link naar deze pagina

PS-vergadering - 4 maart 2024

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: [https://noord-holland.stateninformatie.nl](https://noord-holland.stateninformatie.nl/)
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.

Na vergadering online:
\- besluitenlijst PS 4-3-2024;
\- notulen PS 04-03-2024;
\- ingediende moties/amendementen bij punten 2, 2c en 9;
\- geamendeerde voordracht 7 bij punt 9-
\- geamendeerde Eerste Begrotingswijziging 2024 bij punt 9.
Bundel:
pdf Agendabundel (17.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie Statenlid fractie PVV.
2.b
Beëdiging en installatie duo-commissieleden fractie PVV.
2.c
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
2.c.1
Ingediende moties Actualiteit Tata Steel rapport Expertgroep Gezondheid.
2.c.2
Ingediende moties actualiteit Te lage budgettoekenningen van het Rijk voor de stikstof- en natuuraanpak.
3
Lijst geheimhouding PS.
_De lijst geheime stukken wordt na PS 4-3-2024 geactualiseerd na vaststelling van hamerstuk 8c._
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de Statenvergadering van 5 februari 2024, alsmede de gewijzigde besluitenlijst van 11 december 2023.
_De besluitenlijst PS 11-12-2023 ligt opnieuw (gewijzigd) ter vaststelling voor in deze PS-vergadering. De herstemming van motie 144-2023 was per abuis niet vermeld bij punt 16 in de besluitenlijst._
_In de concept-notulen van 05-02-2024 is in regels 819 en 822 een typfoutje hersteld._
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Vaststelling voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Verlenen eervol ontslag griffier van Provinciale Staten Noord-Holland per 1 mei 2024 (VD-05).
_In de PS-vergadering van 8 april a.s. komt het afscheid van de Statengriffier op de agenda._
8.b
Instellen Seniorenconvent als commissie art. 82 Provinciewet en vaststellen van het reglement Seniorenconvent 2024 (VD-04).
8.c
Opleggen geheimhouding achteraf door PS van stukken-beraadslagingen presidium (VD-10).
8.d
Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024-2031 (VD-06).
8.e
Eerste begrotingswijziging 2024 Randstedelijke Rekenkamer (VD-08).
8.f
Definitieve vaststelling wijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer (VD-09).
8.g
Zienswijze PS op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-11).
8.h
Zienswijze PS op de Kadernota 2025 van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-12).
9
Eerste Begrotingswijziging 2024 (VD-07).
pdf Dossier 14282 voorblad.pdf (67KB)
pdf Eerste Begrotingswijziging 2024 GEAMENDEERD (761KB)
pdf Brief aan PS over Eerste begrotingswijziging 2024 (443KB)
pdf 2024-03-04 Voordracht 07 GEAMENDEERD Eerste begrotingswijziging 2024 (1.1MB)
pdf Advies-deelverslag cie Leefomgeving 15-02-2024 bij VD Eerste Begrotingswijziging 2024 (40KB)
pdf Advies-deelverslag cie Landelijk Gebied bij Eerste begrotingswijziging 2024 (136KB)
pdf Advies-deelverslag cie Bestuur 15-02-2024 voordracht Eerste begrotingswijziging 2024 (101KB)
pdf Advies-deelverslag cie Ruimte 12 februari 2024 over de eerste Begrotingswijziging 2024 (59KB)
pdf Extra toelichting PPLG koplopersprojecten n.a.v. cie Landelijk Gebied 12-02-2024 (45KB)
pdf Aanvullende beantwoording vraag D66 over openstellen regeling verduurzaming sportbedrijven en dorpshuizen, n.a.v. cie Leefomgeving 15-02-2024 (21KB)
pdf bijlage extra toelichting PPLG koplopersprojecten, brief GS juni 2023 versnellingsgelden (2.7MB)
pdf A1-2024 AANGENOMEN GroenLinks e.a. - Eerste begrotingswijziging 2024, budget Loket Veenweideboeren (59KB)
pdf M20-2024 AANGENOMEN D66 e.a. - Kwetsbare doelgroepen in het OV (52KB)
pdf M22-2024 AANGENOMEN Volt e.a. - Specificeren projecten PPLG (69KB)
pdf A2-2024 VERWORPEN CDA JA21 - Criteria inzet 35 miljoen reserve PPLG (58KB)
pdf A3-2024 VERWORPEN JA21 CDA - Kaders reserve PPLG (47KB)
pdf A4-2024 VERWORPEN PvdD - Rosse Stekelstaart (92KB)
pdf M21-2024 VERWORPEN Volt - Zet EHDF middelen niet voor andere doelen in (45KB)
pdf M23-2024 VERWORPEN ChristenUnie e.a. - Breng consequenties van de wind- en zonneladder in beeld (60KB)
pdf M24-2024 AANGEHOUDEN Volt - Alternatief voor PPLG reserve (35KB)
10
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
11
Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
12
Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
13
Sluiting.