link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 29 september 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: Michel Klein
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie M&B behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 28 september 2022) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (12.1MB)
Algemene documenten:

0.1
Technische briefing Havennota MET UITNODIGING VAN DE COMMISSIES EFB, NLG EN RWK (18.15-19.00 uur)
0.2
Technische briefing iMPI - integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (19.05-20.00 uur)
1 20:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en lijsten moties en toezeggingen
2.a
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
3 20:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie behoren
3.a
INSPREEKTEKST bewoners Noordbeemster (zie ook C-agendapunt 8a)
4
Rondvraag gedeputeerde Kocken (Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens)
5
B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
5.a 20:50
C- NAAR B-VERZOEK D66: Verkeersveiligheid Zeeweg N200 (C-agenda M&B 12-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Zie bijgaand agenderingsverzoek van de heer Steeman (D66).

Toelichting:
Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We pakken eerst de plekken aan waar auto’s en fietsers elkaar kruisen: de weg naar Parnassia en de ingang van camping De Lakens. En we gaan campagnes voor bewust verkeersveilig gedrag voeren. Voor de langere termijn kijken we ook naar de ideeën die in een prijsvraag door bewoners zijn aangedragen.
5.a.0
INSPREEKTEKSTEN agendapunt 5a, Verkeersveiligheid Zeeweg N200
5.a.1
Ingekomen mail over verkeersveiligheid Zeeweg
5.a.2
Ingekomen mail Hart voor Bloemendaal over verkeersveiligheid Zeeweg
5.a.3
Ingekomen mail over verkeersveiligheid Zeeweg (2)
5.a.4
Ingekomen reactie Fietsersbond over verkeersveiligheid Zeeweg
5.b 21:15
C- NAAR B-VERZOEK PvdD: Natuur/Mobiliteit: Literatuuronderzoek naar aanrijdingen met damherten (C-agenda NLG 13-06-2022/C-agenda M&B 20-06-2022)
Voorstel voor behandeling:
Zie bijgaand agenderingsverzoek van Statenlid Kostic (PvdD).

Toelichting:
Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ‘Faunabeheerplan Damherten Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026’ goedgekeurd. De belangrijkste reden voor het beheer van damherten is het beschermen van kwetsbare en unieke natuur in dit gebied. Een andere reden om de populatie damherten te verkleinen is om aanrijdingen te voorkomen. Wageningen Universiteit heeft onderzocht welke factoren in algemene zin een rol spelen bij aanrijdingen met herten, welke maatregelen bewezen effectief zijn om aanrijdingen te voorkomen en of deze in theorie toepasbaar zijn op en om de Zeeweg.
5.b.0
INSPREEKTEKST Dierenbescherming
5.c 21:40
Stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding OV incl. afdoeningsvoorstel M128-2022 (B-agenda M&B 29-09-2022)
Voorstel voor behandeling:
Vanwege het afdoeningsvoorstel voor Motie 128-2022 is bijgaande brief op de B-agenda geplaatst. Desgewenst kunt u de brief met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie zal specifiek worden gevraagd of M128-2022 (zie bijlage) als afgedaan kan worden beschouwd.

Toelichting:
Met deze brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de voortgang in de uitvoering van Motie 128/2022 over het proces van de afgelopen weken met betrekking tot de steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector die worden verlengd tot 31 december 2022.
5.d 22:10
Mobiliteit / Natuur: Afdoeningsbrief diverse moties Actieve Mobiliteit (B-agenda M&B 29-09-2022 en B-agenda NLG 24-10-2022)
Voorstel voor behandeling:
Bijgaande brief kunt u desgewenst met elkaar en gedeputeerde bespreken.
De commissie M&B zal specifiek worden gevraagd of moties M83-2019, M67-2022 en M69-2022 kunnen worden afgedaan.
De commissie NLG zal specifiek worden gevraagd of motie M221-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

Toelichting:
In de afgelopen drie jaar zijn diverse moties aangenomen die samenhangen met actieve mobiliteit. Voor de moties die zijn uitgevoerd, maar waarvan de afdoening niet gekoppeld kan worden aan een inhoudelijk stuk, is een gebundeld afdoeningsvoorstel gemaakt voor Provinciale Staten. Het gaat om de moties M83-2019 ‘Fietsvriendelijke stoplichten’ (Klein, M.C.A, CU, 11 november 2019), M221-2021 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN’ (G.H.J. Kohler, JA21, 15 november 2021), M67-2022 ‘Aantrekkelijke doorfietsroutes’ (J.P. Hollebeek, PvdD, 23 mei 2022) en M69-2022 ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ (M.C.A. Klein, CU, 23 mei 2022).
6
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur en Luchtvaart incl. Schiphol)
7
Sluiting
8
C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
8.a
Ingekomen reactie Noodkreet bewoners Noordbeemster bij N243