link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 13 juni 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:50
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: De spreektijd is vastgesteld op 4 uur, de verdeling van spreektijd per fractie wordt dinsdag 6 juni toegevoegd aan de agendabijlage.
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
Het is mogelijk om in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 10 mei 2022) bij commissieadviseur Koen Konings: koen.konings@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (364.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2 18:15
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3 18:25
Inspreekhalfuur
4
A-agenda algemeen
4.a 18:25
Voordracht Jaarstukken 2021 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022 en Rekeningencommissie 30-5-2022).)
In de jaarstukken 2021 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2021. Het college besluit de jaarstukken 2021 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.
4.b 18:55
Voordracht Kaderbrief 2023 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)
5
A-agenda Ruimte
5.a 19:55
Energie/ruimte: Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (A-agenda RWK 13-6-22)
Voor het versterken en verbeteren van de huidige elektriciteitsinfrastructuur in Noord-Holland wordt tussen Beverwijk en Oterleek een nieuwe ondergrondse 150kV kabelverbinding gerealiseerd, aansluitend op de bestaande verbindingen. Voor deze netuitbreiding is een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld waarmee een bestemmingswijziging wordt gerealiseerd en zo het 150kV ondergronds kabeltracé mogelijk wordt gemaakt. Het inpassingsplan, inclusief de beantwoording van de zienswijzen, wordt aan Provinciale Staten aangeboden ter vaststelling.

Er heeft zich een inspreker aangemeld bij dit agendapunt: de heer Piet Reijne spreekt in als grondeigenaar over zienswijze 1A.
pdf Dossier 9916 voorblad.pdf (70KB)
pdf 2022-04-26 Statenvoordracht.docx (167KB)
pdf 2022-05-09 Nota beantwoording zienswijzen.pdf (1.7MB)
pdf 2022-05-12 Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek_Regels.pdf (2.2MB)
pdf netuitbreiding 150kV Bev-Otl_Toelichting.pdf (42.8MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 1.pdf (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 2.pdf (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 3.pdf (1.3MB)
pdf 2022-05-12 Verbeelding PIP Bev-Otl 150 kV kaart 4.pdf (1.2MB)
pdf Vaststellingsbesluit PS 4 juli 2022.pdf (191KB)
pdf Onderzoeken 1 tm 6.pdf (25.9MB)
pdf Bijlage 7 Berekeningen magneetvelden schakelstation en reconstructie.pdf (2.2MB)
pdf Bijlage 8 Berekeningen magneetvelden 150kV-verbinding.pdf (774KB)
pdf Bijlage 9 Akoestisch onderzoek 150 kV schakelstation Beverwijk.pdf (276KB)
pdf Bijlage 10 Akoestisch onderzoek 380kV-station Beverwijk.pdf (18.6MB)
pdf Bijlage 11 Akoestisch onderzoek 150kV-station Oterleek.pdf (5.3MB)
pdf Bijlage 12 Ecologisch onderzoek Bev-Ote.pdf (4.3MB)
pdf Bijlage 13 Ecologische beoordeling stikstofdepositie.pdf (3.1MB)
pdf Bijlage 14 Bureauonderzoek Archeologie.pdf (29.4MB)
pdf Bijlage 15 Vooronderzoek Bodem.pdf (41.7MB)
pdf Bijlage 16 BRA en externe veiligheid reconstructie.pdf (140KB)
pdf Bijlage 17 Waterparagraaf.pdf (4.6MB)
pdf Bijlage 18 Indicatief bemalingsadvies.pdf (782KB)
pdf Bijlage 19 Quickscan Landschap, cultuurhistorie en aardkunde.pdf (3.5MB)
pdf Bijlage 20 Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE).pdf (39.5MB)
pdf Bijlage 21 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling.pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 22 Bureaustudie reconstructie 150kV-verbindingen.pdf (4.3MB)
pdf Bijlage 23 Nota beantwoording vooroverlegreacties.pdf (608KB)
pdf notitie bureaustudies trace 1_4_V02.pdf (564KB)
pdf Brief aan PS over vaststelling provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek.pdf (540KB)
pdf Schriftelijke inspreekbijdrage 13-06-22 PiP (irt nota van beantwoording punt 4a+4) (110KB)
6
B-agenda Klimaat en Energie
6.a 20:40
Klimaat/Energie: Afdoen moties Energie-armoede (b-agenda RWK 13-06-22)
Provinciale Staten hebben op respectievelijk 5 juli 2021 en 8 november 2021 de moties M116-2021 ‘Energie-armoede’ (A.T.B. de Vries, PvdA) en M215-2021 ‘Energiearmoede in kaart brengen’ (A.T.B. de Vries, PvdA) aangenomen. Het college informeert PS over de voortgang
7 20:55
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
8
B-Agenda Omgevingsverordening
8.a 21:00
Omgevingsverordening: Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 (ontwerp) (B-agenda RWK 13-6-22, met uitnodiging van de commissie NLG en EFB)
Gedeputeerde Staten hebben de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 (ontwerp) vastgesteld en geven deze vrij voor bespreking met Provinciale Staten. De eerste herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, datacenters en rangorde bij waterschaarste. De terinzagelegging is van 22 augustus 2022 tot en met 2 oktober 2022.
8.b 21:45
Omgevingsverordening: Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord – Holland 2020 ronde 1 2022 (B-agenda RWK 13-6-2022)
Gedeputeerde Staten stellen het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 1 2022 en de Nota van beantwoording vast. De voorgenomen wijzigingen hebben ter inzage gelegen. Met dit besluit geven Gedeputeerde Staten het eindconcept en de Nota van beantwoording vrij voor bespreking met Provinciale Staten.

Er hebben zich drie insprekers aangemeld bij dit agendapunt:
De heer Janssen, zal namens stichting Duinbehoud inspreken, de heer Veltman zal namens Hans Rietveld Agrarisch Advies inspreken, en de heer de Hoffschult spreek in op persoonlijke titel.
9 22:45
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
10
Sluiting
11
C-agenda algemeen
11.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 59 (C-agenda EFB en M&B 9-5-2022 en NLG en RWK 13-6-2022)
11.b
Energie/havens /milieu: Brief GS aan PS inz. herziening convenant Energiehaven (C-agenda RWK en NLG 13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
Om te komen tot de Energiehaven in IJmuiden hebben in 2020 de Staat der Nederlanden, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven Ijmuiden en Tata Steel een convenant gesloten. Het convenant heeft een looptijd tot 1 juni 2022. Echter, om de energiehaven te kunnen realiseren is meer tijd nodig. Derhalve wordt het convenant verlengd, tevens wordt de Minister van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd actief te participeren in het traject.
11.c
Mobiliteit/Verstedelijking/Europa: Verslag werkbezoek Parijs (C-agenda M&B -leidende cie.- en EFB 09-05-2022 en RWK 13-06-2022)
Gedeputeerde Olthof heeft van 16 maart tot en met 18 maart 2022 een buitenlands werkbezoek afgelegd aan Parijs in het kader van slimme, schone en veilige mobiliteit. Aanleiding waren de POLIS Political meeting en de Autonomy beurs die in Parijs gehouden werden.
11.d
Verslag van bevindingen Publiek Belang Accountants en bestuurlijke reactie (c-agenda RWK en NLG 13-6-2022, EFB en M&B 20-6-2022)
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2021 afgerond en hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

Het concept verslag is besproken in de rekeningencommissie van 30 mei jl. en vervolgens definitief opgeleverd door de accountant.
11.e
IPO BAC agenda's
12
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
12.a
Ruimte/netcapaciteit: Wijzigingsplan 3 De Weel - Middenmeer (c-agenda RWK 13-6-2022)
Met het wijzigingsplan 3 tracé 150kV kabel De Weel - Middenmeer legt de gewijzigde ligging van de ondergrondse 150kV kabels vast. Gezien het belang van de netaanpassing en omdat wordt voldaan aan de wijzigingsregels uit het PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland wordt het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage gelegd.
12.b
Ruimte/wonen/bereikbaarheid: Eindrapportage MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (c-agenda RWK 13-6-2022 en M&B 9-5-2022)
De Eindrapportage omvat de producten van het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area dat in 2020 en 2021 is uitgevoerd door de Rijksoverheid, provincies Flevoland en Noord-Holland, Vervoerregio, regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Amsterdam en Almere. Het is gericht op ruimtelijke-economische ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en ecologie, werelderfgoed, duurzaamheid, landschap, ruimte en haalbaarheid. Doel van het onderzoek is om gezamenlijk met alle relevante stakeholders de opgaven en mogelijke oplossingsrichtingen in het gebied in kaart te brengen en op hoofdlijnen op haalbaarheid te beoordelen. Het MIRT-onderzoek is in februari 2022 vastgesteld in de Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB).
12.c
Ruimte: Voorbeelden Ruimte voor Ruimte regeling in Uithoorn n.a.v. toezegging cie RWK 10-2-2022 (C-aganda RWK 13-6-2022)
Naar aanleiding van de toezegging van gedeputeerde Loggen in de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 10 februari 2022 is dit voorbeeld van de regeling Ruimte voor Ruimte in Uithoorn middels een vereveningsfonds toegestuurd aan de Provinciale Staten.
12.d
Ruimte/opvang statushouders: Locaties huisvesting spoedzoekers regio Zaanstreek-Waterland (c-agenda RWK 13-6-22 & EFB 20-6-22)
Met een brief worden PS geïnformeerd over de huisvesting spoedzoekers in Zaanstreek-Waterland om richtinggevende uitspraken te doen over een nog op te stellen overzicht van potentiële locaties voor spoedzoekers.
12.e
Ruimte/Natuur: Brief Op weg naar Unesco Geopark Heuvelrug Gooi Vecht (C-agenda NLG & RWK 13-06-2022)
12.f
Ruimte/Bereikbaarheid: Voorkeursvariant OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (C-agenda RWK 13-6-2022 en M&B 20-6-2022)
De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Haarlem aan de komst van een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem: Haarlem Nieuw-Zuid. Eind 2021 hebben GS een reservering uit het OV-fonds toegekend aan dit OV-knooppunt, op voorwaarde dat er wordt gekozen voor de variant die zowel inhoudelijk als financieel het meest optimaal is. Op 24 mei neemt het college van B&W van Haarlem een besluit over het voorstel aan de gemeenteraad. Het definitieve besluit over de voorkeursvariant wordt naar verwachting eind juni door de gemeenteraad genomen.
12.g
Ruimte/Wonen: Indicatief woningbouw bod aan het Rijk (c-agenda RWK 13-6-22)
Als onderdeel van het proces om in oktober 2022 tot afspraken te komen over de nationale woningbouwopgave en het aandeel van Noord-Holland daarin, heeft de provincie op verzoek van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een indicatief bod opgesteld. Dit indicatief bod is onder voorbehoud van diverse randvoorwaarden en een ‘realiteits-toets’ die in de periode tot oktober door Rijk, gemeenten, woningcorporaties en bouwende partijen wordt uitgevoerd.
13
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
13.a
Klimaat: Ingekomen mail stichting leven met de aarde (c-agenda RWK 13-6-22)
13.b
Klimaat/energie: Definitieve aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het oosten van Hoofddorp (C-agenda RWK 13-6-2022)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 9 maart 2022 per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie langs de A5 in het oosten van Hoofddorp. Na het doorlopen van de procedure hebben GS besloten het stimuleringsgebied definitief aan te wijzen.
13.c
RES: Nieuwbrief Energietransitie NH raadsleden (c-agenda RWK 13-6-2022)
13.d
Warmte/energie: Update Aardwarmte (C-agenda RWK 13-6-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over recente ontwikkelingen in het Aardwarmtedossier waaronder het SCAN onderzoek en het verschijnen van de Handreiking Aardwarmte voor Gemeenten.
14
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
14.a
Omgevingsverordening/Wind op land: Brief aan PS inzake gezondheidseffectscreening in relatie tot Inhoud document (C-agenda RWK 13-6-2022)
Naar aanleiding van de toezegging die door gedeputeerde Stigter is gedaan in de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 11 april 2022 informeert het college Provinciale Staten met deze brief.
14.b
Werklocaties/Omgevingsverordening: Brief GS aan PS inz. Convenant Werklocaties Westfriesland (C-agenda RWK 13-6-2022 en EFB 20-6-2022)
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties Westfriesland te gaan ondertekenen. In het convenant staan de regionale afspraken over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen moeten voldoen aan de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar steunbetuiging uit ten aanzien van de uitgezette lijn in de regio.
14.c
Omgevingsverordening: Ontheffing Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 voor Noordeinde 65 Oostzaan (C-agenda RWK 13-6-22)
Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende bouwplan voor Noordeinde 65 in Oostzaan voldoet daar aan.