link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 september 2020

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van september 2020.

• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.

• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Juridische Zaken: Jaarverslag Hoor- en adviescommissie 2019 (C-agenda EFB 26 oktober 2020)
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten. Er zijn in het jaarverslag over 2019 geen bijzonderheden benoemd door de HAC.
2
Bereikbaarheid: Uitwerking Motie 25A-2020: versnelling infrastructurele projecten (B-agenda M&B 26-10-2020)
De provincie Noord-Holland kan tien infrastructurele projecten sneller starten dan gepland. Daarmee houdt de provincie werkgevers en werknemers in de wegenbouw aan het werk. In totaal gaat het om ruim 20 miljoen euro aan opdrachten. Provinciale Staten hebben om deze inventarisatie gevraagd.
3
Wonen/Economie: Huisvesting buitenlandse werknemers: probleemanalyse en aanpak (B-agenda RWK 19-10-2020)
De Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat heeft in haar vergadering van 8 juni jl. aan GS gevraagd een verdiepende vervolgnotitie te leveren over de provinciale rol bij de aanpak van het tekort aan huisvesting voor buitenlandse werknemers.
4
Bereikbaarheid: Integraal Meerjaren Programma Infrastructuur 2021-2028 (A-agenda M&B 26-10-2020)
Dit jaar leggen wij voor het eerst het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) aan Provinciale Staten voor. Het iMPI 2021-2028 geeft inzicht in de onderhouds- en vervangingsprojecten en de projecten ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur. Voorheen waren de verbeter- en uitbreidingsprojecten opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en de onderhouds- en vervangingsprojecten in het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO). Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten van de onderhouds-, vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten.
5
Bereikbaarheid: Verkenning Houtribdijk (B-agenda M&B 26-10-2020)
In de verkenning van de provincie Noord-Holland naar de Houtribdijk blijkt dat de Houtribdijk maar een beperkte rol heeft voor de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam. Verder weegt de maatregel om een meer open verbinding tussen het Markermeer en het IJsselmeer te maken niet op tegen de nadelen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten. Daarom ziet de provincie af van nader onderzoek naar een brug in plaats van een dijkverbinding.
6
Gezondheid: Brief van bezorgde ouder inzake overlast Tata Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
7
Gezondheid: Brief van bezorgde ouder inzake overlast Tata Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
8
Gezondheid: Brief van bezorgde ouder inzake overlast Tata Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
9
Gezondheid: Brief van bezorgde ouder inzake overlast Tata Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
10
Gezondheid: Brief van bezorgde ouder inzake overlast Tata Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
11
Gezondheid: Brief van bezorgde ouder inzake overlast Tata Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
12
Gezondheid: Leven in Wijk aan Zee hoe lang kan dat nog (C-agenda NLG 19-10-2020)
13
MRA: Brief over afspraken werkgevers in MRA: spreiden van werktijden en vervoermiddelen tijdens en na Corona (C-agenda RWK 19-10-2020)
14
Recreatie: Terugkoppeling toelichting Recreatie Midden Nederland Berenschot voor raden en staten (C-agenda NLG 19-10-2020)
15
Luchtvaart: Afhandeling motie 13-2018 (B-agenda M&B 26-10-2020)
Een luchthaven op zee is een Rijksbevoegdheid. De minister heeft aangegeven nut en noodzaak in de luchtvaartnota af te wegen. In de ontwerp luchtvaartnota kiest het kabinet niet voor de aanleg van een luchthaven in zee. Daarmee vervalt de noodzaak om de Noord-Hollandse belangen bij dit onderwerp te bewaken.
16
Natuur: Kust op kracht (B-agenda NLG 23-11-2020)
De versterking van de kust tussen Petten en Camperduin leidt tot een forse verbetering van de natuur. Dit zijn uitkomsten van het onderzoeksrapport 'Kust op kracht, monitoring ecologische effecten op flora en vegetatie in de Polder Callantsoog en Harger- en Pettemerpolder', dat in opdracht van de provincie is opgesteld. Tegelijkertijd geven de natuurprojecten ook lessen hoe om te gaan met aanpassingen aan het klimaat, zoals overvloedige regenval en de opvang van (steeds schaarser) zoet water.
17
IPO begroting 2021 (waarschijnlijk A-agenda EFB 26-10-2020)
17.a
Notitie conceptbegroting IPO 2021
17.b
Aanbieding programmabegroting 2021 IPO
17.c
Concept IPO Begroting 2021 in één oogopslag
17.d
Conceptbegroting BIJ12 2021 IPO
18
(heel PS) IPO: nieuwsbrieven mei en september 2020 (C-agenda EFB 26-10-2020)
19
Energie: Brief aan PS over de RES'en van de samenwerkende Natuurorganisaties (C-agenda RWK 24-09-2020)
20
Energie: Inbreng bij concept-RES vereniging energie coöperaties en initiatieven Noord-Holland - VEI NH (C-agenda RWK 24-09-2020)
21
Energie: Ingekomen brief vogelbescherming NL aan PS over de concept-RES'en incl. bijlagen (betrekken bij RWK 24-09-2020)
22
Mobiliteit/Infra: Aansluiting op Duitsland (C-agenda M&B 28-09-2020)
23
Mobiliteit/Infra: BO-MIRT / AO spoor context Lelylijn, Wunderline, Nedersaksenlijn enz. (C-agenda M&B 28-09-2020)
24
Mobiliteit/Infra: BO-MIRT / AO Spoor spanningssluizen de ontwerpfout van de HSL-Zuid (C-agenda M&B 28-09-2020)
25
Mobiliteit/Infra: BO-MIRT advies van de RLI over internationaal spoor (C-agenda M&B 28-09-2020)
26
Mobiliteit/Infra: MIRT/ Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 context Lelylijn Groningen - Amsterdam in 60 minuten per trein (C-agenda M&B 28-09-2020)
27
Mobiliteit/Infra: Nieuwe TEN-T agenda als onderdeel 'Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040' (C-agenda M&B 28-09-2020)
28
Mobiliteit/Infra: Shift air to rail context Lelylijn tot en met Hamburg en Amsterdam - Berlijn (C-agenda M&B 28-09-2020)
29
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht nr. 41 (C-agenda RWK 19-10-2020)
30
Omgevingsverordening: Nagekomen schriftelijke bijdrage Kortenhoff b.v. n.a.v. zienswijze Omgevingsverordening NH2020 (betrekken bij cie. RWK 29-09-2020)
Geachte Commissieleden,
Hoewel het niet gelukt is om in te spreken tijdens de afgelopen commissievergadering van 22-9 jl. bericht ik u toch nogmaals iz onze zienswijze met Uw kenmerk ZW-0249 (locatie Middelie) ten behoeve van inhoudelijke behandeling van de Omgevingsverordening NH 2020 van dinsdag a.s.
In het kort :
In 2005 heeft de provincie het Bufferwoningbeleid ontwikkeld met als doel:
\- Versterken leefbaarheid van de dorpen en bouwen voor met name de eigen bewoners;
\- Versterken draagkracht voorzieningenniveau van het dorp;
\- Tegengaan leegloop van het dorp;
\- Realiseren betaalbare woningen voor jongeren en starters;
Op initiatief en subsidie van de Provincie is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het Bufferwoningenbeleid met daarin een locatiekeuze per dorp waar kleinschalige woningbouw mogelijk is. Provincie heeft zelf akkoord gekozen op deze woningbouwlocaties per dorp, welke de minste aantasting geven voor het omliggende landschap.
Na jaren van overleg en beleidsvorming heeft Kloosterhoff B.V. (eigenaar gronden) in 2015 eindelijk met gemeente Zeevang (nu Edam-Volendam) een Anterieure overeenkomst getekend om de ontwikkeling van 36 woningen te starten. Op initiatief van de Provincie zijn dus enorme kosten gemaakt om uitvoer te geven aan het Bufferwoningenbeleid, zoals verwerving van de gronden, plan- en onderzoekskosten. Na het produceren, in nauw overleg met de Provincie, van het bestemmingsplan kwam deze in 2017 ter inzage. Alle onderzoeken, waaronder Nut en Noodzaak zijn door de provincie getoetst en goed gekeurd!
In het kader van het Bufferwoningenbeleid zijn 2 plannen verder uitgewerkt, welke in bestemmingsplanprocedure zijn gebracht. Dat zijn de plannen die in de
Nota van beantwoording  zijn aangeduid met kenmerken ZW-0249 (dorp Middelie) en ZW-0250 (dorp Kwadijk).( behoort bij Gemeente Edam – Volendam)
Na het ter inzage leggen van het bestemmingsplan heeft diezelfde Provincie op beide plannen bezwaar gemaakt!!!
Nu in de Omgevingsverordening NH2020 vallen beide locaties onder de BPL en kunnen beide plannen daardoor niet doorgaan. In de Nota van beantwoording per zienswijze zien we nu het project met uw kenmerk ZW-0250 (dorp Kwadijk) wel uit het BPL wordt gehaald, zodat woningbouw mogelijk wordt gemaakt en het Project met Kenmerk ZW-0249 (dorp Middelie) niet en valt dus nog wel onder het BPL. Wij vinden het nog steeds onbegrijpelijk dat de Provincie het woningbouwplan in Middelie op deze manier tegenhoudt terwijl het plan op initiatief van de Provincie zelf is opgesteld, waarbij de planvorming na een jarenlang en intensief proces met de provincie in een vergevorderd stadium is.
Wij verzoeken u dringend om ook het Project met Kenmerk ZW-0249 (dorp Middelie) alsnog tijdens de inhoudelijke behandeling ook UIT het BPL te halen, waardoor kleinschalige woningbouw mogelijk is.
( ps; in de bijlage een meer uitgebreid stuk aangaande de situatie)
Voor eventuele vragen zijn we op onderstaande telefoonnummers te bereiken
Met vriendelijke groet,
Bart
B.W.M. Ophoff
31
Mobiliteit: Brief van Rocov-NH aan commissie M&B (C-agenda M&B 28-09-2020)
32
Economie: Brief GS aan PS inz. aangaan Afsprakenkader II Energy&Health Campus 2020-2022 (C-agenda EFB 28-9-2020)
Op 30 augustus 2017 heeft de provincie samenwerkingsafspraken gemaakt voor de ontwikkeling van de Energy & Health Campus te Petten. De provincie heeft besloten om deze samenwerkingsafspraken nog twee jaar voort te zetten. Met het nieuwe Afsprakenkader II sluiten meer partijen aan die het belang van de ontwikkeling van het EHC zien.
33
Economie: Brief GS aan PS inz. tussenstand breedband buitengebied (C-agenda EFB 28-9-2020; de in de brief aangekondigde nadere informatie zal naar alle waarschijnlijkheid in november op de b-agenda worden geplaatst).
In het kader van de strategische agenda geven GS een tussenstand op het dossier Breedband buitengebied. Eind 2020 willen GS de balans op maken. Dan is ook meer te vertellen over de pilots voor de aanpak van de restopgave.
34
Natuur: Brief Stichting Vrienden van het Beusebos red het Beusebos A7 (C-agenda NLG 19-10-2020)
35
Natuur: Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021(C-agenda NLG 19-10-2020)
Om de biodiversiteit te bevorderen subsidieert de provincie het agrarisch natuurbeheer. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het collectief in Noord-Holland Zuid zien mogelijkheden om het agrarisch waterbeheer uit te breiden. Met dit besluit stellen wij het subsidieplafond en de openstellingsperiode voor uitbreiding van het collectief agrarisch natuurbeheer vast.
36
Omgevingsverordening: Aangenomen motie NH Omgevingsverordening door gemeente Wormerland
Geachte heer, mevrouw,
Via deze weg stuur ik u, op verzoek van de gemeenteraad van Wormerland, de vastgestelde motie inzake de omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland.
De motie is bestemd voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en betreft de ontwerp omgevingsverordening NH2020.
Deze motie is afgelopen dinsdag 15-9, tijdens de raadsvergadering van de gemeente Wormerland aangenomen.
Kunt u ervoor zorg dragen dat de deze motie z.s.m. wordt doorgestuurd?
Alvast dank
37
Omgevingsverordening: Bijdrage Vechtplassencommissie over BPL en Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
38
Omgevingsverordening: Brandbrief Industrieterrein Den Ilp geen BPL (C-agenda RWK 21-09-2020
39
Omgevingsverordening: Brief gemeente Langedijk aan PS over Omgevingsverordening en verzoek in gesprek te gaan (C-agenda RWK 21-09-2020)
40
Omgevingsverordening: Ingekomen brief vrienden van 't Gooi over Omgevingsverordening NH2020 (C-genda RWK 21-09-2020)
41
Omgevingsverordening: Schriftelijke bijdrage stichting Behoud 's-Gravelandse Vaart (C-agenda RWK 21-09-2020)
42
Omgevingsverordening: Ingekomen brief over omgevingsverordening en beschermd dorpsgezicht 's Graveland (C-agenda RWK 21-09-2020)
43
Omgevingsverordening: Ingekomen mail raadsleden ter ondersteuning inspraak Landsmeer (C-agenda RWK 21-09-2020)
44
Omgevingsverordening: schriftelijke reactie Natuurorganisaties (C-agenda RWK 21-09-2020)
45
Gezondheid: Brief overlast Wijk aan Zee Tata (C-agenda NLG 19-10-2020)
46
Gezondheid: Brief van bezorgde ouder inzake overlast Tata Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
47
Mobiliteit: Brief ANWB, reactie ANWB op concept-RMP Noord-Holland en Flevoland (C-agenda M&B 28-09-2020)
48
Mobiliteit: Mail St. Freedom of Mobility (C-agenda M&B 28-09-2020)
49
Omgevingsverordening: Inspreekbijdragen bij participatiebijeenkomsten voor Raden en AB-leden Waterschappen 15-9 en 16-9 (C-agenda RWK 21-09-2020)
50
Gezondheid: Ingekomen mails inzake Tata Steel (C-agenda NLG 21-9-2020)
pdf Ingekomen mails inzake Tata Steel (geanonimiseerd).pdf (2.2MB)
pdf Ingekomen mail 25-08-2020, 14.34 uur inzake Tata Steel (geanonimiseerd).pdf (402KB)
overig Bijlage bij mail 01-09-20, 10.05 uur (1).PDF (191KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 10.05 uur (2).pdf (4.1MB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 10.05 uur (3).pdf (131KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 17.57 uur.pdf (4.6MB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 18.38 uur (1).PNG (321KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 18.38 uur (2).PNG (325KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 18.38 uur (3).PNG (341KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 18.38 uur (4).PNG (343KB)
pdf Bijlage bij mail 03-09-20, 10.05 uur.pdf (6.2MB)
pdf Bijlage bij mail 06-09-20, 21.02 uur.pdf (5MB)
pdf Bijlage bij mail 07-09-20, 10.11 uur (1).jpg (122KB)
pdf Bijlage bij mail 07-09-20, 10.11 uur (2).pdf (8.2MB)
pdf Bijlage bij mail 07-09-20, 10.11 uur (3).jpg (4MB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (1).PNG (4.8MB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (2).PNG (571KB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (3).PNG (579KB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (4).PNG (573KB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (5).PNG (820KB)
pdf Bijlage bij mail 09-09-20, 11.50 uur.pdf (316KB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (1).PNG (1.9MB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (2).PNG (2.4MB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (3).PNG (938KB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (4).PNG (926KB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (5).PNG (926KB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (6).PNG (3.9MB)
pdf Bijlage bij mail 11-09-20, 18.52 uur .jpg (5.2MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (1).pdf (2.5MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (2).pdf (1.7MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (3).jpg (3.9MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (4).jpg (3.5MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (5).jpg (4.1MB)
pdf Bijlage bij mail 17-09-20, 10.41 uur .PNG (518KB)
pdf Bijlage bij mail 17-09-20, 17.00 uur.pdf (6.2MB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (1).pdf (152KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (2).pdf (82KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (3).pdf (79KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (4).pdf (35KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (5).pdf (174KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur.jpg (313KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (1) geanonimiseerd.pdf (3.7MB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (2).jpg (84KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (3) geanonimiseerd.pdf (90KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (4) geanonimiseerd.pdf (89KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (5) geanonimiseerd.pdf (1016KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (6) geanonimiseerd.pdf (20KB)
pdf Bijlage bij mail 27-08-20, 9.21 uur.jpg (3.6MB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 10.06 uur.jpg (3.3MB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (1).jpg (88KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (2).jpg (340KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (3).pdf (2.9MB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (4).pdf (18KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (5).pdf (407KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (6).pdf (154KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (7).pdf (11.4MB)
pdf Bijlage bij mail 29-08-20, 18.18 uur (1).JPG (262KB)
pdf Bijlage bij mail 29-08-20, 18.18 uur (2).pdf (18.4MB)
pdf Bijlage bij mail 29-08-20, 18.18 uur (3).pdf (2.6MB)
pdf Bijlage bij mail 29-08-20, 18.18 uur (4).pdf (68KB)
pdf Bijlage bij mail 30-08-20, 17.55 uur (1).pdf (5.1MB)
pdf Bijlage bij mail 30-08-20, 17.55 uur (2).pdf (407KB)
pdf Bijlage bij mail 30-08-20, 17.55 uur (3).pdf (1.3MB)
pdf Bijlage bij mail 31-08-20, 10.08 uur.jpg (206KB)
51
Omgevingsverordening: Schriftelijke inspreekbijdrage inwoner tbv Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
Dit is de geanonimiseerde versie zonder NAW-gegevens.
De volledige versie met contactgegevens is voor statenleden in de afgesloten agenda in te zien.
52
Omgevingsverordening: Schriftelijke inspreekreactie inwoner Wijdemeren (C-agenda RWK 21-09-2020)
Dit is de geanonimiseerde versie van de brief zonder NAW-gegevens
De volledige versie met contactgegevens is voor statenleden in de afgesloten agenda in te zien.
54
Omgevingsverordening: Ingekomen brief Het Zijper Landschap e.a. aan PS tbv Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
55
Omgevingsverordening: Schriftelijke inbreng VBM aan PS over omgevingsverordening NH2020 en Stompetoren-west (C-agenda RWK 21-09-2020)
56
Omgevingsverordening: Ingekomen Reactie NWEA op Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
57
Omgevingsverordening: Schriftelijke inspreekbijdrage Natuurmonumenten over discussielocatie natuurgebied Kortenhoef (C-agenda RWK 21-09-2020)
58
Gezondheid: Brief bezorgde ouder Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
59
Gezondheid: Brief overlast Tata Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
60
Gezondheid: Brief Tata overlast en stank Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
61
Gezondheid: Tata wanneer is het genoeg (C-agenda NLG 19-10-2020)
62
Omgevingsverordening: Ingekomen brief Amsterdamse Golf Club - verzoek tot amendement (C-agenda RWK 21-09-2020)
63
Omgevingsverordening: Ingekomen brief Timpaan aan PS met bijlage over Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
64
Omgevingsverordening: Ingekomen mail met brief aan PS kennisnetwerk IMpact (C-agenda RWK 21-09-2020)
65
Water: Verzoek GL van C-naar B-agenda Brief 18a Starnmeer vraag om inh reactie opschortingsverzoek (B-agenda NLG 21-09-2020)
66
Faunabeheer: Brief Uw beleidsvoornemen tot verhoging van het eigen risico voor ganzen schade (C-agenda NLG 19-10-2020)
67
Gezondheid: Brief FNV Metaal Magazine met artikel over toekomst Tata Steel IJmuiden (C-agenda NLG 19-10-2020)
68
Gezondheid: Brief Tata bezorgde ouder Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
69
Gezondheid: Brief TATA leefbaarheid Wijk aan Zee (C-agenda NLG 19-10-2020)
70
Omgevingsverordening: Nagekomen zienswijze gemeente Wormerland (C-agenda RWK 21-09-2020)
Bijgesloten alsnog de zienswijze op de omgevingsverordening NH2020, zoals deze in de vergadering van het college van B&W in Wormerland werd aangenomen/besloten op 7 april 2020.
Helaas is de formele verzending vanuit de gemeente Wormerland aan de Provincie NH mis gegaan. Hierbij derhalve alsnog de formele zienswijze in de hoop dat dit nog ter kennis kan worden gebracht aan de leden van Provinciale Staten.
71
Energie/Warmte: Opsporingsvergunning aardwarmte Rijnland (C-agenda RWK 19-10-2020)
De bedrijven D4 en Shell hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor het gebied Rijnland. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan de provincie is gevraagd om advies uit te brengen. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
72
Klimaat en Energie: Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (B-agenda RWK 19-10-2020)
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! is klimaat een belangrijk thema. In het Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat (APK) worden de provinciale klimaatacties uitgewerkt. De acties betreffen de energie-infrastructuur, duurzame elektriciteitsopwekking, de gebouwde omgeving, de industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik, en de verduurzaming van de eigen organisatie. Het Actieprogramma laat in de volle breedte zien wat de provincie deze collegeperiode doet om in 2030 te komen tot 49 procent minder CO2-uitstoot.
73
Omgevingsverordening: Ingekomen reactie fa. Gebr. Boots aan PS over omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
74
RO: WOB besluit Voorland Stichtse Brug te Blaricum (C-agenda RWK 19-10-2020)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
75
Stikstof: Stand van zaken stikstofdossier (B-agenda NLG 21-09-2020)
Gezien het belang van de voortgang in het stikstofdossier is afgesproken PS regelmatig te informeren over de stand van zaken. Bijgevoegde brief bevat de stand van zaken van begin september 2020.
76
Omgevingsverordening: Ingekomen brief aan PS over omgevingsverordening van diverse raadsfracties Wijdemeren (C-agenda RWK 21-09-2020)
77
RES: Ingekomen brief met bijlagen inwoner over de RES (C-agenda RWK 24-09-2020)
Dit is de geanonimiseerde mail. Een niet geanonimiseerde versie is in te zien door Statenleden in de afgeschermde agenda in iBabs
78
Sponsoring: Brief GS aan PS inz. verruiming voorwaarden evenementensponsoring 2020-2021 (C-agenda EFB 28-9-2020)
Veel evenementen hebben te maken met extra maatregelen ter bestrijding van verspreiding van het COVID-19 virus. Dit brengt extra kosten met zich mee en tegelijkertijd vallen soms inkomsten weg. Daarom wil de provincie Noord-Holland tot 1 juni 2021 meer evenementen eenmalig sponsoren, hiervoor is een budget beschikbaar van € 300.000,-.
79
Bodemdaling: Informeren PS inzake toekenning impulsgelden Bodemdaling (C-agenda NLG 21-09-2020)
Bodemdaling is een probleem in veel veenweideprovincies, waaronder Noord-Holland. De minister van LNV stelt middelen beschikbaar om de bodemdaling tegen te gaan. Hierover worden Provinciale Staten geïnformeerd. De Noord-Hollandse aanpak van de bodemdaling loopt gelijk op met andere doelen in het landelijk gebied, zoals NNN-realisatie en de stikstofaanpak.
80
Gezondheid: Uitvoeringsregeling Gezonde Leefomgeving (B-agenda NLG 21-09-2020)
De provincie Noord-Holland trekt € 13,2 miljoen uit om een gezondere leefomgeving te stimuleren. Het grootste deel van dat bedrag komt in een uitvoeringsregeling beschikbaar voor bijdragen aan initiatieven van derden. Daarvoor is in concept een uitvoeringsregeling opgesteld. GS vragen PS hun overwegingen mee te geven om in de definitieve uitvoeringsregeling te verwerken. Die wordt later dit jaar vast- en opengesteld.
81
Bestuur: Advies initiatiefvoorstel Forum voor Democratie (FvD) tot wijziging van de Referendumverordening (A-agenda EFB 28-9-2020)
GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de FvD-fractie om de Referendumverordening niet aan te passen. De voorstellen hebben onder andere betrekking op verlaging van de huidige uitkomstdrempel en de drempel voor een inleidend verzoek en op verlenging van de indieningstermijn voor een kennisgeving van een referendumverzoek.
82
Mobiliteit: Concept-Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland d.d. 24 augustus 2020
Als onderdeel van de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord wordt er een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) opgesteld om de mobiliteit in de provincies Noord-Holland en Flevoland te verduurzamen. Dit eerste concept RMP wordt ter bespreking aan Provinciale Staten aangeboden.
83
Mobiliteit: Voorstel afdoening motie M30-2019 OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer
In Zaanstreek-Waterland is de Vervoerregio Amsterdam (VRA) de opdrachtgever voor het openbaar vervoer. Op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten GS gevraagd om een zienswijze in te dienen op het ontwerp Programma van Eisen (PvE) van de OV-concessie Zaanstreek-Waterland, en de VRA te verzoeken om de minimale frequentie van de buslijnen naar Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan de verbindende buslijnen. Mede als gevolg van onze zienswijze is het definitieve PvE aangepast. Inmiddels heeft de VRA, vanwege de coronacrisis, deze aanbesteding stopgezet.
84
Natuur: Vaststelling Natura 2000-beheerplan Naardermeer (C-agenda NLG 21-09-2020)
Het Naardermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor de provincie Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen. Het doel van het plan is de beschermde natuur te behouden en ontwikkelen om zo te voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. Het ontwerp beheerplan heeft in voorjaar 2019 ter visie gelegen. Nu de financiering van de maatregelen voor Inrichtingsplan Schil Naardermeer rond is, worden de zienswijzen beantwoord en het beheerplan vastgesteld. In dit beheerplan zijn ook wijzigingen in wet-, regelgeving en beleid, en de meest recente inzichten uit de jurisprudentie verwerkt.
85
Natuur: Wijziging uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021 (C-agenda NLG 21-09-2020)
De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021) is de basis voor het verlenen van subsidie voor (agrarisch) beheer van natuur en landschap. De regeling wordt periodiek gewijzigd op basis van landelijke afspraken. De voorliggende wijziging betreft een aantal technische en juridische wijzigingen. Eén van de wijzigingen is de splitsing van het beheertype voor moeras in twee nieuwe beheertypen vanwege de verschillende doelstellingen. De wijziging SVNL 2016-2021 treedt de dag na publicatie in werking.
86
Omgevingsverordening / Energie: Ingekomen brief Coöperatief windpark Amsterdam-Noord (C-agenda RWK 21-09-2020)
87
Recreatie/Toerisme/Financien: Mail met bijlagen Artis inz steun Ec. herstel en duurzhfonds (C-agenda NLG 21-9-2020 en EFB 28-9-2020; geanonimiseerd; contactgegevens mailer vindt u op de besloten Statensite)
88
Water: Versterking 5 waterkerende kunstwerken, coordinatie uitvoeringsbesluiten conform Waterwet (C-agenda NLG 21-09-2020)
Gedeputeerde Staten coordineren de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten voor de versterkingen van de Sassluis in Enkhuizen, de Spuisluis Oostoever in Den Helder en de Horn-, Noorder- en Zuidersluis in Schardam. Deze coordinatie bevordert een spoedige en eenvoudige besluitvorming. De procedure zorgt ervoor dat de voorbereiding van alle besluiten ter uitvoering van de versterkingen van deze sluizen, inclusief de projectplannen zelf, parallel loopt en dat eventuele beroepen tegen deze besluiten gelijktijdig en binnen zes maanden worden behandeld bij de Raad van State.
89
Water: Discussienota PvdA over (het participatietraject van) de Markermeerdijken (B-agenda NLG 21-09-2020)
90
Water: Ontwerpagenda Wadden 2050 (B-agenda NLG 21-09-2020)
De Agenda voor het Waddengebied 2050 dient als opvolger van de Structuurvisie (Planologische Kern Beslissing) Waddenzee. Als binnenkort de Omgevingswet in werking treedt, stelt het Rijk geen aparte (rijks)structuurvisie meer op voor de Waddenzee. Het College, gehoord hebbende de staten commissie Natuur, Landschap en Gezondheid, complimenteert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de ontwerp-Agenda Waddengebied 2050 en brengt een aantal punten onder haar aandacht.
91
Financien/Natuur: beantwoording nadere technische vragen krediet NNN aankopen nav behandeling 2e begrotingswijziging in commissie EFB 31-9-2020 (wordt ook aan stukken PS 14/9 toegevoegd)
92
Bestuur: Verslag BO provincie met college Landsmeer en brief Landsmeer over bestuurlijke toekomst (C-agenda EFB 28-9-2020)
93
Energie: Beantwoording vragen over datacenters en de RES (C-agenda RWK 24-09-2020)
De heer Buitendijk heeft in een brief aan diverse bestuursorganen uit Noord-Holland Noord vragen gesteld over datacenters in relatie tot de energietransitie en de Regionale Energiestrategieën (RES). In overleg met het bestuurlijk afstemmingsoverleg RES NHN heeft de provincie Noord-Holland zijn vragen beantwoordt, in samenspraak met gemeente Hollands Kroon en het programmabureau RES.
94
Wonen: Ingekomen brief Bouw in Rijksbufferzone Pilot Waterland - geanonimiseerd (C-agenda RWK 21-09-2020)
De niet-geanonimiseerde versie van de brief treffen Statenleden aan in de afgeschermde agenda in iBabs
95
Wonen: Afdoening motie M19-2020 Dak- en thuisloze jongeren (B-agenda RWK 21-09-2020)
Het aantal dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar neemt toe. Omdat zij een passende en betaalbare woonruimte verdienen, vraagt Gedeputeerde Loggen (wonen) aan de gemeenten hier extra aandacht voor te hebben en dit onderwerp mee te nemen in de uitwerking van de provinciale Woonagenda (2020-2025), die dit jaar nog plaatsvindt.
96
Alle commissies: Begroting 2021 en voordracht (A-agenda commissies 19 en 26 oktober en PS 9-11-2020)
97
Economie: Kosten uitvoering Corona Overbruggingslening in Noord-Holland (COLNH) (c-agenda EFB 28-9-2020)
Op 21 april hebben GS besloten over de uitvoering van de Corona Overbruggingslening (COL) in Noord-Holland, onder regie van het Innovatiefonds Noord-Holland. Daarbij is door de provincie een garantieverklaring aangegaan voor eventuele financiële tekorten als gevolg van de uitvoering van de COL. Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft de provincie nu gevraagd het verwachte exploitatietekort in 2020 voor de COL ter hoogte van circa €600.000 (uitgaande van de prognose volgens het midden-scenario) te dekken, en om eenmalig een voorfinanciering ad. €600.000 te verstrekken voor de uitvoering van de COL in de jaren 2020-2026.
98
Gezondheid: Evaluatie Hollandse Luchten (C-agenda NLG 21-09-2020)
In 2018 startte de pilot van het project Hollandse Luchten (voorheen ‘pilot luchtkwaliteit’). In dit project meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. Er is destijds toegezegd om de werkwijze van deze pilot te evalueren. Deze evaluatie is nu gereed.
99
Omgevingsdienst: Omgevingsdienst OFGV: zienswijze resultaatbestemming 2019 (A-agenda NLG 21-09-2020)
De resultaatbestemming 2019 is door de OFGV op 8 juli 2020 aan Provinciale Staten gezonden zodat deze een zienswijze op de stukken kunnen geven.
100
Recreatie: Zienswijze concept uitvoeringsprogramma visie Spaarnwoude Park 2020-2024 (A-agenda NLG 21-09-2020)
Begin dit jaar hebben de deelnemers van het recreatieschap, gemeenten en de provincie, zienswijzen ingediend op de visie. De zienswijzen van de provincie op de visie zijn door het bestuur van het recreatieschap overgenomen. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma van de visie kan ook tot de taken van het recreatieschap gerekend worden. Het is van belang dat de reactie van de provincie op het concept uitvoeringsprogramma bekend wordt gemaakt.
101
Recreatie: Zienswijze financiële jaarstukken Plassenschap Loosdrecht e.o. 2019 (A-agenda NLG 21-09-2020)
De provincie Noord-Holland heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019 en de concept-begroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.  De provincie dient een zienswijze in op de aangeleverde financiële stukken van het Plassenschap.
102
Water: Goedkeuring Projectplan Waterwet dijkversterking IJmuiden (C-agenda NLG & RWK 21-09-2020)
103
Water: Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018 (C-agenda NLG 21-09-2020)
In 2018 heeft Noord-Holland zowel het KRW (Kaderrichtlijn Water) grondwatermeetnet als het PMG (Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit) laten bemonsteren en analyseren op ruim 400 stoffen binnen de volgende verzamelgroepen: algemene parameters, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen/medische stoffen en overige verontreinigende stoffen. De resultaten van de meetronde zijn samengevat in het rapport Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018.

De andere provincies hebben een soortgelijke meetronde uitgevoerd. De gezamenlijke resultaten van alle provincies zijn gevat in het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020. Voor een kort overzicht en duiding van de resultaten wordt u verwezen naar de brief aan PS.
104
Omgevingsverordening NH2020 (A-agenda RWK 21-09-2020)
Met dit besluit geven GS de nota van beantwoording en het eindconcept van de Omgevingsverordening NH2020 met bijbehorende stukken vrij voor bespreking en vaststelling in PS. De Omgevingsverordening NH2020 zal de bestaande 21 provinciale verordeningen met regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving vervangen. Deze eerste omgevingsverordening is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en is voor de provincie Noord-Holland een stap ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Weblinks naar de viewers

Terceraviewer:
https://noord-holland.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9927POVPNH-VG01

Erbij/eraf viewer:
https://maps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=f5de59ad038e43b28fc815439186f291

105
Water: Brief Starnmeer vraag om inh reactie opschortingsverzoek en PPS (C-agenda NLG 21-09-2020)
106
Bestuur: Brief GS aan PS inz. Overzicht activiteiten Prinsjesfestival (C-agenda EFB 28-9-2020)
107
Mobiliteit: Wob-verzoek inzake reconstructie Houtplein (C-agenda M&B 28-9-2020)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagdeinformatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
108
Mobiliteit: Actualiteiten coronacrisis in de OV-concessies (C-agenda M&B 28-09-2020)
De impact van de coronacrisis op het openbaar vervoer is groot. GS informeren PS over de actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis en de OV-concessies in Noord-Holland.
109
Mobiliteit: Herstel bruggen Krommenie (C-agenda 28-09-2020)
De bruggen Krommenie liggen over de Nauernasche Vaart, in de N203 in de gemeente Zaanstad en zijn belangrijk voor zowel vaar- als wegverkeer. De bruggen zijn aan het eind van hun levensduur. In 2018 is levensduur verlengend onderhoud aan de bruggen verricht. De provincie Noord-Holland onderzoekt nu hoe en wanneer de vervanging/renovatie van de bruggen Krommenie gaat plaatsvinden.
110
Mobiliteit: Ontwerp Provinciaal Inpassing Plan (PIP) Cruquiusbrug (C-agenda M&B 28-09-2020)
Met de projectpartners (Hoogheemraadschap Rijnland, Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Heemstede, Gemeente Haarlemmermeer) heeft de Stuurgroep op 18 oktober 2018 het Masterplan Cruquiusbrug vastgesteld. Het Masterplan voorziet o.a. in het verbreden van de brug richting Heemstede en een nieuwe fietsonderdoorgang. Doordat de bredere nieuwe brug en de nieuw aan te leggen fiets-onderdoorgang niet passen binnen de huidige bestemmingsplannen, moeten er wijzigingen in deze bestemmingsplannen van de gemeenten worden doorgevoerd. In overleg met de projectpartners is gekozen om door de provincie een Provinciaal Inpassing Plan (PIP) op te stellen.
111
Recreatie: Rapport Berenschot Recreatie in Midden Nederland (C-agenda NLG 21-09-2020)