link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 28 oktober 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:35
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: De vergadering vindt fysiek plaats (hybride deelname is mogelijk).
De vergadering is openbaar en weer toegankelijk voor publiek maar is ook online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Het is  mogelijk om in te spreken bij de vergadering (zowel fysiek als digitaal) of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (woensdag 27 oktober 2021) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (134.9MB)
Algemene documenten:

0
Technische briefing brede basismonitor (OVB) van 12.15 tot 13.00 uur voor heel PS; 25 oktober wordt uitsluitsel gegeven of de technische briefing doorgaat.
De brede basismonitor kijkt cijfermatig terug en geeft weer hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord ontwikkelt in de Provincie Noord-Holland.
Het gaat hierbij naast materiële welvaart ook over zaken als bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, bereikbaarheid en wonen.
De aanleiding van deze monitor waren vergelijkbare vragen naar monitors binnen de provincie en deze zijn gecombineerd in één brede basismonitor.
Het gaat om deze monitors:
1\. Impactanalyse welvaart en welzijn van ons beleid \(collegeprogramma\)
2\. Vervolg Barometer Welvaart en Welzijn \(bestaande monitor\, wordt ook genoemd in uitvoeringagenda economie van 6 september\)
3\. Monitor Omgevingsvisie \(in traject omgevingsvisie advies MER om dit te monitoren\)
4\. Traject; indicatoren voor de begroting \(rekeningencommissie wilde ‘informatievere’ indicatoren bij de begroting\)
5\. Motie leefbaarheidsmonitor \(Motie 96\-2019 vraag om integrale provinciale leefbaarheidsmonitor\, eerder aangeven dat dit in brede basismonitor opgaat\)
1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
A-agenda Algemeen (alle EFB gedeputeerden en CdK)
4.a 13:50
Voordracht Begroting 2022 / Memorie van Antwoord/Advies GS aangehouden moties begroting 2022
Voorstel voor behandeling:

Begroting/MvA:
\- Aan de commissie wordt gevraagd die onderdelen van de Programmabegroting en Memorie van Antwoord  te bespreken\, die tot
  de portefeuille van de commissie EFB behoren;

Het advies van de commissie zal in de vorm van het verslag aan PS worden toegezonden voor de PS vergadering van 8 november 2021

Toelichting:
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2022 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
4.b
Begroting 2022: Brief GS aan PS inz. Memorie van antwoord begroting 2022 (wordt geagendeerd bij de begrotingsbehandeling van alle commissies).
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2022 hebben gesteld.
4.c
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2021 (brief kan betrokken worden bij de bespreking van de  Begroting 2022 in de commissies).)
Voorstel voor behandeling:
Brief kan betrokken worden voor de relevante onderwerpen van de commissie EFB bij de bespreking van de  Begroting 2022.

Toelichting:
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
5
B-agenda Algemeen
5.a
Brief GS aan PS inz. advies GS aangehouden moties begroting 2022 (de door GS voorgelegde financiële opties a en b te bespreken op de begroting in de commissie EFB van 28 oktober 2021; de adviezen van GS over de aangehouden moties te bespreken in alle commissies bij de begrotingsbehandeling).
Voorstel voor behandeling:
  -  de door GS voorgelegde financiële opties (a en b)  bespreken en aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat (de financiële opties
     worden alleen in de commissie EFB besproken);
  -  de adviezen over de aangehouden moties die tot de portefeuille van de commissie EFB behoren bespreken en aangeven voor
     welke moties eventueel steun is (de adviezen over de moties worden in alle commissies besproken).

Toelichting:
Provinciale Staten hebben meerdere moties ingediend met een bestedingsvoorstel voor het rekeningresultaat over 2020.
GS adviseren in deze brief over de ingediende moties en over het beschikbare bedrag dat hiervoor ingezet kan worden.
5.b 15:20
IPO: Brief GS aan PS inz. Begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 (B-agenda EFB 28-10-2021 en C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en M&B 28-10-2021; commissieleden van NLG, RWK en M&B kunnen wanneer ze opmerkingen hebben over de stukken deze meegeven aan hun fractiegenoten in EFB ).
Voorstel voor behandeling:
\- Aangeven of u nog aandachtspunten heeft om aan de  AV\-leden \(mw\. Jellema en mw\. Er\) mee te geven ten behoeve van de
  behandeling van concept programmabegrotingen 2022 van het IPO en  BIJ12 in de AV- vergadering van 2 november aanstaande.

Toelichting:
Het IPO-bestuur heeft op 2 september de begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 vastgesteld.
Middels een technische briefing op 23 augustus heeft PS kennis kunnen nemen van de begrotingen (presentaties van de technische briefings zijn bijgevoegd)..
Deze zijn daarna ongewijzigd vastgesteld door het IPO-bestuur. Deze brief voorziet in extra informatie aangaande de wijzigingen t.o.v. de kaderbrief 2022 waarover zij op 28 juni zijn geïnformeerd (voor Kaderbrief IPO: zie c-agenda EFB 14 juni 2021 onder 16a).
Bijgevoegd is de beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de technische briefing op 23 augustus.

De IPO procedure tot het vaststellen van de IPO begroting vindt dit jaar anders plaats dan andere jaren.
De vorige procedure sloot vaak niet niet aan bij onze NoordHollandse provinciale vergadercyclus.
De goedkeuring van de begroting in de AV vergadering was meestal voordat de PS vergadering heeft
plaatsgevonden.
Wanneer de AV leden de begroting toegezonden krijgen heeft deze al een hele procedure doorlopen
binnen de verschillende IPO overleggen.
Meermalen is gevraagd of PS in een eerder stadium bij de IPO begroting betrokken kan worden.
De AV (mw. Er en mw. Jellema) hebben daarom , samen met de gedeputeerde (de hr. Stigter), de
Griffie en ambtenaren van GS gekeken of er misschien een andere procedure mogelijk is, die meer
recht doet aan de inbreng van PS en de wisselwerking tussen GS/PS.
Daarom is dit jaar voor de  volgende procedure gekozen:
\- GS behandelen de IPO begroting in juni/juli\.
\- Na deze behandeling ontvangen PS deze\.
\- In een Statenbrede bijeenkomst wordt door het IPO  een technische toelichting geven op de IPO begroting  en kunnen punten op hoofdlijnen
   worden meegeven aan gedeputeerde Stigter voor de behandeling van de begroting in het IPO bestuur van 2 september (deze bijeenkomst heeft 23/8 plaatsgevonden).
\- De begroting die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld wordt toegestuurd aan PS en wordt  geagendeerd op de b\-agenda van de commissie EFB van oktober en op de c\-
   agenda's van de andere commissie (zij kunnen hun eventuele opmerkingen meegeven aan hun fractiegenoten die lid zijn van EFB).
   Het verslag van EFB zal aan de av leden gestuurd worden.
\- PS plenair behandeling blijft dan achterwege\.
Deze behandelwijze zal na afloop geëvalueerd worden.

In de bijeenkomst van 23 augustus is afgesproken dat de Kaderbrief in 2022 actief besproken wordt met PS omdat deze de opmaat tot de begroting is en hier de keuzes worden gemaakt.
6
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
8
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
8.a 15:50
Financiën: Voordracht Actualisatie financiële verordening (A-agenda EFB 28-10-2021)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 15 november.

Toelichting:
4-jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de financiële verordening. De laatste actualisatie dateert van 2019. In verband met landelijke afspraken over de interpretatie van wetgeving is een actualisatie van een beperkt aantal artikelen nu tussentijds nodig. Daarnaast zijn de artikelen met betrekking tot concerncontrol en de auditfunctie aangepast.
9
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
10.a 16:05
Voordracht definitieve samenwerkingsafspraken MRA (samenwerkingsafspraken bijgevoegd; voordracht wordt bijgevoegd; komt pas 26/10 in GS).
Voorstel voor behandeling:
-  Adviseren over de voordracht tbv de PS vergadering van 15 november 2021
   (voordracht wordt later bijgevoegd).

\- Aangeven of het eens bent met het voorstel van GS om moties 2021\-153 en 2021\-157 als afgedaan te beschouwen en dit als
  advies aan het Presidium te geven (zie brief onder 4b)

Toelichting:
Op 13 september 2021 hebben PS gesproken over de concept-samenwerkingsafspraken van de MRA en terzake twee moties aangenomen.
Het College van GS heeft de voorzitter van de transitiecommissie van de MRA per brief geïnformeerd over de opvattingen van PS en GS inzake de concept-samenwerkingsafspraken.
10.b
MRA: Brief GS aan PS inz. Samenwerkingsafspraken MRA
11
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
11.b 16:50
Slavernijverleden: Advies GS/initiatiefvoorstel Statenfractie DENK 'Onderzoek slavernijverleden (B-agenda EFB 28-10-2021)
Voorstel voor behandeling:
U kunt met de indiener, de gedeputeerde en elkaar het voorliggende initiatiefvoorstel bespreken, alvorens het voorstel eventueel voor besluitvorming wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 15 november 2021.

Toelichting:
GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de fractie van DENK om een diepgaand onderzoek naar het slavernijverleden niet uit te voeren maar het nationaal onderzoek over dit onderwerp door het Rijk af te wachten.
12
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
13 17:35
Sluiting
14
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
14.a
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Tweede deelbesluit Wob-verzoek Telegraaf inzake datacenters (c-agenda EFB 28-10-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is in principe openbaar. De Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
14.b
Werklocaties: Brief GS an PS inz. Monitor Werklocaties Noord-Holland 2020-2021 (C-agenda EFB 28-10-2021, M&B 28-10-2021 en RWK 25-10-2021)
De Monitor Werklocaties 2020-2021 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2020 zien, met peildatum van 1 januari 2021. Het afgelopen jaar zijn de Noord-Hollandse werklocaties ondanks COVID-19 redelijk overeind gebleven. De kantorenmarkt is iets ruimer, maar de bedrijventerreinenmarkt is juist krapper geworden.
14.c
Economie/energie/NZKG/Tata: Brief GS aan PS inz. Just Transition Fund - Transitieplan IJmond (C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en EFB en M&B 28-10-2021 (EFB trekkende cie).
De Europese Unie heeft het Just Transition Fund opgericht om regio’s die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij de transitie naar een duurzame industrie. De IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben gezamenlijk een Transitieplan IJmond opgesteld om een beroep te kunnen doen op de middelen die binnen het fonds voor de IJmond-regio zijn gereserveerd. Het Transitieplan bevat een strategie op hoofdlijnen voor het ‘transitiepad’ naar een duurzame (staal)industrie in de IJmond en het Noordzeekanaal-gebied. Vanuit het fonds is € 58,5 miljoen gereserveerd voor de IJmond.
14.d
ROM: Brief GS aan PS inz. benoeming bestuurders en verlenen volmachten (C-agenda EFB 28-102021)
n.v.t.
14.e
Economie: Brief GS aan PS inz. Definitieve vaststelling Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 (C-agenda EFB 28-10-2021)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ streeft het college ten aanzien van de economie van Noord-Holland o.a. naar een optimaal vestigingsklimaat, duurzame innovatie en versnelling van de verduurzaming van de economie. In de Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 ‘Groen Herstel’ laat het college zien wat de ambities zijn per thema en waarop ingezet gaat worden voor de periode 2021-2023.
14.f
Advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: briefadvies investeren in duurzame groei (C-agenda alle commissies oktober 2021)
15
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
15.a
Energie/Financiën: Versterking kapitaalstructuur Alliander (A-agenda RWK 25-10-2021 met uitnodiging EFB / C-agenda EFB 28-10-2021)
Alliander heeft haar aandeelhouders op 31 mei 2021 een verzoek gestuurd om het vermogen van Alliander te versterken. Elke aandeelhouder is gevraagd om ten minste naar rato van het aandelenbezit een lening te verstrekken. De lening zal over enkele jaren worden omgezet in eigen vermogen/extra aandelen in Alliander. Dit extra vermogen zal door Alliander worden aangewend voor de fors oplopende investeringen in de energietransitie. Gezien deze belangen zijn GS voornemens - onder de voorwaarde dat er voldoende duidelijkheid bestaat over de lange-termijn financiering van de net-infrastructuur - een lening van € 55 miljoen te verstrekken aan Alliander. Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen.
15.b
Erfgoed: Brief GS aan PS inz. actualisatie provinciaal erfgoedregister: diverse in- en uitschrijvingen van provinciale monumenten (c-agenda EFB 28-10-2021)
Besloten is om drie objecten, die voor de provincie van provinciaal belang zijn, aan te wijzen tot provinciaal monument. Daarnaast worden in het kader van de actualisering van het provinciaal erfgoedregister drie monumenten uit het erfgoedregister uitgeschreven.
15.c
Motie 42: Brief van GS aan PS over voorbereiding 3e tranche Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (c-agenda EFB 28-10-2021)
De uitvoering van de eerste en tweede tranche van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds loopt. Met deze brief lichten GS toe dat voor de derde tranche meer zicht nodig is op de effectiviteit en de noodzaak van eventuele maatregelen. De vormgeving van de derde tranche volgt in het eerste kwartaal van 2022.
15.d
Financiën: concept verslag Rekeningencommissie 20-09-2021
16
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
17
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
17.a
Bestuur: Brief GS aan PS inz. beslissing op bezwaar in Wob-procedure reizen vrm. gedeputeerde naar Roemenië (C-agenda EFB 28-10-2021)
Op 2 december 2020 is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzake -kort samengevat- reizen naar Roemenië van een voormalig gedeputeerde in 2006, gedeeltelijk toegewezen. Het daarop ingediende bezwaar is nu gedeeltelijk gegrond verklaard. Zie voor de besluiten www.noord-holland.nl/Loket/Wob\_verzoek en www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar\_en\_klachten/Bezwaar\_maken
17.b
Openbaarheid: Brief GS aan PS inz. Beleidslijn openbaarheid provincie Noord-Holland (C-agenda EFB 28-10-2021)
Provincie Noord-Holland heeft een nieuw beoordelingskader opgesteld voor de beoordeling van Wob-verzoeken en actieve openbaarmaking. Dit beoordelingskader kan worden geraadpleegd via https://www.noord-holland.nl/Loket/Wob\_verzoek.
18
C-agenda Algemeen
18.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 52 (c-agenda alle commissies oktober 2021)
18.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 53 (c-agenda's alle commissie oktober 2021)