link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 20 juni 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: Michel Klein
Toelichting: GEWIJZIGDE AGENDA:
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is ook weer toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inloophalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie M&B behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 17 juni 2022) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (58.2MB)
Algemene documenten:

0
BOT-overleg Luchtvaart/Schiphol - zaal 1.4 (18.15-19.00 uur)
1 19:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en lijsten moties en toezeggingen
2.a
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 19:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie behoren
1 inspreker:
Voorzitter Koninklijke BLN-Schuttevaer over Verlengingsopgave Koopvaardersschutsluis (agendapunt 8f) en de daarop ingediende reactie door Koninklijke BLN-Schuttevaer Afdeling Noord Holland (agendapunt 8j).
4 19:50
A-agenda Algemeen
4.a
Voordracht Jaarstukken 2021 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022 en Rekeningencommissie 30-5-2022).)
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd de verantwoording en de kwaliteit van de behaalde resultaten, opgenomen in de jaarstukken 2021, te bespreken die betrekking hebben op de portefeuille van de commissie M&B.

Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies vanuit een vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken. De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de Rekeningencommissie en de commissie EFB.

Het verslag van de commissie zal aan PS worden gestuurd ter besluitvorming in de Statenvergadering van juli 2022.
4.a.1
Verslag van bevindingen Publiek Belang Accountants en bestuurlijke reactie
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2021 afgerond en hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

Het concept verslag is besproken in de rekeningencommissie van 30 mei jl. en vervolgens definitief opgeleverd door de accountant.

Dit is geen apart agendapunt maar u kunt het rapport betrekken bij de behandeling van de jaarstukken.
4.a.2
Verslag mondelinge vragenronde jaarrekening 30 mei 2022
4.b
Voordracht Kaderbrief 2023 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)
Voorstel voor behandeling:
De commissie wordt gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief 2023 te bespreken die tot de portefeuille van de commissie M&B behoren.
De kaderbrief wordt in alle Statencommissies behandeld. Onderwerpen die tot andere Statencommissie behoren graag daar bespreken.
Het verslag van de commissie zal aan PS worden gestuurd ter besluitvorming in de Statenvergadering van juli 2022.

Toelichting:
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2023 die in november door PS zal worden behandeld.
5 20:50
B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur, Luchtvaart en Schiphol (agendapunten 5a1 en 5a2 gevoegd behandelen)
5.a.1
Stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding en transitieplan Openbaar Vervoer Noord-Holland
Voorstel voor behandeling:
Bijgaande brief wordt de commissie op de B-agenda aangeboden omdat deze actuele onderwerpen veel raakvlakken hebben met de brief op de B-agenda onder agendapunt 5a2. Het voorstel is om agendapunt 5a1 en 5a2 gevoegd met elkaar en gedeputeerde te bespreken.

Toelichting:
De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector worden verlengd tot 31 december 2022. In lijn met de afspraken met rijksoverheid besluit de provincie Noord-Holland daarom om 100% van de exploitatiebijdrage tot en met december 2022 uit te betalen. Zo kunnen de vervoerders in Noord-Holland met verminderde reizigersinkomsten toch voldoende kwalitatief openbaar vervoer blijven aanbieden.
5.a.2
Stand van zaken en ontwikkelingen openbaar vervoer Noord-Holland (incl. afdoeningsvoorstel M169-2021)
Voorstel voor behandeling:
De commissie kan onderstaande brief met bijlage en de brief onder agendapunt 5a1 met elkaar en gedeputeerde gevoegd bespreken, waarbij de commissie wordt gevraagd of bijgevoegde motie M169-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

Toelichting:
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de staat van het openbaar vervoer en het voorzieningenniveau. Het gaat hierbij onder andere om de betaalbaarheid van het OV als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit, de vertraging van de zero emissie bussen in de Gooi en Vechtstreek n.a.v. leveringsproblemen door de situatie in Oekraïne, de introductie van het Nieuwe OV Betalen met pinpas en de voortgangsrapportage Onderzoeksagenda vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld 2021-2023 over diverse studies naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer van het afgelopen jaar in de Zuid-Kennemerland en IJmond, ZaanIJ en ‘t Gooi.
5.b 22:05
C- naar B-verzoek PvdD: brief Cumulatie luchtvaartgeluid (van C-agenda, punt 9a)
De BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) maakt zich grote zorgen over de voortgang van het dossier cumulatie luchtvaartgeluid. Daarom is door de BRS besloten de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in te lichten via een brief.
6
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur, Luchtvaart incl. Schiphol, NZKG en (Zee)havens)
7
Sluiting
8
C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
8.a
Kwartaalrapportage Q1 2022 OV Ombudsman
8.b
Mobiliteit: Voornemen werkbezoek Californië september 2022 (C-agenda M&B 20-06-2022)
Gedeputeerde Olthof is voornemens van 5 tot en met 10 september 2022 deel te nemen aan een Nederlandse handelsmissie naar Californië die in het teken staat van slimme en schone mobiliteit in stedelijke regio’s.
8.c
Bereikbaarheid: Uitnodiging thema café bereikbaarheid Noordelijke Duin- en Bollenstreek (C-agenda M&B 20-06-2022)
8.d
Ruimte/Bereikbaarheid: Voorkeursvariant OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (C-agenda RWK 13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Haarlem aan de komst van een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem: Haarlem Nieuw-Zuid. Eind 2021 hebben GS een reservering uit het OV-fonds toegekend aan dit OV-knooppunt, op voorwaarde dat er wordt gekozen voor de variant die zowel inhoudelijk als financieel het meest optimaal is. Op 24 mei neemt het college van B&W van Haarlem een besluit over het voorstel aan de gemeenteraad. Het definitieve besluit over de voorkeursvariant wordt naar verwachting eind juni door de gemeenteraad genomen.
8.e
Mobiliteit: Resultaten SPES-onderzoek Noord-Holland Noord (C-agenda M&B 20 -06-2022)
Stadslogistiek is een groeiende sector en een belangrijke pijler van de regionale economie. Om de groei in goede banen te leiden en de verduurzaming van het goederenvervoer te versnellen in Noord-Holland Noord is onderzocht wat de omvang van de stadslogistiek is en welke mogelijkheden gemeenten hebben om deze te verduurzamen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend en worden openbaar gemaakt.
8.f
Infrastructuur: Verlengingsopgave Koopvaardersschutsluis (C-agenda M&B 20-06-2022)
De provincie ziet geen noodzaak om de Koopvaardersschutsluis nu te verlengen. Eerder was al duidelijk dat de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis niet nodig was voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. De provincie blijft, los van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis, wel samenwerken met de gemeente Den Helder en andere stakeholders aan een aantrekkelijke route voor recreatieschepen via de Boerenverdrietsluis.
8.g
Bereikbaarheid: Besluitvorming haven Boekelermeer (C-agenda M&B 20-06-2022)
In de vergadering van 13 september 2021 hebben Provinciale Staten (PS) besloten tot een andere verdeling van het Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar (IPB). Een deel van dit budget komt ten goede aan de ontwikkeling van de Haven Boekelermeer. Gedeputeerde Staten hebben, onder voorbehoud van goedkeuring door PS, besloten om dit budget toe te kennen als subsidie aan de gemeente Alkmaar, ten behoeve van de realisatie van de haven Boekelermeer.
8.h
Bereikbaarheid: Brief Holland Rijnland over bustour 17 juni 2022 (C-agenda M&B 20-06-2022)
8.i
Bereikbaarheid: Tussenresultaten vervolgstudie mogelijke onderdoorgang N247, Broek in Waterland (C-agenda M&B 20-06-2022)
De provincie Noord-Holland werkt aan een studie naar de eventuele aanleg van een onderdoorgang in de N247. Deze weg doorkruist nu Broek in Waterland en de grote woningbouwopgave in de regio vraagt om een robuuste oplossing voor dit grootste knelpunt op de N247. In een vervolgstudie moet onder andere duidelijk worden hoeveel ruimte een onderdoorgang in gaat nemen, wat de gevolgen voor het verkeer zijn en wat de kosten voor aanleg en onderhoud zullen zijn. Het uitwerken van aangedragen bewonersvarianten kostte meer tijd waardoor de studie langer duurt dan gepland.
8.j
Bereikbaarheid: ingekomen brief Schuttevaer inzake niet verlengen Koopvaardersschutsluis (KVSS) (C-agenda M&B 20-06-2022)
8.k
C- NAAR B-VERZOEK PVDD VOOR M&B 12-09-2022: Natuur/Mobiliteit: Literatuuronderzoek naar aanrijdingen met damherten (C-agenda NLG 13-06-2022/C-agenda M&B 20-06-2022)
Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ‘Faunabeheerplan Damherten Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026’ goedgekeurd. De belangrijkste reden voor het beheer van damherten is het beschermen van kwetsbare en unieke natuur in dit gebied. Een andere reden om de populatie damherten te verkleinen is om aanrijdingen te voorkomen. Wageningen Universiteit heeft onderzocht welke factoren in algemene zin een rol spelen bij aanrijdingen met herten, welke maatregelen bewezen effectief zijn om aanrijdingen te voorkomen en of deze in theorie toepasbaar zijn op en om de Zeeweg.
9
C-agenda Luchtvaart (incl. Schiphol)
9.a
Luchtvaart/Schiphol: Cumulatie luchtvaartgeluid (C-agenda M&B 20-06-2022) - NAAR B-AGENDA
10
C-agenda Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens
10.a
Havens/Energie/Milieu: Brief GS aan PS inz. herziening convenant Energiehaven (C-agenda RWK en NLG 13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
Om te komen tot de Energiehaven in IJmuiden hebben in 2020 de Staat der Nederlanden, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven Ijmuiden en Tata Steel een convenant gesloten. Het convenant heeft een looptijd tot 1 juni 2022. Echter, om de energiehaven te kunnen realiseren is meer tijd nodig. Derhalve wordt het convenant verlengd, tevens wordt de Minister van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd actief te participeren in het traject.
11
C-agenda Algemeen
11.a
Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum maart 2022 (c-agenda NLG 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
11.b
IPO BAC Mobiliteit agenda 16.06.2022