link naar deze pagina

PS-vergadering - 4 juli 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:15
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Uitloop van deze fysieke vergadering vindt plaats op 11-07-2022.

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 4 en 11 juli 2022;
. notulen PS 4 juli 2022;
. ingediende moties en amendementen bij punten 2, 9, 10 en 11;
. geamendeerde voordracht 43 bij punt 11.
. geamendeerde antwoordbrief PS bij punt 11.
Bundel:
pdf Agendabundel (299MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
(Stemming over moties vindt plaats op 11-07-2022.)
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
2.a.1
Aangevraagde actualiteit door fracties ChristenUnie, CDA en SP inzake Noord-Hollandse aanpak Stikstof.
(Stemming over moties vindt plaats op 11-07-2022.)
2.a.1
Ingediende moties bij Actualiteit Noord-Hollandse aanpak stikstof.
2.a.2
Aangevraagde Actualiteit door fractie SP inzake Herstructurering van campings en strandhuisjes door grootkapitaal.
(Stemming over motie vindt plaats op 11-07-2022.)
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding (VD-47).
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de extra Statenvergadering van 20 juni 2022.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Aanwijzen eerste vice-voorzitter PS (VD-44).
8.b
Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter commissie EFB (VD-45).
8.c
OD-NZKG: Zienswijze op de begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (VD-33).
8.d
OD-IJmond: Zienswijze op de begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst IJmond (VD-34).
8.e
OD-OFGV: Zienswijze PS op de voorlopige jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (VD-35).
8.f
OD-NHN: Zienswijze PS op de Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-36).
8.g
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht (VD-37).
8.h
Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (VD-38).
pdf Dossier 9916 voorblad.pdf (67KB)
pdf 2022-05-09 Nota beantwoording zienswijzen (1.7MB)
pdf 2022-05-12 Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek_Regels (2.2MB)
pdf netuitbreiding 150kV Bev-Otl_Toelichting (42.8MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 1 (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 2 (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 3 (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 4 (1.2MB)
pdf Vaststellingsbesluit PS 4 juli 2022 (191KB)
pdf Onderzoeken 1 tm 6 (25.9MB)
pdf Bijlage 7 Berekeningen magneetvelden schakelstation en reconstructie (2.2MB)
pdf Bijlage 8 Berekeningen magneetvelden 150kV-verbinding (774KB)
pdf Bijlage 9 Akoestisch onderzoek 150 kV schakelstation Beverwijk (276KB)
pdf Bijlage 10 Akoestisch onderzoek 380kV-station Beverwijk (18.6MB)
pdf Bijlage 11 Akoestisch onderzoek 150kV-station Oterleek (5.3MB)
pdf Bijlage 12 Ecologisch onderzoek Bev-Ote (4.3MB)
pdf Bijlage 13 Ecologische beoordeling stikstofdepositie (3.1MB)
pdf Bijlage 14 Bureauonderzoek Archeologie (29.4MB)
pdf Bijlage 15 Vooronderzoek Bodem (41.7MB)
pdf Bijlage 16 BRA en externe veiligheid reconstructie (140KB)
pdf Bijlage 17 Waterparagraaf (4.6MB)
pdf Bijlage 18 Indicatief bemalingsadvies (782KB)
pdf Bijlage 19 Quickscan Landschap, cultuurhistorie en aardkunde (3.5MB)
pdf Bijlage 20 Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE) (39.5MB)
pdf Bijlage 21 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling (1.9MB)
pdf Bijlage 22 Bureaustudie reconstructie 150kV-verbindingen (4.3MB)
pdf Bijlage 23 Nota beantwoording vooroverlegreacties (608KB)
pdf notitie bureaustudies trace 1_4_V02 (564KB)
pdf Brief aan PS over vaststelling provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (540KB)
pdf 2022-07-04 Voordracht 38 Vaststelling provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (228KB)
pdf Advies commissie RWK Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (109KB)
8.i
Vergaderschema PS en Statencommissies 2023 (VD-46).
9
Jaarstukken 2021 (VD-41).
(Stemming over motie en voordracht vindt plaats op 11-07-2022.)
10
Kaderbrief 2023 (VD-40).
(Stemming over moties en voordracht vindt plaats op 11-07-2022.)
10.a
Ingediende moties Kaderbrief 2023.
pdf M151-2022 AANGENOMEN CDA Erfcoaches voor toekomstbestendig landelijk gebied. (250KB)
pdf M152-2022 AANGENOMEN PvdD GroenLinks DENK Noord-Holland roept klimaat en biodiversiteitscrisis uit. (59KB)
pdf M153-2022 AANGENOMEN PvdD GL DENK JA21 Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer. (64KB)
pdf M154-2022 AANGENOMEN PvdD GroenLinks PvdA DENK JA21 Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken. (60KB)
pdf M149-2022 AANGEHOUDEN JA21 Schadefonds ganzen duingebieden. (41KB)
pdf M150-2022 AANGEHOUDEN JA21 Uitbreiding taakstelling updating N2000 beheerplannen. (40KB)
pdf M155-2022 VERWORPEN PVV Verzoek aan het Rijk om de taakstelling voor de huisvesting van statushouders stop te zetten. (33KB)
pdf M156-2022 VERWORPEN SP Sneller naar een gezond IJmond. (90KB)
pdf M157-2022 VERWORPEN SP Niet alleen de boeren. (94KB)
pdf M158-2022 AANGEHOUDEN ChristenUnie Geen bezuinigingen op cultuur. (47KB)
pdf M159-2022 AANGEHOUDEN ChristenUnie Herziening beleid indexaties. (42KB)
pdf M160-2022 AANGEHOUDEN ChristenUnie JA21 Blijven investeren in mobiliteitstransitie. (45KB)
pdf M161-2022 INGETROKKEN 50PLUS/PvdO Laat bezoekers niet voor paal staan; werkende laadpalen in garage voor bezoek. (42KB)
pdf M162-2022 VERWORPEN 50PLUSPvdO Wat levert het zonnepark op. (28KB)
pdf M163-2022 VERWORPEN 50PLUS/PvdO Seniorenwoningen in strijd tegen wooncrisis. (32KB)
pdf M164-2022 AANGEHOUDEN DENK JA21 Ontzie bezuinigingen OV in minst bereikbare gebieden. (44KB)
pdf M165-2022 AANGEHOUDEN DENK PvdD Waardig gedenkteken slavernijverleden. (41KB)
pdf M166-2022 AANGEHOUDEN GroenLinks D66 PvdD Verhoging inkomsten uit grondwaterheffing. (62KB)
11
Meerjarenbegroting MRA (VD-43).
(Stemming over motie, amendementen en voordracht vindt plaats op 11-07-2022.)
11.a
Ingediende amendementen en motie Meerjarenbegroting MRA.
12
Schorsing tot 11 juli 2022.