link naar deze pagina

Commissie Landelijk gebied - 11 maart 2024

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:55
Voorzitter: Chris Vonk
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/).

De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek als digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 8 maart) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (65.6MB)
Algemene documenten:

0.a
Expertmeeting agrarisch natuurbeheer in NNN (10:00 - 11:15 uur)
0.b
Technische briefing ANLB en bossenstrategie (11:30 - 12:30 uur)
1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:15
Inspreekhalfuur
3
Vaststellen agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen.
4
Rondvraag gedeputeerde Kocken
5
B-agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer, PPLG en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer)
5.a 13:45
PPLG: Stand van zaken
Toelichting:
Maandelijks informeert het College Provinciale Staten over de stand van zaken van het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG). Om het bericht zo up to date mogelijk te houden zal de gedeputeerde de terugkoppeling deze keer mondeling doen.

Behandelvoorstel: De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG.
5.b 15:25
Cultureel Erfgoed: Afronding Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds
Toelichting:
De instelling van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF) in 2020 was gericht op het verzachten van de negatieve effecten van de Coronapandemie. Deze reserve is toen tijdelijk ingesteld en 2023 was het laatste jaar. In de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken en de afwikkeling van de lopende maatregelen.

Bijgaande brief is wegens het afdoeningsvoorstel voor M187-2022 Instandhouding en duurzaam herstel ARTIS- Aquarium (Cultureel Erfgoed) geagendeerd voor de B-agenda van de commissie Landelijk Gebied (11-03) en stond ter kennisname op de C-agenda van de commissie Bestuur (15-02) en de commissie Leefomgeving (15-03) i.v.m. de informatievoorziening voor de portefeuilles Energie, Voorzieningen, Cultuur en Sport.
5.c 15:55
Agenderingsverzoek C naar B JA21: Uitstel vaststelling besluit tot inrichting stikstofbank voor PAS-melders
Toelichting:
GS informeren PS met een brief over de vertraging die is ontstaan bij de inrichting van de stikstofbank voor PAS-melders.

Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met de gedeputeerde het agendaverzoek bespreken.
6
B-agenda Natuur, Landschap, Water en Bodem (gedeputeerde Kocken)
6.a 16:25
Agenderingsverzoek C naar B Partij voor de Dieren: Ingekomen brief Voedselpark Amsterdam inzake Lutkemeerpolder: herzien afspraken
Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met de gedeputeerde het agendaverzoek bespreken.
7
Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
8
Sluiting
9
C-Agenda Natuur, Landschap, Water en bodem (gedeputeerde Kocken)
9.a
Water en Bodem: Ingekomen brief van Transitiecoalitie Voedsel inzake Bodem en water sturend opiniebijdrage (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
9.b
Water: Ingekomen brief van Waddenvereniging aan NAM inzake gaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
9.c
Natuur: Ontwerp maatwerkbesluit natuur Circuit Zandvoort (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de natuurvergunning van Circuit Zandvoort wordt een nieuw besluit met maatwerkvoorschriften voorgelegd.
9.d
Natuur: Besluit verlenging en wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
Op 26 september 2023 hebben GS als mede bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming (\* per 1 januari 2024 opgenomen in de Omgevingswet) ingestemd met het Ontwerpbesluit verlenging en wijziging Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023. Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Het definitieve verlengings- en wijzigingsbesluit wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, na instemming van de minister voor Natuur en Stikstof, de staatssecretaris van Defensie en de Gedeputeerde Staten van de provincies waarin het Natura 2000-gebied is gelegen.
9.e
Natuur: Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en en aankoop NNN terreinen Noord-Holland 2024 (C-agenda cie. Landelijk Gebied 11-03-2024)
Op grond van deze uitvoeringsregeling kan een grondeigenaar subsidie krijgen voor de kosten van ontpachting van een terrein dat binnen de begrenzing van het natuurnetwerk Nederland (NNN) valt. Voorwaarden zijn dat ontpachting noodzakelijk is om de beoogde natuurdoelen te kunnen bereiken en dat de eigenaar het terrein destijds in verpachte staat  heeft verkregen. Ook kan subsidie worden verkregen voor de aankoop van een als NNN begrensd terrein. Daarbij wordt de waardevermindering die optreedt door omzetting van de huidige functie naar natuur vergoed. De vaststelling van deze uitvoeringsregeling is het vervolg op de eerdere regeling vastgesteld in 2019.
9.f
Water: Samenwerkingsovereenkomst regio IJsselmeergebied (C-agenda cie. Landelijk Gebied 11-03-2024)
Het IJsselmeergebied is van vitaal belang voor het noordelijk deel van Nederland. De veiligheid, de zoetwatervoorziening en het ecologisch watersysteem, staan onder druk door klimaatverandering. Ook nationale en regionale opgaven als energietransitie, woningbouw, zandwinning, landbouwtransitie, natuur, recreatie, scheepvaart en cultuurhistorie vergroten de druk op deze basisfuncties. De samenwerkingspartners van Platform IJsselmeergebied beogen met deze overeenkomst bestaande afspraken over samenwerking, organisatie en middelen met elkaar langjarig vast te leggen en met een integrale en samenhangende aanpak de juiste keuzes over toekomstige ingrepen in het watersysteem en de juiste afwegingen bij ruimtelijke ingrepen in het IJsselmeergebied te kunnen maken.
9.g
Water: Waddenbrief aan informateur (C-agenda cie. Landelijk Gebied 11-03-2024)
De drie Waddenprovincies hebben afgesproken een brief met aandachtspunten over de Wadden aan de informateur te sturen.
9.h
Natuur: Ingekomen brief van Stichting Groen Muiderberg over een petitie (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
9.i
Water: Brief inwoner over dijkveiligheid en stand van de maan op 25 en 26 februari (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
9.j
Economie/Water/Natuur/Energie: Voortgang datacenterstrategie 2022-2024 (C-agenda Cie. Bestuur 18 maart 2024, tevens Cie. Landelijk gebied 11-03-2024/Cie. Leefomgeving 18-03-2024))
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de Datacenterstrategie 2022-2024 door middel van bijgaande brief
10
C-Agenda Landbouw, Visserij, Dierenwelzijn, Faunabeheer en Cultureel Erfgoed (gedeputeerde Beemsterboer)
10.a
Faunabeheer en dierenwelzijn: Uitnodiging Werkbezoek WBE Beemster/Zeevang (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
10.b
Faunabeheer en dierenwelzijn: Ingekomen brief Van Straaten Research inzake taxatiediensten faunaschade (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
10.c
Stikstof en Industrie: Roadmap reductie stikstofdepositie industriële piekbelasters Noord-Holland (C-agenda Bestuur 18-03-2024 en Landelijk Gebied 11-03-2024)
De provincie Noord-Holland organiseert diverse stikstoftafels om met de sectoren te overleggen over het reduceren van de stikstofemissie. In samenspraak met de stikstoftafel Havens & Industrie is een Roadmap reductie stikstofdepositie industriële piekbelasters Noord-Holland opgesteld waarin inzichtelijk is gemaakt wat de Noord Hollandse industrie voornemens is te doen aan reductie stikstofemissie op basis van vigerende en toekomstige milieu wet en regelgeving, energie-transitie en afspraken in het schone luchtakkoord
11
C-Agenda Algemeen
11.a
IPO: BAC verslag Landelijk Gebied - 14 december 2023 (C-agenda Landelijk Gebied 11-03-2024)
11.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 79 (C-agenda alle commissies 11 maart en 18 maart 2024)