link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 28 oktober 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Miriam van Meerten-Kok
Toelichting: De vergadering vindt fysiek plaats (online deelname is mogelijk).
De vergadering is openbaar en weer toegankelijk voor publiek maar is ook online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Het is mogelijk om in te spreken bij de vergadering (zowel fysiek als digitaal) of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 27 oktober 2021) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (128.3MB)
Algemene documenten:

0
BOT-overleg proces luchtvaart (18.00-18.45 uur)
1 19:00
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en lijsten moties en toezeggingen
2.a
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
3 19:05
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie behoren
4
A-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
4.a 19:35
Verklaring van geen bedenkingen erf toegangsweg en werkstroken voor project herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 15 november 2021.

Toelichting:
De provincie Noord-Holland wil met de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) de veiligheid verbeteren en doorstroming garanderen. In samenspraak met de omgeving is ervoor gekozen om over een strook van 800 meter het fietspad op te waarderen tot een erftoegangsweg. Daarnaast worden in deze omgevingsvergunning werkstroken opgenomen voor tijdelijk gebruik langs de N241 om de geplande herinrichting mogelijk te maken. Omdat de omgevingsvergunning een provinciaal belang dient, is de provincie aangewezen als het bevoegd gezag (in overleg met de betrokken gemeentes).
4.b 20:05
Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029 (link naar interactieve kaart zie bijlage 5)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 8 november 2021.

Toelichting:
Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029 geeft inzicht in de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsprojecten en de projecten ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. Dit gebeurt in een gebiedsgerichte vorm. In het iMPI kijken we 8 jaar vooruit.
5 21:05
A-agenda Algemeen
5.a
Begroting 2022
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd die onderdelen van de Programmabegroting en Memorie van Antwoord te bespreken, die tot de portefeuille van de commissie M&B behoren.
Het advies van de commissie zal in de vorm van het verslag aan PS worden toegezonden voor de PS vergadering van 8 november 2021

Toelichting:
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2022 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
5.a.1
Begroting 2022: Brief GS aan PS inz. Memorie van antwoord begroting 2022 (wordt geagendeerd bij de begrotingsbehandeling van alle commissies).
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2022 hebben gesteld.
5.a.2
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2021 (brief kan betrokken worden bij de bespreking van de  Begroting 2022 in de commissies).
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
6
B-agenda Algemeen
6.a 21:50
Brief GS aan PS inz. advies GS aangehouden moties begroting 2022 (de door GS voorgelegde financiële opties a en b te bespreken op de begroting in de commissie EFB van 28 oktober 2021; de adviezen van GS over de aangehouden moties te bespreken in alle commissies bij de begrotingsbehandeling).
Voorstel voor behandeling:
Bespreken van de adviezen over de aangehouden moties die tot de portefeuille van de commissie M&B behoren. (De adviezen worden in alle commissies besproken.)

(De door GS voorgelegde financiële opties (a en b) worden alleen besproken in de commissie EFB).

Toelichting:
Provinciale Staten hebben meerdere moties ingediend met een bestedingsvoorstel voor het rekeningresultaat over 2020.
GS adviseren in deze brief over de ingediende moties en over het beschikbare bedrag dat hiervoor ingezet kan worden.
7
Rondvraag gedeputeerde Pels (Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens)
8
B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
8.a 22:20
Voortgang project N247-16
Voorstel voor de behandeling:
De brief over de voortgang project N247-16 met elkaar en gedeputeerde bespreken.

Toelichting:
De provincie werkt aan de verbetering van de doorstroom van verkeer en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Dat doet ze samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam onder de naam Bereikbaarheid Waterland. Onderdeel daarvan is de aanleg van drie onderdoorgangen bij kruispunt Het Schouw. Door o.a. een hogere grondwaterstand kunnen die onderdoorgangen niet worden uitgevoerd zoals bedacht. Daarvoor moet er terug worden gegaan naar de tekentafel. In afwachting van de vervolgstappen die nodig zijn om de bereikbaarheid te verbeteren wordt het tot nu toe uitgevoerde werk bij Het Schouw netjes afgerond zodat de weg veilig is en blijft.
9
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur en Luchtvaart)
10
Sluiting
11
C-agenda Algemeen
11.a
IPO: Brief GS aan PS inz. Begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 (B-agenda EFB 28-10-2021 en C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en M&B 28-10-2021; commissieleden van NLG, RWK en M&B kunnen wanneer ze opmerkingen hebben over de stukken deze meegeven aan hun fractiegenoten in EFB ).
Het IPO-bestuur heeft op 2 september de begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 vastgesteld. Middels een technische briefing op 23 augustus heeft PS kennis kunnen nemen van de begrotingen. Deze zijn daarna ongewijzigd vastgesteld door het IPO-bestuur. Deze brief voorziet in extra informatie aangaande de wijzigingen t.o.v. de kaderbrief 2022 waarover zij op 28 juni zijn geïnformeerd.
11.b
Werklocaties: Brief GS an PS inz. Monitor Werklocaties Noord-Holland 2020-2021 (C-agenda EFB 28-10-2021, M&B 28-10-2021 en RWK 25-10-2021)
De Monitor Werklocaties 2020-2021 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2020 zien, met peildatum van 1 januari 2021. Het afgelopen jaar zijn de Noord-Hollandse werklocaties ondanks COVID-19 redelijk overeind gebleven. De kantorenmarkt is iets ruimer, maar de bedrijventerreinenmarkt is juist krapper geworden.
11.c
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 52 (c-agenda alle commissies oktober 2021)
11.d
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 53 (c-agenda's alle commissie oktober 2021)
12
C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
12.a
Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi - februari t/m juli 2021 (C-agenda M&B 28-10-2021)
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaar-vervoer-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding (HOV) in ‘t Gooi tussen Huizen en Hilversum. De regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare openbaar-vervoer-verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast worden binnen het project HOV in ’t Gooi maatregelen genomen om het leefklimaat te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en de natuur van bijvoorbeeld Anna’s Hoeve te versterken. Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij ieder half jaar een voortgangsrapportage ontvangen.
12.b
Bereikbaarheid/Verkeersveiligheid: Verkeersveiligheid kruisingen N248 (C-agenda M&B 28-10-2021)
De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen maanden samen met de gemeenten Hollands Kroon en Schagen een onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid op de kruising N248 met de Wadweg en de kruising N248 met de Waardpolderhoofdweg te verbeteren. De directe aanleiding voor de start van het onderzoek was een dodelijk ongeval met een fietser dat eind vorig jaar op de kruising met de Wadweg heeft plaatsgevonden. In drie verschillende sessies hebben omwonenden hun wensen en ideeën voor de kruispunten gegeven. Deze input is mede bepalend geweest voor de voorgestelde maatregelen.
12.c
Bereikbaarheid/Verkeersveiligheid: A.C. de Graafweg Opmeer (C-agenda M&B 28-10-2021)
De A.C. de Graafweg (N241) is een 12 kilometer lange en vrij smalle weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De provincie past de weg aan om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Om de verbetering aan de weg mogelijk te maken moeten binnen de bebouwde kom van Opmeer vrijwel alle bomen langs de A.C. de Graafweg gekapt worden. Snelheidsverlaging heeft daar helaas geen effect op. Na realisatie worden de bomen in Opmeer op veilige afstand langs de weg teruggeplant.
12.d
Ruimte / Mobiliteit: Voortgangsrapportage OV-Fonds (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda M&B 28-10-2021)
Het provinciale OV-fonds investeert in het beter benutten van stationsomgevingen (voor woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen), het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, metro, bus, fiets (ketenreis) en de leefomgeving rond OV-knooppunten. In de voortgangsrapportage staat de stand van zaken van de projecten die een bijdrage hebben gekregen uit het fonds. Ook worden lopende ontwikkelingen geschetst en bevat het enkele aanpassingen aan de investeringsagenda.
12.e
Ruimte / Mobiliteit: Reservering budget Ketenreis OV-fonds (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda M&B 28-10-2021)
NS en Provincie Noord-Holland werken, samen met de regio’s, aan de Regionale Ontwikkelagenda. NS heeft aangegeven 2 miljoen euro beschikbaar te willen stellen voor maatregelen in Noord-Holland Noord (boven het Noordzeekanaal) op het gebied van de bereikbaarheid van het OV, goede overstapmogelijkheden (trein, bus, fiets) en het verbeteren van stationsomgevingen. De provincie reageert positief op het verzoek van de NS om hiervoor ook 2 miljoen euro te reserveren. NS en Provincie Noord-Holland maken nog nadere afspraken over het maatregelenpakket en de voorwaarden.
12.f
Ruimte / Bereikbaarheid: Vervolgonderzoek Haarlem Nieuw-Zuid (C-agenda RWK 25-10-2021 & M&B 28-10-2021)
Om de visie stationsgebied Haarlem mogelijk te maken en om Haarlem bereikbaar te houden voor de regio, is een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem nodig: Haarlem Nieuw-Zuid. Dit vervolgonderzoek bouwt voort op voorgaande studies waarin mogelijke locaties en randvoorwaarden verkend zijn. In deze studie worden vier ruimtelijke modellen met bijbehorende businesscases gepresenteerd. Het rapport is binnenkort te vinden op de websites van de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland.
12.g
Advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: briefadvies investeren in duurzame groei (C-agenda alle commissies oktober 2021)
12.h
Mobiliteit: Ingekomen brief brughinder (C-agenda M&B 28-10-2021)
13
C-agenda Luchtvaart (incl. Schiphol)
13.a
Geluidsoverlast en last van luchtdrukverplaatsing helikopters Amsterdam heliport (C-agenda M&B 28-10-2021)
14
C-agenda Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens
14.a
Economie/energie/NZKG/Tata: Brief GS aan PS inz. Just Transition Fund - Transitieplan IJmond (C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en EFB en M&B 28-10-2021 (EFB trekkende cie).
De Europese Unie heeft het Just Transition Fund opgericht om regio’s die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij de transitie naar een duurzame industrie. De IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben gezamenlijk een Transitieplan IJmond opgesteld om een beroep te kunnen doen op de middelen die binnen het fonds voor de IJmond-regio zijn gereserveerd. Het Transitieplan bevat een strategie op hoofdlijnen voor het ‘transitiepad’ naar een duurzame (staal)industrie in de IJmond en het Noordzeekanaal-gebied. Vanuit het fonds is € 58,5 miljoen gereserveerd voor de IJmond.