link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 20 juni 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Fabian Zoon
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inloophalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag  17 juni 2022) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (60.7MB)
Algemene documenten:

0.1
Technische briefing economische impact oorlog Oekraïne van 11.30 uur tot 12.15 uur
1 12:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 12:35
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
A-agenda MRA (EFB onderwerpen portefeuille hr. Olthof)
4.a 13:00
Voordracht Meerjarenbegroting MRA
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u opvattingen en wensen wilt meegeven aan de vertegenwoordiger in de AV (hr. Olthof) anders dan de al door GS in bijgaande conceptbrief geformuleerde opmerkingen.

Toelichting:
Op 6 april 2022 hebben de MRA-overheden het concept ontvangen van de MRA-meerjarenbegroting 2022-2024. Verzocht is op dit concept in raden en Staten te bespreken en opmerkingen mee te geven aan de vertegenwoordigers naar de Algemene Vergadering, die hier op 18 september 2022 over zullen spreken. De inbreng van Noord-Holland zal besproken worden in de commissie EFB en vervolgens in de plenaire Staten.
5
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille hr. Olthof)
5.a 13:30
Personeel: Initiatiefvoorstel DENK arbeidsmarktdiscriminatie NH en advies van GS op het initiatiefvoorstel (verschoven naar de vergadering van 12 september 2022)
Voorstel voor behandeling:
U kunt met de indiener, de gedeputeerde en elkaar het voorliggende initiatiefvoorstel bespreken, alvorens het voorstel eventueel voor besluitvorming wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 4 juli 2022.
GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de fractie van DENK om niet akkoord te gaan met het initiatiefvoorstel. Het merendeel van het voorstel betreft staand beleid en staande praktijk. Andere voorstellen, niet gericht op de werkgeverstaak passen niet bij onze rol, verantwoordelijkheid en beschikbare middelen als provincie.

Toelichting:
Het college adviseert Provinciale Staten over het initiatiefvoorstel van DENK "Arbeidsmarktdiscriminatie NH". We onderschrijven het belang van een structureel diversiteits- en inclusiebeleid bij de provincie, wat inmiddels grotendeels wordt geïmplementeerd.
6 14:05
A-agenda Algemeen (CdK, hr. Olthof, mw. Zaal en hr. Stigter)
6.a
Voordracht Jaarstukken 2021 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022 en Rekeningencommissie 30-5-2022).)
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd  de verantwoording en de  kwaliteit van de behaalde resultaten opgenomen in de jaarstukken 2021 te bespreken die betrekking hebben op de portefeuille van de commissie EFB.
De  jaarrekening wordt in zijn geheel ook behandeld in de Rekeningencommissie op 30 mei 2022 (bevindingen Rekeningencommissie zullen ter kennis worden gebracht aan de commissie EFB van 20 juni 2022).
Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies vanuit een vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken
De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de Rekeningencommissie en EFB.
Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

Toelichting:
In de jaarstukken 2021  legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2021.
6.a.1
Verslag van bevindingen Publiek Belang Accountants en bestuurlijke reactie van GS
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2021 afgerond en hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
Het concept verslag is besproken in de rekeningencommissie van 30 mei jl. en vervolgens definitief opgeleverd door de accountant.

Dit is geen apart agendapunt maar u kunt het rapport betrekken bij de behandeling van de jaarstukken.
6.a.2
Verslag mondelinge vragenronde jaarrekening 30 mei 2022
6.b
Voordracht Kaderbrief 2023 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)
Voorstel voor behandeling:
Ter voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2023 in PS van 4 juli 2022  wordt aan de commissie gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot de portefeuille van de commissie van de commissie EFB behoren.
De kaderbrief wordt in alle Statencommissies behandeld. Onderwerpen die tot andere Statencommissie behoren graag daar bespreken.
Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

Toelichting:
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2023 die in november door PS zal worden behandeld.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
8
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
9
Rondvraag portefeuille hr. Olthof en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
B-agenda Participatiefonds Duurzame Energie (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
10.a 15:25
PDENH: Brief GS aan PS inz. Aantredende beheerfase Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u het eens bent met het voornemen van GS om wanneer PDENH is uitgeïnvesteerd en het contract met het huidig
fondsmanagement afloopt, over te gaan tot de beheerfase en uitfasering van het fonds.

Toelichting:
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. zal naar verwachting in de periode 2023-2024 uit de investeringsfase van het originele fondsvermogen geraken. Rond deze tijd loopt ook het contract met het huidige fondsmanagement af. Het college heeft zich hierover beraden en voorgenomen om in deze nieuwe fase van het fonds geen nieuwe investeringen meer aan te gaan, anders dan vervolginvesteringen in portfoliobedrijven. Hiermee richt de aandacht van PDENH zich op beheer van de bestaande portefeuille.
11
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
12 16:00
Sluiting
13
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
13.a
Economie: Brief GS inz. Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2021-2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. Er is sprake van een lichte banengroei, voornamelijk door online-winkelen. Mede door de COVID-19 steunmaatregelen van de overheid is het winkelaanbod stabiel gebleven en de leegstand licht gedaald.
13.b
Landbouw/Economie: Brief LTO Informatievoorziening situatie in Oekraïne (C-agenda NLG 13-06-2022 & EFB 20-06-2022)
13.c
Werklocaties/Omgevingsverordening: Brief GS aan PS inz. Convenant Werklocaties Westfriesland (C-agenda RWK 13-6-2022 en EFB 20-6-2022)
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties Westfriesland te gaan ondertekenen. In het convenant staan de regionale afspraken over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen moeten voldoen aan de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar steunbetuiging uit ten aanzien van de uitgezette lijn in de regio.
13.d
Economie: conceptagenda bac economie 1 juni 2022
13.e
EFB/RWK/NLG IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2021 (C-agenda EFB 20-6-2022 en c-agenda NLG en RWK 5-9-2022)
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2021 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2021 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.
13.f
Bestuur: Brief Regietafel NHN inz. Governance Noord-Holland-Noord (c-agenda EFB 20-6-2022)
13.g
Brief GS inz. uitstel reactie initiatiefvoorstel CU PvdD stimuleren economie die van waarde is voor samenleving (c-agenda EFB 20-6-2022)
14
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
14.a
IPO BAC financiën: agenda bac financiën 19 mei 2022 (C-agenda EFB 20-6-2022)
14.b
Bibliotheken: Jaarverslag Probiblio 2021: zie https://jaarverslag2021.probiblio.nl/ (C-agenda EFB 20-6-2022)
14.c
Financien: Brief GS aan PS inz. Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming februari 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.
14.d
Monumenten: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2022
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2022 is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumenten die hun monument gaan restaureren, bij voorkeur in combinatie met verduurzamingsmaatregelen. Het gaat om rijksmonumenten die niet als woonhuis zijn gebouwd en voor het publiek toegankelijk zijn.
14.e
Circulaire economie: Randstedelijke Rekenkamer: onderzoeksopzet circulaire economie (c-agenda EFN 20-6-2022; indien u opmerkingen heeft over de opzet kunt u deze voor 1 juli mailen aan de Randstedelijke Rekenkamer ; zie brief)
15
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
15.a
IPO bestuur: conceptagenda IPO bestuur 12 mei 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)
15.b
Heel PS: IPO stukken AV vergadering 28 juni 2022 (Indien u opmerkingen mee wilt geven aan de AV leden mw. Jellema en mw. Er kunt u dat doen voor vrijdag 24 juni; c-agenda EFB 20-6-2022)
16
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
16.a
Control: Brief GS aan PS inz. Controlstatuut provincie N-H (C-agenda EFB 20-6-2022)
GS stellen het controlstatuut provincie Noord-Holland vast. Dit controlstatuut bevat een uitwerking van de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de concerncontroller. Het controlstatuut wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad.
16.b
Control: Brief GS aan PS inz. Jaarplan Concerncontrol 2022-2023 (C-agenda EFB 20-6-2022)
De financiële verordening en het controlstatuut beschrijven de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Concerncontrol. In het jaarplan worden deze vertaald naar reguliere werkzaamheden en concrete activiteiten in 2022-2023.
16.c
Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum maart 2022 (c-agenda NLG 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
16.d
Ondermijning/integriteit: Brief GS aan PS inz. Provinciaal weerbaarheidsbeeld (c-agenda EFB 20-6-2022)
In 2021 is het provinciaal weerbaarheidsbeeld opgeleverd: het resultaat van een onderzoek naar de kwetsbaarheid van de organisatie tegen ondermijnende criminaliteit en integriteitsschendingen. In 2022 is een adddendum op het rapport opgeleverd. Het college neemt kennis van deze documenten en van de stand van zaken van de opvolging van de beschreven aanbevelingen.
16.e
Communicatie: Brief GS aan PS inz. Stand van zaken uitvoering afgedane Motie 48-2020 voortgang jaar 2022 educatie koloniaal verleden
Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering alsmede een expositie en activiteiten te organiseren gericht op educatie over het slavernijverleden. In een brief lichten Gedeputeerden Staten de voortgang van de verdere uitvoering van deze motie toe.
16.f
Ruimte/opvang statushouders: Locaties huisvesting spoedzoekers regio Zaanstreek-Waterland (c-agenda RWK 13-6-22 & EFB 20-6-22)
Met een brief worden PS geïnformeerd over de huisvesting spoedzoekers in Zaanstreek-Waterland om richtinggevende uitspraken te doen over een nog op te stellen overzicht van potentiële locaties voor spoedzoekers.
16.g
Randstedelijke Rekenkamer: vastgestelde begroting 2023 (c-agenda EFB 20-6-2022)
17
C-agenda Algemeen
17.a
MRA: terugkoppeling uit MRA raadtafel 10 mei 2022 (c-agenda EFB 20-6-2022)
17.b
Mail verontruste burger over toekomst van Nederland (c-agenda EFB 20-6-2022)