link naar deze pagina

Presidium - 19 september 2022

Locatie: Commissiekamer 1
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering is in fysieke setting in commissiekamer 1.
Bundel:
pdf Agendabundel (7.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
3
Conceptverslag presidiumvergaderingen 4 juli en 11 juli
4
Lijst met actiepunten en LTA
5.a
Laatste voorbereidingen PS 19 september
5.b
Conceptagenda PS 19 september
5.c
Lijst moties en memo presidium - afdoeningsvoorstellen moties
5.d
Lijsten ingekomen stukken PS
6.a
Terugblik vergadering PS 4 en 11 juli
6.b
Vooruitblik vergadering 10 oktober
7
Memo Bezwaar tegen PS-besluit 20-2022 'kennisgevingen referendumverzoek' en vertegenwoordiging PS bij hoorzitting HAC
8
Memo Evaluatie gebundelde stemmingen aan het einde van de Statenvergadering
9
Memo Nieuwe data afscheids- en installatievergadering PS 2023 ivm wijziging Kieswet
10
Memo Uitwerkingsrichtingen omgaan met afsplitsingen
11
Memo Voordracht 'Naar een toekomstbestendige Randstedelijke Rekenkamer'
12
Memo Stroomlijnen besluitvormingsproces wensen en bedenkingen MRA
13
Memo Stand van zaken PS-budgetten tot 1 september 2022
14
Ter kennisname: Brief aan fractievoorzitters over Erfgoed in Noord-Holland t.b.v. Statenverkiezingen 2023
15
Rondvraag
16
Sluiting