link naar deze pagina

Presidium - 11 december 2023

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 09:45
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 6 november en 9 november
3
Lijst met actiepunten en LTA
4
Terugblik PS-vergadering 6 en 13 november
5.a
Laatste voorbereidingen PS 11 december
5.b
Conceptagenda PS 11 december
5.c
Lijst moties en memo presidium - afdoeningsvoorstellen moties
5.d
Lijst ingekomen stukken november voor PS
6
Vooruitblik vergadering 5 februari 2024
7
Voordracht opheffen geheimhouding 2 documenten
Voorstel: Als hamerstuk agenderen voor PS 11 december
8.a
Voordracht ontslagbesluit plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke Rekenkamer
Voorstel: Als hamerstuk agenderen voor PS 11 december
8.b
Voordracht Benoeming bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer
Voorstel: Doorgeleiden voor bespreking in commissie Bestuur 22 januari 2024 en ter besluitvorming in PS 5 februari 2024
9
Memo en Voordracht Rapport van bevindingen subsidieverantwoording fractievergoedingen 2022-2023 en subsidievaststelling
10
Mandateren voorzitter PS voor reactie op brief aan PS over Windturbines NoorderIJplas - reactie weigering ontwerp VVGB tevens aansprakelijkheidsstelling
Stukken volgen vrijdag 8 december
11
Ter kennisname: Brief ministerie BZK met rapport fractieondersteuning
12
Rondvraag
13
Sluiting