link naar deze pagina

PS-vergadering - 31 januari 2022

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 22:15
Eindtijd: 23:15
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: BESLUITVORMENDE VERGADERING (ONLINE)

Vanwege technische storing begint de besluitvormende vergadering niet om 20.00 uur, maar later na afloop beraadslagende vergadering.

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is gesloten vanwege aangescherpte coronamaatregelen.

NB: in deze besluitvormende vergadering vinden alle stemmingen plaats. Alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen zijn terug te vinden in de beraadslagende vergadering van 13.00 uur.
Bundel:
pdf Agendabundel (61KB)
Algemene documenten:

Alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen zijn te raadplegen bij de beraadslagende vergadering van 10.00 uur (31-01-2022).
1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda.
2.a
Afscheid Statenlid fractie PVV.
(vindt in beraadslagende vergadering plaats)
2.b
Beëdiging en installatie Statenlid fractie PVV en tijdelijk Statenlid fractie GroenLinks.
(vindt in beraadslagende vergadering plaats)
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
(vindt in beraadslagende vergadering plaats)
4
Vaststelling notulen van de beraadslagende en besluitvormende vergaderingen van 13 december 2021.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Definitief Verstedelijkingsconcept (MRA) Metropoolregio Amsterdam (VD-01).
8.b
Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NZKG (VD-02).
8.c
Toekomst samenwerking Plassenschap Loosdrecht e.o. en opheffing beheerorganisatie Recreatie Midden-Nederland (VD-03).
8.d
Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2022-2025 (VD-05).
8.e
Wensen en bedenkingen bij subsidievaststelling fractiebijdragen n.a.v. Rapport van bevindingen 2020-2021(VD-09).
8.f
Tarieventabel 2022; Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland en de begroting 2022 van het Fonds (VD-08).
9
Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (VD-06).
10
Datacenterstrategie Noord-Holland (VD-07).
11
Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 (VD-04).
11.a
Bekrachtiging PS-besluiten in het kader van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (VD-10).
12
Vragenuur.
(vindt in beraadslagende vergadering plaats)
13
Stemming moties Actualiteiten (indien deze zijn ingediend).
14
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
15
Sluiting besluitvormende vergadering.