link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 25 oktober 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting:  De vergadering zal weer fysiek plaatsvinden.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
Er worden ook weer toehoorders toegelaten bij de vergadering in het Provinciehuis.

Het is mogelijk om fysiek in Haarlem of digitaal (vanuit huis) in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 22 oktober 2021) bij commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Voor deze vergadering is een spreektijd van 3 vergaderuren vastgesteld.
Bundel:
pdf Agendabundel (187.3MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3 18:25
Inspreekhalfuur
4
A-Agenda Algemeen
4.a 18:55
Begroting 2022 (A-agenda alle commissies)
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2022 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
4.a.1
Begroting 2022: Brief GS aan PS inz. Memorie van antwoord begroting 2022 (wordt geagendeerd bij de begrotingsbehandeling van alle commissies).
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2022 hebben gesteld.
4.a.2
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2021 (brief kan betrokken worden bij de bespreking van de  Begroting 2022 in de commissies).)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
5
B-agenda Algemeen
5.a 19:55
Brief GS aan PS inz. advies GS aangehouden moties begroting 2022 (de door GS voorgelegde financiële opties a en b te bespreken op de begroting in de commissie EFB van 28 oktober 2021; de adviezen van GS over de aangehouden moties te bespreken in alle commissies bij de begrotingsbehandeling).
Provinciale Staten hebben meerdere moties ingediend met een bestedingsvoorstel voor het rekeningresultaat over 2020. GS adviseren in deze brief over de ingediende moties en over het beschikbare bedrag dat hiervoor ingezet kan worden.
In de vakcommissie RWK kunt u de moties die onderwerpen van deze commissie betreffen bespreken.
6 20:25
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
7
A-Agenda Klimaat en Energie
7.a 20:30
Energie/Financiën: Versterking kapitaalstructuur Alliander (A-agenda RWK 25-10-2021 met uitnodiging EFB / C-agenda EFB 28-10-2021)
Alliander heeft haar aandeelhouders op 31 mei 2021 een verzoek gestuurd om het vermogen van Alliander te versterken. Elke aandeelhouder is gevraagd om ten minste naar rato van het aandelenbezit een lening te verstrekken. De lening zal over enkele jaren worden omgezet in eigen vermogen/extra aandelen in Alliander. Dit extra vermogen zal door Alliander worden aangewend voor de fors oplopende investeringen in de energietransitie. Gezien deze belangen zijn GS voornemens - onder de voorwaarde dat er voldoende duidelijkheid bestaat over de lange-termijn financiering van de net-infrastructuur - een lening van € 55 miljoen te verstrekken aan Alliander. Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen.
8
B-Agenda Klimaat en Energie
8.a 21:15
Discussienotitie JA21 - Ontlasting overbelaste energie-netwerken/ congestieproblematiek (B-agenda 25-10-2021)
Toelichting JA21:
De laatste maanden zijn er meerdere congestiewaarschuwingen uitgevaardigd vanuit Alliander. Het elektriciteitsnetwerk zit in nagenoeg heel Noord-Holland vol, en hierdoor
raakt de economische ontwikkeling in de knel, zie de bijgevoegde kaart. JA21 wilt graag het gesprek aan met andere partijen wat voor maatregelen er nog zouden kunnen zijn om dit niet verder te laten escaleren. GS heeft aangegeven dat zij dit niet zagen aankomen. Wat speelt er nog meer onder de radar? JA21 heeft verschillende ideeën, zoals het gebruik van nachtstroom, hybride warmtepompen en het flexibel verbruiken van elektriciteit. Wij zijn benieuwd hoe de andere partijen hier in staan.
9 21:55
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
10 22:00
Sluiting
11
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
11.a
Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie Amsterdam-Amstelveen (C-agenda NLG -leidend- en RWK 25 -10-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Vattenfall, Eneco, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd bij het Rijk voor het gebied Amsterdam-Amstelveen. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt.
11.b
Energie: Wob-besluit windturbines (deel 1) (C-agenda RWK 25-10-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
11.c
Energie: Terinzagelegging Concept Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies (C-agenda RWK 25-10-2021 - concept-afwegingskader reeds betrokken bij bespreking RWK 20-09-2021)
In het ontwerp 1e partiële herziening OV NH 2020 is een wijziging opgenomen voor het artikel over UNESCO-werelderfgoederen. De verbodsbepalingen voor zon en wind in de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie vervallen. Hieraan is de voorwaarde gesteld dat het Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies gereed is voordat de verbodsbepalingen vervallen. Uit het kader wordt namelijk duidelijk waar en onder welke voorwaarden er ruimte wordt geboden aan zon- en windinitiatieven. Besluitvorming over het afwegingskader vindt plaats na de ter inzagelegging.
11.d
Energie: Subsidie AIO onderzoeker bij de UvA rondom governance van de energietransitie (C-agenda RWK 25-10-2021)
De provincie financiert via een incidentele subsidie de aanstelling van een AIO onderzoeker bij de UvA voor een periode van 4 jaar. De AIO zal onderzoek doen naar de veranderingen in de governance van het energiesysteem die nodig zijn om de energietransitie te versnellen en naar de rol die de provincie daarin kan nemen.
11.e
Klimaat / Water: Wijziging Uitvoeringsregeling onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten Klimaatadaptatie (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda NLG 25-10-2021)
De wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020, is een technische wijziging. De waterschappen worden toegevoegd aan de doelgroep.
11.f
Economie/energie/NZKG/Tata: Brief GS aan PS inz. Just Transition Fund - Transitieplan IJmond (C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en EFB en M&B 28-10-2021 (EFB trekkende cie).
De Europese Unie heeft het Just Transition Fund opgericht om regio’s die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij de transitie naar een duurzame industrie. De IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben gezamenlijk een Transitieplan IJmond opgesteld om een beroep te kunnen doen op de middelen die binnen het fonds voor de IJmond-regio zijn gereserveerd. Het Transitieplan bevat een strategie op hoofdlijnen voor het ‘transitiepad’ naar een duurzame (staal)industrie in de IJmond en het Noordzeekanaal-gebied. Vanuit het fonds is € 58,5 miljoen gereserveerd voor de IJmond.
12
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
12.a
Wonen: afschrift brief GS aan Schagen en Hollands Kroon - initiatieven tijdelijke huisvesting buitenlandse werknemers (C-agenda RWK 25-10-2021)
12.b
Ruimte / Mobiliteit: Voortgangsrapportage OV-Fonds (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda M&B 28-10-2021)
Het provinciale OV-fonds investeert in het beter benutten van stationsomgevingen (voor woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen), het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, metro, bus, fiets (ketenreis) en de leefomgeving rond OV-knooppunten. In de voortgangsrapportage staat de stand van zaken van de projecten die een bijdrage hebben gekregen uit het fonds. Ook worden lopende ontwikkelingen geschetst en bevat het enkele aanpassingen aan de investeringsagenda.
12.c
Ruimte / Mobiliteit: Reservering budget Ketenreis OV-fonds (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda M&B 28-10-2021)
NS en Provincie Noord-Holland werken, samen met de regio’s, aan de Regionale Ontwikkelagenda. NS heeft aangegeven 2 miljoen euro beschikbaar te willen stellen voor maatregelen in Noord-Holland Noord (boven het Noordzeekanaal) op het gebied van de bereikbaarheid van het OV, goede overstapmogelijkheden (trein, bus, fiets) en het verbeteren van stationsomgevingen. De provincie reageert positief op het verzoek van de NS om hiervoor ook 2 miljoen euro te reserveren. NS en Provincie Noord-Holland maken nog nadere afspraken over het maatregelenpakket en de voorwaarden.
12.d
Ruimte / Bereikbaarheid: Vervolgonderzoek Haarlem Nieuw-Zuid (C-agenda RWK 25-10-2021 & M&B 28-10-2021)
Om de visie stationsgebied Haarlem mogelijk te maken en om Haarlem bereikbaar te houden voor de regio, is een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem nodig: Haarlem Nieuw-Zuid. Dit vervolgonderzoek bouwt voort op voorgaande studies waarin mogelijke locaties en randvoorwaarden verkend zijn. In deze studie worden vier ruimtelijke modellen met bijbehorende businesscases gepresenteerd. Het rapport is binnenkort te vinden op de websites van de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland.
12.e
Ruimte: PARK - Verslag dag van Ruimtelijke kwaliteit 15-09 en boekje 'Verbonden toekomst' (C-agenda RWK 25-10-2021)
13
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
13.a
Omgevingsverordening: Omgevingsvisie Haarlemmermeer (C-agenda RWK 25-10-2021)
De gemeente Haarlemmermeer heeft het ontwerp van de Omgevingsvisie 2040 'samen maken we Haarlemmermeer' ter inzage gelegd met de mogelijkheid om te reageren. Gedeputeerden Staten maken van deze mogelijkheid gebruik door het versturen van een schriftelijke reactie aan het gemeentebestuur. De reactie gaat in op een aantal gezamenlijke opgaven en ambities uit de visie waaronder woningbouw en landschap en vergroening.
14
C-Agenda Algemeen
14.a
Werklocaties: Brief GS an PS inz. Monitor Werklocaties Noord-Holland 2020-2021 (C-agenda EFB 28-10-2021, M&B 28-10-2021 en RWK 25-10-2021)
De Monitor Werklocaties 2020-2021 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2020 zien, met peildatum van 1 januari 2021. Het afgelopen jaar zijn de Noord-Hollandse werklocaties ondanks COVID-19 redelijk overeind gebleven. De kantorenmarkt is iets ruimer, maar de bedrijventerreinenmarkt is juist krapper geworden.
14.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 52 (c-agenda alle commissies oktober 2021)
14.c
IPO: Brief GS aan PS inz. Begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 (B-agenda EFB 28-10-2021 en C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en M&B 28-10-2021; commissieleden van NLG, RWK en M&B kunnen wanneer ze opmerkingen hebben over de stukken deze meegeven aan hun fractiegenoten in EFB ).
Het IPO-bestuur heeft op 2 september de begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 vastgesteld. Middels een technische briefing op 23 augustus heeft PS kennis kunnen nemen van de begrotingen. Deze zijn daarna ongewijzigd vastgesteld door het IPO-bestuur. Deze brief voorziet in extra informatie aangaande de wijzigingen t.o.v. de kaderbrief 2022 waarover zij op 28 juni zijn geïnformeerd.
De IPO-begroting en BIJ12 begroting worden op de B-agenda van de commissie EFB besproken. Bij de andere commissies staat deze ter kennisname op de C-agenda. Mocht u vanuit de vakinhoudelijke blik input mee willen geven dan kan dit via de woordvoerders in de commissie EFB.
14.d
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 53 (c-agenda's alle commissie oktober 2021)
14.e
Advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: briefadvies investeren in duurzame groei (C-agenda alle commissies oktober 2021)