link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 25 oktober 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: De commissievergadering NLG vindt fysiek plaats in de statenzaal (hybride deelname is mogelijk).
De vergadering is openbaar en weer toegankelijk voor publiek maar is ook online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Het is  mogelijk om in te spreken bij de vergadering (zowel fysiek als digitaal) of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 22 oktober 2021) bij commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (150.1MB)
Algemene documenten:

1 09:00
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 09:05
Inspreekhalfuur
4
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
4.a 09:35
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) inventarisatie Tata Steel
Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een inventarisatie naar Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uitgevoerd van Tata steel. Het doel van de inventarisatie bestaat uit twee delen; ten eerste, om een zo volledig mogelijk beeld en actueel inzicht te krijgen van het gebruik en de uitstoot van ZZS naar lucht en water. Ten tweede om de vergunningen op basis van de actuele (emissie)gegevens indien noodzakelijk aan te passen. Op basis van deze inventarisatie blijkt dat er geen overschrijdingen zijn aangetoond in het maximaal toelaatbaar risico. Wel blijkt dat op papier er teveel ruimte wordt gegeven in de vergunning. De OD NZKG scherpt de vergunning van Tata Steel daarop aan.
4.b 10:35
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 12 oktober 2021
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
5
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu en OD NZKG en ODIJ)
6
Rondvraag gedeputeerde Stigter (OD NHN en OFGV)
7 11:00
A-agenda Begroting
Voorstel voor behandeling:
Begroting/MvA:
\- Aan de commissie wordt gevraagd die onderdelen van de Programmabegroting en Memorie van Antwoord  te bespreken\, die tot
  de portefeuille van de commissie NLG behoren;
Het advies van de commissie zal in de vorm van het verslag aan PS worden toegezonden voor de PS vergadering van 8 november 2021
Toelichting:
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2022 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
7.a
Begroting 2022
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2022 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
7.b
Begroting 2022: Brief GS aan PS inz. Memorie van antwoord begroting 2022 (wordt geagendeerd bij de begrotingsbehandeling van alle commissies)
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2022 hebben gesteld.
7.c
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2021 (brief kan betrokken worden bij de bespreking van de  Begroting 2022 in de commissies)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
8 11:45
B-agenda Begroting
8.a
Brief GS aan PS inz. advies GS aangehouden moties begroting 2022 (de door GS voorgelegde financiële opties a en b te bespreken op de begroting in de commissie EFB van 28 oktober 2021; de adviezen van GS over de aangehouden moties te bespreken in alle commissies bij de begrotingsbehandeling).
Voorstel voor behandeling:

 -  de adviezen over de aangehouden moties  bespreken (deze worden in alle commissies besproken). De financiële opties worden alleen in
     commissie EFB besproken

Toelichting:
Provinciale Staten hebben meerdere moties ingediend met een bestedingsvoorstel voor het rekeningresultaat over 2020.
GS adviseren in deze brief over de ingediende moties en over het beschikbare bedrag dat hiervoor ingezet kan worden.
8.b
Dierenwelzijn: Agenderingsverzoek PvdD Discussienotitie verbetering dierenwelzijn Noord-Holland (B-agenda NLG 25-10-2021)
Toelichting PvdD: Hieronder wordt de achtergrond van het onderwerp geschetst en aangegeven wat de aanleiding is voor het verzoek:
Bij de behandeling van de Kaderbrief in de Provinciale Statenvergadering op 28 juni 2021 nodigden Gedeputeerde Staten (GS) de Provinciale Staten (PS) uit om met ideeën te komen voor de besteding van vrijkomende middelen uit het rekeningresultaat (naar schatting €13.708.000). De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft daarop een motie ingediend met daarin de oproep aan GS om samen met de commissie NLG tot een specifiekere uitwerking te komen van de portefeuille Dierenwelzijn, en op basis van dat overleg eventueel een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van deze portefeuille.
De reactie van GS hierop was dat het wenselijk zou zijn als de PvdD met een voorstel komt naar NLG, waarin de fractie aangeeft hoe de portefeuille verder kan worden vormgegeven. De PvdD heeft daarop de motie aangehouden en het gevraagde voorstel geschreven. Veel van die voorstellen vragen niet per se om extra middelen, dus de fractie heeft zich voor deze discussienota vooral gericht op de voorstellen die mogelijk wel om wat extra middelen zouden vragen voor 2022, waardoor ze mee kunnen worden genomen in de behandeling van de begroting.
9
Rondvraag gedeputeerde Loggen
10 12:45
lunch
11 13:15
A-agenda Natuur
11.a
Programma Natuurnetwerk 2022
Met het Programma Natuurnetwerk (PNN) wordt verantwoording afgelegd over de voortgang en programmering van het Natuurnetwerk Nederland. Het programma sluit aan bij de gebiedsgerichte en integrale werkwijze die vanaf 2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt in de verschillende (deel)gebieden. Het Programma Natuurnetwerk wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.
11.b
Natuur: Natuurbeheerplan 2022
Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Het Natuurbeheerplan heeft van 18 juni t/m 28 juli 2021 ter inzage gelegen. Met dit besluit worden de Nota van Beantwoording en het Natuurbeheerplan 2022 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.
12
B-agenda Natuur
12.a 15:15
Natuur: Afdoeningsvoorstel Motie 50-2021 Incidentele subsidie kruidenrijk Urgenda (B-agenda NLG 25-10-2021)
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dragen € 15.000,- bij aan de crowdfunding actie van Stichting Urgenda voor kruidenrijk grasland. Dit gebeurt als uitvoering van de motie van Provinciale Staten (M50-2021) die op 17 mei 2021 is aangenomen. De bijdrage zal gebruikt worden door Urgenda om deelnemende boeren in Noord-Holland korting te geven op de inkoop van zaadmengsels voor kruidenrijk grasland.
13
Rondvraag gedeputeerde Rommel
14 15:40
A-agenda Landbouw
14.a
Initiatiefvoorstel “Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector” (A-agenda NLG 25-10-2021)
De fracties D66 en VVD hebben een initiatiefvoorstel ingediend inzake “Opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector”. Het college heeft over dit initiatiefvoorstel een advies opgesteld.
16
B-agenda Landbouw & Natuur
16.a 16:35
Voedselvisie & Biodiversiteit: Afhandeling motie 13-2021 RO instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan biodiversiteit (B-agenda NLG 25-10-2021)
Provinciale Staten hebben op 1 februari 2021 met motie M13-2021 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen na te gaan of RO-instrumenten van de Provincie bruikbaar zijn ter bevordering van de doelen van de Voedselvisie en het Masterplan Biodiversiteit; daarbij extra aandacht te geven aan de overgangszones tussen Natura2000-gebieden en het omringende landelijk gebied en daarbij het level playing field voor bedrijven te waarborgen. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.
17
Rondvraag gedeputeerde Zaal
18
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof
18.a
Fauna: Brief doek tegen overlast ganzen (C-agenda NLG 25-10-2021)
18.b
Natuur: Brief aanpak invasie exoot Cabomba (C-agenda NLG 25-10-2021)
18.c
Bodem: Voortgang warme overdracht bodemtaken aan gemeenten (C-agenda NLG 25-10-2021)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken van de Warme Overdracht bodemtaken. Het doel van de Warme Overdracht is gemeenten voldoende informatie en kennis te geven om bodemtaken uit te kunnen voeren. Naar verwachting gaan gemeenten per 1 juli 2022 bodemtaken uitvoeren die de provincie op dit moment uitvoert. 1 juli 2022 is namelijk het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt.
19
C-agenda Water
19.a
Water: Brief Waddenfonds Voortgang duurzame kennishuishouding Waddengebied (C-agenda NLG 25-10-2021)
19.b
Waddengebied: Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 (C-agenda NLG 25-10-2021)
Het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied (MJP) 2021 en verder beschrijft de programmering, voortgang en uitvoering van het Investeringskader Waddengebied. Het bevat onder meer een overzicht van initiatieven die zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn dan wel in ontwikkeling zijn, waarbij enkele initiatieven worden uitgelicht. Ook de monitoring en evaluatie van de initiatieven en hun invloed op het Waddengebied is in het MJP opgenomen.
19.c
Klimaat / Water: Wijziging Uitvoeringsregeling onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten Klimaatadaptatie (C-agenda RWK 25-10-2021 & C-agenda NLG 25-10-2021)
De wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020, is een technische wijziging. De waterschappen worden toegevoegd aan de doelgroep.
19.d
Water: Aanpak Oostelijke Vechtplassen: tussenevaluatie en jaarlijkse voortgangsrapportage (C-agenda NLG 25-10-2021)
Een extern onderzoeksbureau heeft een Tussenevaluatie uitgevoerd op het programma Oostelijk Vechtplassen. De Voortgangsrapportage 2020 Oostelijke Vechtplassen is de formele jaarlijkse verantwoording van het programma en toont de voortgang op inhoudelijk en financieel gebied.
20
C-agenda Landbouw, Recreatie & Dierenwelzijn
20.a
Dierenwelzijn: Nieuwsbrief Dierenwelzijn Raad voor dierenaangelegenheden (C-agenda NLG 25-10-2021)
20.b
Landbouw: Kwartaalverslag Greenport Aalsmeer Q2 (C-agenda NLG 25-10-2021)
20.c
Dierenwelzijn: Brief dierenbescherming met de schrik vrij (C-agenda NLG 25-10-2021)
20.d
Landbouw: Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies (C-agenda NLG 25-10-2021)
GS hebben adviescommissies ingesteld voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van de openstelling POP3 onderdelen ‘Samenwerking in het kader van Europese Innovatie Partnerschappen binnen de agrarische sector’ 2021 (EIP 2021) en ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland’ 2021 (Verplaatsingsregeling 2021).
20.e
Recreatie: Dienstverleningsovereenkomst bestuursbureau en besluit mandaat (C-agenda NLG 25-10-2021)
De recreatieschappen hebben besloten ter versterking van de bestuurskracht een bestuursbureau van de recreatieschappen per 1 januari 2022 in te stellen. De provincie heeft aangeboden het werkgeverschap voor de medewerkers van het bestuursbureau te vervullen en dit bureau te faciliteren. Daartoe wordt een dienstverleningsovereenkomst met de recreatieschappen aangegaan die de diensten vastlegt die de provincie verleent alsmede de vergoeding die de recreatieschappen daartoe betalen en de voorwaarden waaronder. Voorts wordt een mandaatbesluit vastgesteld om de bevoegdheden van het werkgeverschap te beleggen bij de werkgeverscommissie van de recreatieschappen.
20.f
Landbouw: De cirkel rond! Kansen voor kringlooplandbouw in Noord-Holland (C-agenda NLG 25-10-2021)
21
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
21.a
Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie Amsterdam-Amstelveen (C-agenda NLG -leidend- en RWK 25 -10-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Vattenfall, Eneco, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd bij het Rijk voor het gebied Amsterdam-Amstelveen. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt.
21.b
Economie/energie/NZKG/Tata: Brief GS aan PS inz. Just Transition Fund - Transitieplan IJmond (C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en EFB en M&B 28-10-2021 (EFB trekkende cie).
De Europese Unie heeft het Just Transition Fund opgericht om regio’s die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij de transitie naar een duurzame industrie. De IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben gezamenlijk een Transitieplan IJmond opgesteld om een beroep te kunnen doen op de middelen die binnen het fonds voor de IJmond-regio zijn gereserveerd. Het Transitieplan bevat een strategie op hoofdlijnen voor het ‘transitiepad’ naar een duurzame (staal)industrie in de IJmond en het Noordzeekanaal-gebied. Vanuit het fonds is € 58,5 miljoen gereserveerd voor de IJmond.
22
C-agenda Algemeen
22.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 52 (c-agenda alle commissies oktober 2021)
22.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 53 (c-agenda's alle commissie oktober 2021)
22.c
IPO: Brief GS aan PS inz. Begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 (B-agenda EFB 28-10-2021 en C-agenda NLG en RWK 25-10-2021 en M&B 28-10-2021; commissieleden van NLG, RWK en M&B kunnen wanneer ze opmerkingen hebben over de stukken deze meegeven aan hun fractiegenoten in EFB ).
Het IPO-bestuur heeft op 2 september de begrotingen 2022 van het IPO en BIJ12 vastgesteld. Middels een technische briefing op 23 augustus heeft PS kennis kunnen nemen van de begrotingen. Deze zijn daarna ongewijzigd vastgesteld door het IPO-bestuur. Deze brief voorziet in extra informatie aangaande de wijzigingen t.o.v. de kaderbrief 2022 waarover zij op 28 juni zijn geïnformeerd.
22.d
Advies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur: briefadvies investeren in duurzame groei (C-agenda alle commissies oktober 2021)
23
Sluiting