link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 5 september 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:30
Eindtijd: 15:30
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting:
De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 2 september 2022) bij commissieadviseurs Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl en Jesca Faber jesca.faber@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (222.4MB)
Algemene documenten:

0
Technische Briefing: Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (09:15 - 10:15 uur)
1 10:30
Opening en mededelingen
2 10:35
Inspreekhalfuur
3 11:05
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4 11:10
B-agenda Gezondheid, leefbaarheid (en Milieu)
4.a
Voortgang Tata Steel
Behandelvoorstel:
Met de commissieleden en de gedeputeerde de voortgang van het programma Tata Steel en de daar gerelateerde actuele onderwerpen bespreken.

Toelichting:
Naast de jaarlijkse rapportage over de voortgang van het programma Tata Steel2020-2050 heeft de commissie een drietal stukken ontvangen van GS:
uitkomsten van de expertmeetings, ontwerpbesluiten intrekkingsverzoek natuurvergunning en actualisatieverzoeken omgevingsvergunning milieu - Tata Steel en tot slot een herziene Expression of Principles Tata Steel.
4.a.1
Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2020 - 2050 (B-agenda NLG 05-09-2022)
Toelichting:
Op 17 november 2020 hebben GS samen met de IJmond gemeenten het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond vastgesteld. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen voor de korte en de langere termijn. De voortgangsrapportage gaat over de periode juli 2021 tot en met juni 2022.
4.a.2
Uitkomsten expertmeetings RIVM-Tata Steel (NLG 05-09-2022)
Toelichting:
Naar aanleiding van het RIVM rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio’ hebben er een aantal expertmeetings plaatsgevonden tussen RIVM en Tata Steel om het verschil tussen wat enerzijds in het luchtmeetnet aan PAK en een aantal metalen wordt gemeten en anderzijds wat er op basis van berekeningen met onder meer de elektronische milieujaarverslagen van Tata Steel wordt verwacht. Belangrijkste conclusie is dat partijen een beter inzicht hebben in de factoren die het verschil verklaren tussen wat er enerzijds in het luchtmeetnet aan PAK en aantal metalen wordt gemeten en anderzijds wat er op basis van berekeningen met onder meer de elektronische milieujaarverslagen van Tata Steel wordt verwacht. Op basis van deze conclusie zal er een actualisatie plaatsvinden van het e-MJV 2021 en zal het gesprek met het Rijk over het wettelijk stelsel registratie emissies worden voortgezet.
4.a.3
Ontwerpbesluiten intrekkingsverzoek natuurvergunning en actualisatieverzoeken omgevingsvergunning milieu - Tata Steel (NLG 05-09-2022)
Begin 2022 zijn er bij de provincie Noord-Holland drie verzoeken ingediend over vergunningen die zijn verleend aan Tata Steel. Eén verzoek houdt relatie met de natuurvergunning van Tata Steel en gehele of gedeeltelijke intrekking hiervan. Twee verzoeken relateren aan de omgevingsvergunning milieu. Het gaat om aanscherping met betrekking tot NOx (Stikstofoxiden) en SO2 (Zwaveldioxide). Daarnaast wordt gevraagd om aanscherping van de omgevingsvergunning milieu met betrekking tot ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en stof. De ontwerpbesluiten zijn gereed en liggen vanaf donderdag 14 juli 2022 voor zes weken ter inzage bij de omgevingsdiensten en via www.officielebekendmakingen.nl
4.a.4
Tata/klimaat: Brief aan PS herziene Expression of Principles Tata Steel (c-agenda NLG & RWK 5-9-2022)
Op 30 maart 2021 hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata Steel samen een “Expression of Principles” (EoP) ondertekend over de reductie van CO2, milieu en innovatie projecten. Door het besluit van Tata Steel om af te zien van grootschalige Carbon Capture and Storage en direct te kiezen voor een nieuwe manier van staal maken is de EoP herzien. De provincie heeft op 15 juli 2022 de EoP mee ondertekent omdat de herziene versie meer inhoud bevat die op het taakveld ligt van de provincie. Provinciale Staten worden hier over geïnformeerd.
4.b
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven - 2 maandelijks
Voorstel tot behandeling:
Met de commissieleden NLG en Gedeputeerde de VTH brief bespreken

Toelichting:
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco MetalsHet college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals
5
Rondvraag gedeputeerde Olthof
6
Rondvraag gedeputeerde Stigter
7
Rondvraag gedeputeerde Loggen
8
Rondvraag gedeputeerde Zaal
9
B-agenda Natuur
9.a 13:40
Discussienota ''Terugkeer van de Wolf in Noord-Holland'' (CDA)
Behandelvoorstel:
Met de commissieleden en de gedeputeerde de discussienota "Terugkeer van de wolf in Noord-Hollnd" bespreken.

De volgende 3 vragen worden aan de commissie voorgelegd:
Kernpunt: Hoe gaan we onze landbouw- en gezelschapshuisdieren effectief tegen wolven beschermen?
Is de commissie het ermee eens dat PS een opdracht geeft aan GS om een beheerplan wolf op te stellen in overleg met de Fauna Beheer Eenheid?
Kunnen de commissieleden instemmen met de voorgestelde uitwerkingspunten in deze discussienota?
9.b 14:35
Agenderingsverzoek brief van de C-agenda RDA Zienswijze Doden van dieren naar de B-agenda (PvdD & SP)
Behandelvoorstel:
Met de commissieleden en de gedeputeerde de brief van RDA inzake de zienswijze Doden van dieren bespreken.

De volgende vragen worden voorgelegd:
1\. Stel dat we geen dieren hoéven te doden voor onze eigen gezondheid\, veiligheid\, vermaak\, etc\.\, zijn de commissieleden het dan met ons eens dat we dan in principe dieren niet moeten doden? Zou dat niet het vertrekpunt moeten zijn van provinciaal beleid?
2\. Zo ja\, zijn de commissieleden bereid de provincie op te roepen om actiever te zoeken naar mogelijkheden om het doden van dieren te voorkómen\, door bijvoorbeeld vaker te reflecteren op eigen beleid\, door het onnodig doden van dieren als provincie niet te stimuleren\, door actiever overleg met dierenwelzijnsorganisaties en door meer inzet op onderzoek en innovatie op het gebied van niet\-dodelijke oplossingen?
3\. Zien de collega’s nog andere mogelijkheden voor verbetering in beleid van de provincie op het punt van voorkomen van doden van dieren en het respecteren van hun intrinsieke waarde?
10
Rondvraag gedeputeerde Rommel
11
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
11.a
Water: Wijziging openstellingsbesluit POP3 onderdeel LEADER-projecten en niet-productieve investeringen water (C-agenda NLG 05-09-2022)
GS hebben besloten om voor het onderdeel LEADER-projecten en voor het onderdeel niet-productieve investeringen water van de uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland de openstellingsbesluiten te wijzigen.
11.b
Water: Geborgde zetels waterschappen (C-agenda NLG 05-09-2022)
PS worden geïnformeerd over de wetswijzigingen rondom de geborgde zetels in de waterschapsbesturen, enkele toezeggingen gedaan in de commissie NLG van 13 juni 2022 en de uitkomsten van de gesprekken met de dijkgraven over het vraagstuk van geborgde zetels en in hoeverre dit nog aansluit bij de huidige maatschappelijke opgaven in het kader van het coalitieakkoord.
11.c
Water: Uitvoering toezegging KRW-Omgevingswet Regionaal Waterprogramma (C-agenda NLG 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over mogelijke aanvullende maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), onder andere op basis van de Omgevingswet. Dit ter uitvoering van een toezegging tijdens de behandeling door Provinciale Staten van het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 op 31 januari jl.
11.d
Water: brief Vechtplassencommissie aan waterschap AGV 15 juli 2022 over onderhoud beschoeiing Vecht (C-agenda NLG 05-09-2022)
12
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
12.a
Gezondheid en leefbaarheid: Auditrapport Provinciaal Opdrachtgeverschap OD's (C-agenda NLG 05-09-2022)
GS hebben onderzoek laten doen naar de manier waarop andere provincies hun relatie met de Brzo-omgevingsdiensten vormgeven met het doel om hier lessen uit te trekken. Deze omgevingsdiensten voeren in opdracht van provincies taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven).
Het onderzoek wijst uit dat dat provincies hun relatie met de Brzo-omgevingsdiensten op een vergelijkbare wijze hebben georganiseerd. Omdat de verwachting is dat het vervolgen van dit onderzoek niet zal resulteren tot nieuwe inzichten voor de provincie Noord-Holland, is er besloten om met bijgevoegd rapport het onderzoek af te ronden.
12.b
Gezondheid en milieu: Park Nauerna besluitvorming addendum en start onderzoek RIVM (C-agenda NLG 05-09-2022)
Tussen Uitvoeringspartners, zijnde de Provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad, NV Afvalzorg Holding en Vereniging Belangengroep Nauerna (BGN) is overeenstemming bereikt over het ‘addendum Park Nauerna’. Dit addendum is een aanvulling op de mediationvaststellingsovereenkomst uit 2013 (20130604 en 20140817), waarin o.a. deze partijen afspraken hebben gemaakt over o.a. de aanleg van een recreatiepark op een gedeelte van de stortplaats Nauerna. Overeengekomen wordt dat door het RIVM – in opdracht van de provincie - een onderzoek zal worden uitgevoerd naar veilige recreatie op (voormalige) stortplaatsen en dat door Uitvoeringspartners uitvoering wordt gegeven aan de uitkomsten van dit onderzoek.
12.c
Gezondheid en milieu: Ontgassen scheepvaart CC van brief aan minister I&W (C-agenda NLG 5-09-2022)
12.d
Gezondheid en Leefbaarheid: Datarapportages luchtmeetnet over het jaar 2021 (C-agenda 05-09-2022)
In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2021 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen. Aan de aangescherpte WHO-adviesnormen wordt in de drie gebieden, net als op veel andere plaatsen in Nederland, nog niet voldaan. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten voor de luchtkwaliteit in de drie regio's, die mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.
12.e
Gezondheid en leefbaarheid: Tweede Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in de regio IJmond (Ipsos) (C-agenda NLG 05-09-2022)
Het Inwonersonderzoek dat naar de leefomgeving in regio IJmond is uitgevoerd, is onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Het tweede onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar van 2022. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe inwoners de leefomgeving in de IJmond ervaren.
13
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
13.a
Natuur/Recreatie: brief vergunning Lentekabinet (C-agenda NLG 05-09-2022)
13.b
Natuur/stikstof: Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (C-agenda NLG 05-09-2022)
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland informeert PS over de startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor de stikstofaanpak van Noord-Holland. Deze startnotitie is 10 juni 2022 gepubliceerd door het Rijk.
13.c
Natuur: Brief schade aan NNN festival (C-agenda NLG 05-09-2022)
13.d
Natuur: Verzoek overprogrammeren Programma Natuur (C-agenda NLG 05-09-2022)
Het Rijk heeft via het ‘Programma Natuur’ € 42,1 miljoen aan de provincie beschikbaar gesteld om (dertig) grootschalige natuurherstelmaatregelen uit te voeren. We voorzien een onderbesteding op deze maatregelen, daarom willen we overgaan tot een overprogrammering van maximaal 10% op de projecten waarvan de provincie trekker is. Dat komt neer op een maximale overbesteding van € 2 miljoen.
13.e
Stikstof: Brief er is maar één oplossing voor stikstofdebacle (C-agenda NLG 05-09-2022)
13.f
Bodem: Verlenging Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering (C-agenda NLG 05-09-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland wordt verlengd, tot 1 januari 2023, de voorziene inwerkingtredingsdatum Omgevingswet. De provincie zet zich in voor een schone bodem waar mensen veilig op kunnen wonen, werken en recreëren. De provincie geeft daarom financiële steun voor de uitvoering van saneringen waar de verontreiniging de maatschappelijke ontwikkeling belemmert. De subsidie kan aangevraagd worden via de website van de provincie (www.noord-holland.nl).
13.g
Stikstof: brief De boeren moeten 50% uitstoot verminderen maar wat deed de consument? (C-agenda NLG 09-05-2022)
13.h
Natuur: Brief landschapstalk (C-agenda NLG 05-09-2022)
13.i
Stikstof: Gemeente Midden-Groningen aangenomen motie Zorgvuldig stikstofbeleid (C-agenda NLG 05-09-2022)
13.j
Natuur: Openstelling, subsidieplafond en wijziging Uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg (C-agenda NLG 05-09-2022)
De uitvoeringsregeling beoogt projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het doel van versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Westeinderscheg. De uitvoeringsregeling is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 6 juli 2021. De genomen besluiten betreffen de openstelling van de regeling en een wijziging van het subsidieplafond en maximale hoogte van het aan te vragen bedrag
13.k
Financien/Natuur: Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (06) juni 2022 (C-agenda EFB 12-09-2022 NLG 05-09-2022)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.
13.l
Bodemdaling: Notitie Bodemdaling in Veenweidegebieden Randstedelijke Rekenkamer (C-agenda NLG 05-09-2022)
13.m
Stikstof: Brief Stikstof tunnelvisie (C-agenda NLG 05-09-2022)
13.n
Stikstof: Brief aangenomen motie gemeente Etten-Leur Zorgvuldig Stikstofbeleid (C-agenda NLG 05-09-2022)
14
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
14.a
Recreatie: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.b
Landbouw: Uitvoeringsregeling subsidie Voedselvisie Noord-Holland 2022 (C-agenda NLG 05-09-2022)
Per 1 juli tot 1 oktober 2022 kan subsidie worden verstrekt voor projecten die bijdragen aan de doelen Regeneratieve Landbouw en/of Kringlooplandbouw en eventueel Korte Keten, zoals omschreven in de Voedselvisie 2020-2030.
14.c
Landbouw: Studie Eiwittransitie Noord-Holland (C-agenda NLG 05-09-2022)
In opdracht van de Provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Amsterdam Trade en Innovatie, gemeente Zaanstad en The Protein Cluster is er een studie uitgebracht over de Eiwittransitie in Noord-Holland. Het doel van deze studie is om in kaart te brengen welke Noord-Hollandse organisaties zich bezighouden met de eiwittransitie, wat de grootste uitdagingen zijn voor deze bedrijven en wat mogelijke kansen zijn voor de eiwittransitie in Noord-Holland.
14.d
Landbouw: Ondertekenen Tuinbouw Pact tijdens Politieke conferentie ERIAFF (C-agenda NLG 05-09-2022)
ERIAFF is het Europees netwerk voor innovatie in de landbouw en voedsel waar Noord-Holland al enkele jaren lid van is. Gedeputeerde Zaal geeft tijdens de jaarlijkse conferentie in Thessaloniki een aantal presentaties over de Nederlandse tuinbouw, de eiwittransitie en ondertekent het tuinbouw PACT namens GS.
14.e
Landbouw: Nationaal Strategische Plan (NSP) 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (C-agenda NLG 5-9-2022)
GS hebben besloten om in het kader van de interbestuurlijke samenwerking, de indiening van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bij de Europese Commissie door de minister van LNV te ondersteunen.
14.f
Handhaving: Brief IVN in CC aan PNH over reactie ODNHN op verzoek handhaving WnbG Twiske (C-agenda NLG 5-9-2022)
14.g
Landbouw: Green Deal Eiwitrijke Gewassen (C-agenda NLG 05-09-2022)
De provincie Noord-Holland ondertekent samen met tientallen andere partijen de Green Deal ‘Eiwitrijke Gewassen’. Doel van deze Green Deal is het realiseren van een rendabele en duurzame Nederlandse teelt van stikstofbindende vlinderbloemigen, in te zetten voor humane consumptie. Met betrokkenheid van de hele keten, van veredeling tot en met consumptie.
14.h
Landbouw: Brief Landschap van de toekomst (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.i
Landbouw: Brief Nieuws uit de Greenport Aalsmeer (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.j
Landbouw: Verslag ERIAFF conferentie 14 en 15 juni 2022 (C-agenda NLG 05-09-2022)
Gedeputeerde Ilse Zaal heeft op 14 en 15 juni jl. deelgenomen aan de jaarlijkse ERIAFF conferentie in Thessaloniki. Het verslag geeft een weergave van het doel en de opbrengst van deze deelname.
14.k
Recreatie: bestuursmededeling juli recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.l
Recreatie: Vastgestelde jaarstukken recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.m
Recreatie: vastgestelde jaarstukken recreatieschap Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.n
Recreatie: Vastgestelde jaarstukken recreatieschap Twiske-Waterland (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.o
Recreatie: Vastgestelde jaarstukken recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.p
Recreatie: Bestuursmededeling recreatieschap Uitgeester- en Alkmaardermeer (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.q
Recreatie: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.r
Recreatie: Jaarverslag 2021 Recreatie Noord-Holland N.V. (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.s
Recreatie: Informatienota Plassenschap Loosdrecht (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.t
Dierenwelzijn: Publicatie RDA zienswijze "Dilemma's in de wildopvang" (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.u
Arbeidsmarkt/landbouw/bereikbaarheid/klimaat etc.: Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 (C-agenda EFB en M&B 12-09 en NLG en RWK 05-09-2022)
Om de gewenste ontwikkelingen in de regio Kop van Noord-Holland mogelijk te maken, blijven provincie Noord-Holland, gemeente Texel, gemeente Den Helder, gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen intensief samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025.
14.v
Visserij: Brief stikstofproblematiek en garnalenvisserij in relatie tot de WNB-vergunning (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.w
Landbouw: brief gemeente Schagen over stikstofreductiedoelen (C-agenda NLG 5-9-2022)
14.x
Landbouw: Brief zorg om boer en tuinder (C-agenda NLG 05-09-2022)
14.y
Recreatie: Bestuursmededeling recreatieschap Twiske-Waterland (C-agenda NLG 05-09-2022)
15
C-agenda Algemeen
15.a
EFB/RWK/NLG IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2021 (C-agenda EFB 20-6-2022 en c-agenda NLG en RWK 5-9-2022)
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2021 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2021 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.
15.b
Leefbaarheid /Natuur/Mobiliteit (coördinerend portefeuillehouder Loggen): Voortgang voorbereidingen evenement Formule 1 Zandvoort editie 2022 (C-agenda NLG -leidend- 5-9-2022 en C-agenda M&B 12-09-2022)
Op 2, 3 en 4 september 2022 vindt naar verwachting weer het evenement Formule 1 in Zandvoort plaats. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. De provincie Noord-Holland is vanuit diverse rollen betrokken bij de voorbereidingen van dit evenement, waaronder als wegbeheerder en als bevoegd gezag voor diverse vergunningen en ontheffingen in het kader van de wetgeving voor natuurbescherming, milieu en ruimtelijke ordening.
15.c
Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 61 - 28 juni 2022) (C-agenda's alle commissies september 2022)
15.d
NZKG/Economie/Gezondheid en Leefbaarheid/Ruimte en Energietransitie: Rapport Noordzeekanaalgebied in ontwikkeling 2022 (C-agenda M&B - trekker - en EFB 12-09-2022 en NLG en RWK 05-09-2022)
15.e
Europa: Werkbezoek Murcia 14 tot 16 juli 2022 (C-agenda RWK en NLG 5-9-2022 en EFB 12-09-2022)
Bilaterale samenwerking met Europese regio's is een van de voornemens in de Europastrategie 2022 - 2030. Van 14 tot 16 juli 2022 brengen de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden Loggen en Zaal een werkbezoek aan de regio Murcia met als doel het bevorderen van zulke interregionale samenwerking, in het bijzonder op het gebied van de arbeidsmarkt binnen de thema’s energietransitie en tuinbouw en op het gebied van innovatie in de tuinbouw.
16
Sluiting