-2022)
18
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)