link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 26 september 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 14:30
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 23 september 2022) bij nlg@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (62.1MB)
Algemene documenten:

0
Technische briefing Gebiedsprogramma Laag Holland (10:00 - 10:45)
1
Opening en mededelingen
2 11:00
Inspreekhalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4
Rondvraag gedeputeerde Olthof
5
Rondvraag gedeputeerde Stigter
6
Rondvraag gedeputeerde Zaal
7
Rondvraag gedeputeerde Loggen
8 11:30
B-agenda Natuur & Bodemdaling
8.a
Bodemdaling: Agenderingsverzoek PvdA C naar B notitie bodemdaling in Veenweidegebied Randstedelijke Rekenkamer
Behandelvoorstel:
Met de commissieleden en de gedeputeerde de notitie bodemdaling in Veenweidegebied Randstedelijke Rekenkamer bespreken. De Randstedelijke Rekenkamer is ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
8.b
Natuur: Integraal gebiedsprogramma Laag Holland
Gedeputeerde Staten besloten op 19 november 2019 om een integraal gebiedsprogramma voor Laag Holland te ontwikkelen, waarin onder provinciale regie en in samenwerking met alle relevante partners wordt gewerkt aan de opgaven voor natuur, landbouw, water, bodemdaling, klimaat, recreatie en landschap. Na een gezamenlijke startnotitie in 2020 is een integraal gebiedsprogramma opgeleverd in samenspraak met de regiegroep Laag Holland, waarin provincie, hoogheemraadschap, gemeenten en landbouw- en natuurorganisaties samenwerken om de opgaven te realiseren. GS stellen het programma vast en vragen de besturen van de partners om ook hun opgaven in de gebiedsprocessen in te brengen.

Behandelvoorstel:
Met elkaar en de gedeputeerde het Integraal gebiedsprogramma Laag Holland bespreken.
8.c.1
Natuur: Agenderingsverzoek PvdD C naar B Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
Behandelvoorstel:
Met de commissieleden en de gedeputeerde de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied bespreken en input meegeven.

Indiener van het agenderingsverzoek geeft twee redenen om de Startnotitie NPLG nu met de commissie te willen bespreken:

1. Visie op toekomstbestendig landelijk gebied en nieuwe kaders
2. Initiatief nemen

Doel van de bespreking:
Commissie aan de voorkant punten en input meegeven aan GS om in gezamenlijkheid ergens toe te komen.
8.c.2
Natuur: Brief GS Provinciaal Programma Landelijk Gebied
9
Rondvraag gedeputeerde Rommel
10
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
10.a
Water: Wijziging vijfde openstelling UvR subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 (C-agenda NLG 26-09-2022)
De waterschappen en provincie stimuleren agrariërs om de water- en bodemkwaliteit te verbeteren. Hiervoor is onder andere de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 in het leven geroepen. Met deze uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. De waterschappen stellen hiervoor geld beschikbaar, de provincie voert de regeling uit. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterschap Amstel Gooi en Vecht stellen respectievelijk € 80.000 en € 49.000 extra beschikbaar voor hun beheersgebieden. Gedeputeerde Staten hebben in het verlengde hiervan besloten de subsidieplafonds met deze bedragen te verhogen. Ook is op verzoek van de waterschappen de openstellingstermijn verlengd tot en met 26 oktober 2023.
10.b
Water: Gezamenlijke reactie Waddenprovincies op uitvraag derde tranche PAGW ( Programmatische Aanpak Grote Wateren) (C-agenda NLG 26-09-2022)
De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat hebben aan de betrokken provincies en overige partners een brief gestuurd over de financiering van maatregelen voor de grote wateren in Nederland, waaronder de Waddenzee. Voor de Waddenzee sturen Gedeputeerde Staten van Fryslân een aanbod in een brief mede namens ons college.
De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het programma waarmee het Rijk, zoveel mogelijk in samenwerking met medeoverheden en andere belanghebbenden in de regio’s werkt aan toekomstbestendige grote wateren zoals de Waddenzee.
10.c
Water: Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2021 (C-agenda NLG 26-09-2022)
In 2021 heeft Noord-Holland het KRW (Kaderrichtlijn Water) grondwatermeetnet laten bemonsteren en analyseren op ruim 300 stoffen binnen de volgende verzamelgroepen: algemene parameters, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen/farmaceutische stoffen, overige verontreinigende stoffen en PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). De resultaten van de meetronde zijn samengevat in het rapport Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2021.
11
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
11.a
Natuur: Opheffingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) (C-agenda NLG 26-09-2022)
De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) is in 2017 ingesteld door de twaalf provinciebesturen. De MARF heeft de provincies geadviseerd over het voorkomen en bestrijden van faunaschade. Naar aanleiding van een evaluatie heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BAC VP) van de Vereniging Interprovinciaal Overleg geconcludeerd dat de advisering over deze thema’s beter in een andere vorm kan worden voortgezet. Daarom heeft de BAC VP op 20 mei 2022 besloten om de MARF op te heffen.
11.b
Natuur: Uitvoeringsregeling landschapsontwikkeling Amstelscheg (C-agenda NLG 26-09-2022)
GS hebben besloten tot het vaststellen van de uitvoeringsregeling Landschapsontwikkeling Amstelscheg Noord-Holland 2022. Deze uitvoeringsregeling beoogt projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het doel van versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Amstelscheg. De genomen besluiten betreffen de vaststelling van de regeling, de periode (10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023), het subsidieplafond (€ 1,9 miljoen) en de maximale hoogte van het aan te vragen bedrag (€ 150.000).
12
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
12.a
Economie/Leefbaarheid: Brede Basismonitor 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022 en NLG 26-09-2022)
De Brede Basismonitor geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de tweede versie van de Brede Basismonitor.
12.b
Gezondheid en milieu: IPO Agenda vergadering BAC MTH 22-09-2022 (C-agenda NLG 26-09-2022)
13
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
14
C-agenda Algemeen
14.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 62 - 30 augustus 2022) (C-agenda EFB en M&B 12-09-2022, NLG en RWK 26-09-2022)
15
Sluiting