link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 december 2023

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van december 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Bestuur: MRA Jaarplanning 2024, termijnagenda 2024 en actualiteiten kwartaal 4 2023 (C-agenda cie bestuur 22-01-2024)
Het verzoek is deze door te zenden naar alle raads- en Statenleden én in het bijzonder aan de eigen agendacommissie. Deze commissie is op deze wijze op de hoogte van wanneer welke onderwerpen in de komende periode worden besproken, inclusief alle datums. Dit om het ‘goede gesprek’ tussen de raads- en Statenleden en het college nog beter en op tijd te faciliteren.

Deze actieve vorm van communicatie vindt vanaf heden ieder kwartaal plaats na [advies van de Raadtafel](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metropoolregioamsterdam.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F12%2FGevraagd-advies-over-Termijnagenda-2024.pdf&data=05%7C02%7Ccommissiebestuur%40noord-holland.nl%7Cc47b20c4a6e64b742cae08dc022cbd4f%7C49f943ef3ce242d2b529ea37741a617b%7C0%7C0%7C638387640310827784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7QG83OXoAGh5nq4vD2eSMP86KZfq4qlPEu2XUsRc7NU%3D&reserved=0) aan het MRA Bestuur. Het MRA Bestuur heeft dit advies overgenomen.

Het document Actualiteiten Q4 overzicht van 2023 is een kort informatie-overzicht dat wordt samengesteld voor de MRA Algemene Vergadering en mogelijk bruikbaar is voor de werkzaamheden van raads- en Statenleden en voor de lokale, deelregionale of provinciale commissie.

Alle documenten worden nog op de website geplaatst:
[Jaarplanning en termijnagenda - metropoolregioamsterdam](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.metropoolregioamsterdam.nl%2Fjaarplanning-en-termijnagenda%2F&data=05%7C02%7Ccommissiebestuur%40noord-holland.nl%7Cc47b20c4a6e64b742cae08dc022cbd4f%7C49f943ef3ce242d2b529ea37741a617b%7C0%7C0%7C638387640310827784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WimTAP9uoegyWFi6Nj1jNzyPFWwfISrFFgk6cXyaOpU%3D&reserved=0)
Deze link is een vaste link in het maandelijkse Bericht aan raden en Staten.
2
Bestuur: ter attentie van de statenleden van NH- mails van zelfstandig Bloemendaal (C-agenda cie Bestuur 22-01-2024)
3
Cultureel erfgoed: Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021 (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021 (UvR) vervalt op 1 januari 2024. Om het mogelijk te maken subsidies te verlenen op aanvragen, die nog in de maand december 2023 worden ingediend, wordt de UvR verlengd tot 1 mei 2024.
4
Energie/RO: Brief Energie Samen Noord-Holland betreffende windpark Noorder IJ-plas (C-agenda Leefomgeving -leidend- 22-01-2024 en Ruimte 15-01-2024)
5
Financien: Update treasury (C-agenda cie Bestuur 22-01-2024)
Gedeputeerde Staten zijn belast met de uitvoering van het treasurybeleid. In dat kader wordt een langlopende lening aangegaan. PS worden op verzoek periodiek geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen rondom het treasurybeleid van de provincie. Met dit besluit wordt daar invulling aan gegeven.
6
Landbouw: Reisvoornemen gedeputeerde Beemsterboer Grüne Woche in Berlijn (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Gedeputeerde Beemsterboer is uitgenodigd door Minister Adema (Landbouw) en van der Wal (Stikstof) om mee te reizen naar de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is een strategische Nederlandse beurs en is het moment om bewindspersonen, nieuwe Tweede Kamerleden, andere gedeputeerden en het netwerk rondom land- en tuinbouw te spreken en de provincie te vertegenwoordigen.
7
Mobiliteit: Afronding Verkenning N242 (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
De provincie heeft samen met de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard een verkenning uitgevoerd naar de effecten van de woningbouwambities in de regio op de bereikbaarheid (per auto, fiets en OV), verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N242. Uit deze verkenning blijkt dat er maatregelen noodzakelijk zijn om de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden. Uit de verkenning komen drie maatregelpakketten die worden geadviseerd om dit te bereiken voor de korte, middellange en lange termijn. De korte termijn maatregelen zijn voor de studiefase opgenomen in het iMPi. De maatregelen voor de middellange en lange termijn zullen samen met de regio worden betrokken bij gesprekken met het Rijk, NS en Prorail en nader worden verkend. Bij deze verkenning heeft participatie plaatsgevonden en zijn stakeholders betrokken.
8
Mobiliteit: Concept Visie Publieke Mobiliteit (B-agenda Ruimte 15-01-2024)
De provincie Noord-Holland wil samen met haar partners werken aan beter en betaalbaar openbaar vervoer, onder andere in de kleine kernen. Daarom wil de provincie investeren in nieuwe vormen van openbaar vervoer en in knooppunten die het overstappen op verschillende vormen van vervoer makkelijk maken. De provincie geeft een overzicht van haar beleidsprincipes op het gebied van openbaar vervoer in de Visie Publieke Mobiliteit voor Noord-Holland. De conceptversie van dit rapport wordt openbaar gemaakt om te bespreken met stakeholders.
9
Natuur: Opvolging adviezen Ecologische Autoriteit over Natuurdoelanalyses Laag Holland (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
GS besluiten kennis te nemen van de definitieve Natuurdoelanalyses voor "Polder Westzaan", "Eilandspolder", "Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder" en "Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske". Deze Natuurdoelanalyses zijn aangepast naar aanleiding van de adviezen van de Ecologische Autoriteit. De Natuurdoelanalyses worden verwerkt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.
10
Omgevingsdiensten: Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsdiensten 2022 (C-agenda 22-01-2024)
Het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 geeft inzicht in de uitvoering van het VTH-beleid van de provincie Noord-Holland. Wij hebben de uitvoering van deze vth-taken gemandateerd aan de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. Het jaarverslag VTH 2022 is hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze omgevingsdiensten. Het jaarverslag VTH 2022 wordt evenals voorgaande jaren door middel van een dashboard inzichtelijk op de website gepubliceerd.
11
Omgevingsdiensten: Overeenkomsten en uitvoeringsprogramma’s 2024 omgevingsdiensten (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024)
De provincie Noord-Holland heeft haar uitvoerings- en handhavingstaken op het gebied van onder meer milieu, natuur en bodem gemandateerd aan de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. Jaarlijks worden in de uitvoeringsprogramma’s beschreven welke activiteiten door de omgevingsdiensten namens het college van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd en vastgelegd welke financiële afspraken daarover zijn gemaakt.
12
Recreatie: bestuursmededeling alkmaarder- en uitgeestermeer na AB 6 december 2023 (C-agenda cie Bestuur 22-01-2024)
13
Recreatie: Bestuursmededeling Twiske-Waterland 2023 |(C-agenda cie Bestuur 22-01-2024)
14
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 77 (C-agenda alle commissies, C-agenda bestuur 22-01-2024)
15
Recreatie: Bestuursmededeling groengebied Amstelland nov 2023 (C-agenda cie Bestuur 22-01-2024)
16
Interbestuurlijk Toezicht: Bericht bewoners bestuurlijke fusie Wijdemeren (C-agenda Bestuur 22-01-2024)
17
Cultureel Erfgoed: Ingekomen partnernieuwsbrief van de Hollandse Waterlinies (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
18
Dierenwelzijn: Ingekomen zienswijze RDA inzake ‘Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen’ (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
19
Mobiliteit: Vaststellen gedragssubsidies verkeersveiligheid 2024 (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
Er gebeuren te veel ongevallen in het verkeer. De provincie wil dat elke verkeersdeelnemer veilig thuiskomt. De provincie draagt hier onder andere aan bij door weggebruikers te stimuleren om veiliger gedrag aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat met name schoolgaande kinderen en senioren op de fiets een groter risico lopen in het verkeer. Daarom geeft de provincie subsidie aan projecten die specifiek voor deze doelgroepen educatie aanbieden. Subsidie voor verkeerseducatie kan worden aangevraagd door organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden of gemeenten die het programma Doortrappen willen uitrollen.
20
Natuur: Ondertekening Intentieovereenkomst gebiedsproces Bovenkerkerpolder (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Door de boeren in de Bovenkerkerpolder is in samenspraak met de betrokken overheden een toekomstvisie opgesteld. Op basis van deze visie is een intentieovereenkomst opgesteld om de toekomstvisie tot uitvoering te brengen. Na ondertekening van de intentieovereenkomst zal een kwartiermaker deze overeenkomst verder uitwerken in een uitwerkingsplan.
21
RO: Ontheffing Aalsmeerderweg 342 en tussen 348 en 354 Aalsmeer (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de realisatie van drie woningen aan de Aalsmeerderweg 342 en tussen 348 en 354. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.
22
RO: Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
De provincie heeft een Analysedocument Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord opgesteld en ambtelijk toegezonden aan gemeenten, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en andere organisaties voor reactie. De binnengekomen opmerkingen zijn verwerkt in een volgende versie van dit Analysedocument. Dat wordt een bijlage bij het Ruimtelijke Voorstel dat de provincie opstelt op verzoek van het Rijk in het kader van nationale regie op de ruimte. GS brengen Provinciale Staten op de hoogte dat het Analysedocument opnieuw ambtelijk wordt verspreid en beantwoorden de brief die de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben gestuurd.
23
Ruimte/Mobiliteit: Monitor OV-Knooppunten 2022/2023 (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
De jaarlijkse monitor OV-knooppunten brengt relevante ontwikkelingen binnen de provincie Noord-Holland in kaart op het raakvlak van wonen, werken, demografie en reizen. Hiermee wordt inzichtelijk wat de status is van de doelstellingen die zijn geformuleerd binnen het programma OV-knooppunten.
24
Wonen: Toetreding Hilversum Realisatieovereenkomst Flexwonen (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
In de Realisatieovereenkomst Flexwonen (ROK) MRA staan afspraken over het versneld realiseren van flexwoningen om woningzoekenden tijdelijk een flexibele woonvorm te bieden. Deze overeenkomst is aangegaan door het Rijk, deelnemende MRA-gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland. Gemeente Hilversum wil toetreden tot deze ROK. Dat kan via ondertekening van de Allonge, die deel uitmaakt van de ROK.
24.d
Dierenwelzijn: Ingekomen nieuwsbrief RDA (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
pdf RDA-nieuwsbrief (1.8MB)
25
Cultuur: Uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027 (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024)
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het huidige evenementenbeleid wordt voortgezet. De concept uitgangspunten evenementensponsoring 2024-2027 zijn op 27 november 2023 besproken in de commissie Leefomgeving. Nu stellen GS de definitieve uitgangspunten vast.
26
Economie: Actualisering beleid economie en circulaire economie (B-agenda Cie . Bestuur 2024)
De provincie Noord-Holland heeft haar beleid voor economie (Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023) en voor circulaire economie (Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025) vastgelegd in afzonderlijke beleidsagenda’s. In 2024 zal de provincie werken aan een nieuwe uitvoeringsagenda waarin beide onderwerpen samengevoegd worden.
27
Financien: Jaarplan Interne Audit 2024 C-agenda Cie Bestuur 22-01-2024)
Gedeputeerde Staten (GS) voeren op grond van artikel 217a, eerste lid, van de Provinciewet periodiek onderzoek uit naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Het Auditjaarplan 2024 beschrijft de voorgenomen GS-onderzoeken voor dit jaar.
28
Recreatie: Afdoen motie 147-2022 ‘Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee’ (B-agenda Cie. bestuur 22- 01-2024)
Op 4 juli 2022 is motie 147-2022 ‘Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee’ aangenomen. Op 16 oktober 2023 is in de Commissie Bestuur de beantwoording aangehouden vanwege aanvullende vragen. In deze brief worden de vragen beantwoord en worden PS nogmaals verzocht om de motie als afgedaan te beschouwen.
29
Omgevingsdiensten: Ingekomen nieuwsbrief OD IJmond (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024)
30
Mobiliteit: brief GS aan PS ondertekening bestuursovereenkomst planuitwerkingsfase Guisweg (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
31
Mobiliteit: Resultaat BO MIRT november 2023 (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
32
RO: Brief gemeente Edam Volendam Plan De Lange Weeren (C-agenda Ruimte 15-01-2023)
33
RO: Vaststelling uitvoeringsagenda Novex-Schipholregio (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
n.v.t.
34
Mobiliteit: Brief KNH Behoud fietsroutes Bergen Egmond Schoorl (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
35
Mobiliteit: Gratis OV voor kinderen en andere OV ontwikkelingen (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten door middel van een brief over diverse recente ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zoals gratis OV voor kinderen. De provincie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, bijvoorbeeld met deze extra investering waarmee de bus voor kinderen gratis wordt. De andere onderwerpen zijn de stand van zaken Studenten OV-kaart, vervoerplannen 2024, de instroom van nieuwe buurtbussen in Noord-Holland Noord en de komende aanbesteding van de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord.
36
Mobiliteit: Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) HOV Lisserbroek-Getsewoud (B-agenda Ruimte 15-01-2024)
Samen met onder meer de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer werkt de provincie Noord-Holland aan de HOV-verbinding tussen Lisse en Nieuw-Vennep. Dit is onderdeel van de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol. In overleg met de omgeving is een ontwerp van de HOV-verbinding gemaakt. Om dit ontwerp planologisch mogelijk te maken is een Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Tot en met 16 februari kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden een zienswijze indienen.
37
Mobiliteit: Verlenen incidentele subsidie Pont Velsen (C-agenda Ruimte 15-01-2024)
Met dit besluit wordt door de provincie bijgedragen aan de aanschaf van een 2de pont bij de pontverbinding in Velsen. Door het inzetten van deze 2de pont kan structureel een 10 minutenverbinding worden gerealiseerd voor alle inwoners van de regio die het Noordzeekanaal willen oversteken tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Hiermee wordt een essentiële schakel in het doorfietsroutenetwerk gerealiseerd.
38
Cultureel erfgoed: Tussenevaluatie beleidskader erfgoed en cultuur (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Het Beleidskader Erfgoed en Cultuur 2022 is geëvalueerd voor de uitvoeringsinstrumenten Steunpunt Monumenten en Archeologie en Loods Herbestemming.
39
Gezondheid en Milieu/ Financiën: Sluitingsverklaring stortplaats Insteekhaven Den Helder (C-agenda Leefomgeving (leidend) en Bestuur 22-01-2024)
Volgens de Wet milieubeheer moeten alle stortplaatsen door Gedeputeerde Staten (GS) worden gesloten waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. Tevens is in deze wet vastgelegd dat GS verantwoordelijk is voor de nazorg van deze gesloten stortplaatsen. GS besluiten hierbij om per 1 januari 2024 de baggerstortplaats Insteekhaven als gesloten te verklaren en stellen het benodigde doelvermogen vast op € 843.977,- voor de uitvoering van de nazorg. Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.
40
Klimaat/Energie: Informeren PS vervolg Noorder IJplas (C-agenda Leefomgeving - leidend - 22-01-2024 en C-agenda Ruimte 15-01-2024)
Op 13 november jongstleden is de ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de vigerende bestemmingsplannen inzake het windturbineproject aan de Noorder IJplas in provinciale staten behandeld. Tijdens de behandeling is het nazenden van stukken toegezegd en zijn er vragen gesteld over het vervolgproces.
41
Natuur: Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord Holland (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
De provincie stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor inrichting en uitbreiding van nieuwe natuur en omzetting van agrarische grond naar natuur. Bij de goedkeuring van het Natuurbeheerplan is een gewijzigde subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord Holland vastgesteld waarin een aantal fouten zaten. Deze wordt ingetrokken en de juiste versie wordt vastgesteld.
42
Landbouw: Convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Gedeputeerde Staten hebben besloten om het convenant Regieorgaan versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij’ aan te gaan. Het convenant draagt bij aan de versterking van samenwerking tussen provincies en rijk over de innovatie in de veehouderij.
43
Agenderingsverzoek FVD C- naar B HOV-studie Haarlem-Schiphol Amsterdam (B-agenda Ruimte 15-01-2024)
44
Economie: Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie (C-agenda Cie bestuur 22-1-2024)
Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023 met een subsidieplafond en openstelling vanaf 2024 vast. Met deze regeling wordt de drempel voor met name het MKB weggenomen om een subsidieaanvraag op te laten stellen voor een Europese subsidie, te weten KvW3 of JTF-IJmond.
45
Energie: Nieuwsbrief van Energy Challenges (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024)
46
Faunabeheer: Goedkeuring Faunabeheerplan Vos 2024-2029 (B-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Het Faunabeheerplan Vos 2024-2029 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) op1 november 2023 bij GS ter goedkeuring ingediend. GS hebben besloten dit plan goed te keuren. Het plan behandelt de bestrijding van de vos ter bescherming van weidevogels en andere grondbroedende vogelsoorten.
47
Klimaat/Energie: Ingekomen brief van NewGround Law over Windturbines Noorder IJplas - reactie weigering ontwerp-VVGB, tevens aansprakelijkstelling (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024 en C-agenda Ruimte 15-01-2024))
48
VTH: Uitnodiging gesprek van Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (C agenda Leefomgeving 22-01-2024)
49
Asiel/ huisvesting Statushouders: Brief bewoners crisisnoodopvang Schagen aan Burgemeester Schagen (C-agenda Ruimte 15-01-2024 en C-agenda Bestuur 22-01-2024)
50
Statenlidnu: Aanbiedingsbrief en rapport Fractieondersteuning van Ministerie BZK en Statenlidnu (C-agenda Bestuur 22-01-2024)