link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 21 september 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Rosan Kocken
Toelichting: Vooraf:
-BOT: Visie Recreatie & Toerisme 12:30-13:10 (statenzaal)

Deze commissievergadering begint om 13:15 uur in de statenzaal en aanliggende zalen.

Deze commissievergadering is openbaar. Vanwege corona is de toegankelijkheid van de commissievergaderingen tijdelijk beperkt.
U kunt bij de commissie inspreken. Dat kan over onderwerpen die op de agenda staan. Over andere onderwerpen kan dat tijdens het inspreekhalfuur. Om in te spreken moet u zich uiterlijke één werkdag van tevoren en vóór 15.00 uur aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl. U kunt alleen zelf, en alleen tijdens uw inspreekbeurt bij de vergadering aanwezig zijn.

Let op: de vermelde starttijden van agendapunten zijn richttijden. Als er geen of weinig insprekers zijn voor het inspreekhalfuur, dan kan een agendapunt eerder beginnen.
De publieke tribune is tijdelijk gesloten. Belangstellenden wordt verzocht de commissie online te volgen via: https://noord-holland.stateninformatie.nl. De vergadering terugkijken kan ook. Voor belangstellenden die toch naar het Provinciehuis willen komen is een aparte ruimte ingericht. Zij moeten zich wel aanmelden. Dat kan tot een werkdag van tevoren, vóór 15.00 uur via het aanmeldformulier. Daarna ontvangen zij bericht of zij kunnen komen.
Bundel:
pdf Agendabundel (221MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2 13:20
Inspreekhalfuur
3 13:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4 13:55
A-agenda Omgevingsdienst
4.a
Omgevingsdienst: Omgevingsdienst OFGV: zienswijze resultaatbestemming 2019 (A-agenda NLG 21-09-2020)
De resultaatbestemming 2019 is door de OFGV op 8 juli 2020 aan Provinciale Staten gezonden zodat deze een zienswijze op de stukken kunnen geven.
5 14:15
A-agenda Recreatieschappen
5.a
Recreatie: Zienswijze financiële jaarstukken Plassenschap Loosdrecht e.o. 2019 (A-agenda NLG 21-09-2020)
De provincie Noord-Holland heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019 en de concept-begroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o.  De provincie dient een zienswijze in op de aangeleverde financiële stukken van het Plassenschap.
5.b
Recreatie: Zienswijze concept uitvoeringsprogramma visie Spaarnwoude Park 2020-2024 (A-agenda NLG 21-09-2020)
Begin dit jaar hebben de deelnemers van het recreatieschap, gemeenten en de provincie, zienswijzen ingediend op de visie. De zienswijzen van de provincie op de visie zijn door het bestuur van het recreatieschap overgenomen. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma van de visie kan ook tot de taken van het recreatieschap gerekend worden. Het is van belang dat de reactie van de provincie op het concept uitvoeringsprogramma bekend wordt gemaakt.
6
Rondvraag portefeuille mw. Zaal (Landbouw, visserij, recreatie, toerisme, dierenwelzijn)
7 14:45
B-agenda Water
7.a
Water: Verzoek GL van C-naar B-agenda Brief 18a Starnmeer vraag om inh reactie opschortingsverzoek (B-agenda NLG 21-09-2020)
7.b
Discussienota PvdA over (het participatietraject van) de Markermeerdijken
7.c
Water: Ontwerpagenda Wadden 2050
De Agenda voor het Waddengebied 2050 dient als opvolger van de Structuurvisie (Planologische Kern Beslissing) Waddenzee. Als binnenkort de Omgevingswet in werking treedt, stelt het Rijk geen aparte (rijks)structuurvisie meer op voor de Waddenzee. Het College, gehoord hebbende de staten commissie Natuur, Landschap en Gezondheid, complimenteert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de ontwerp-Agenda Waddengebied 2050 en brengt een aantal punten onder haar aandacht.
8
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen (Water, WED, CPMR)
9 15:55
B-agenda Leefbaarheid
9.a
Gezondheid: Uitvoeringsregeling Gezonde Leefomgeving (B-agenda NLG 21-09-2020)
De provincie Noord-Holland trekt € 13,2 miljoen uit om een gezondere leefomgeving te stimuleren. Het grootste deel van dat bedrag komt in een uitvoeringsregeling beschikbaar voor bijdragen aan initiatieven van derden. Daarvoor is in concept een uitvoeringsregeling opgesteld. GS vragen PS hun overwegingen mee te geven om in de definitieve uitvoeringsregeling te verwerken. Die wordt later dit jaar vast- en opengesteld.
10 16:30
B-agenda VTH
Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.
10.a
Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 15 september 2020
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
11
Rondvraag portefeuille dhr. Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid & Milieu)
12
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
12.a
Stikstof: Brief Biohuis over ‘Gebiedsgerichte aanpak’ (C-agenda NLG 21-09-2020)
12.b
Bodemdaling: Advies Rli Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld (C-agenda NLG 21-09-2020)
12.c
Natuur: Wijziging uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021 C-agenda NLG 21-09-2020)
De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021) is de basis voor het verlenen van subsidie voor (agrarisch) beheer van natuur en landschap. De regeling wordt periodiek gewijzigd op basis van landelijke afspraken. De voorliggende wijziging betreft een aantal technische en juridische wijzigingen. Eén van de wijzigingen is de splitsing van het beheertype voor moeras in twee nieuwe beheertypen vanwege de verschillende doelstellingen. De wijziging SVNL 2016-2021 treedt de dag na publicatie in werking.
12.d
Natuur: Vaststelling Natura 2000-beheerplan Naardermeer (C-agenda NLG 21-09-2020)
Het Naardermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor de provincie Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen. Het doel van het plan is de beschermde natuur te behouden en ontwikkelen om zo te voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied. Het ontwerp beheerplan heeft in voorjaar 2019 ter visie gelegen. Nu de financiering van de maatregelen voor Inrichtingsplan Schil Naardermeer rond is, worden de zienswijzen beantwoord en het beheerplan vastgesteld. In dit beheerplan zijn ook wijzigingen in wet-, regelgeving en beleid, en de meest recente inzichten uit de jurisprudentie verwerkt.
12.e
Bodemdaling: Informeren PS inzake toekenning impulsgelden Bodemdaling (C-agenda NLG 21-09-2020)
Bodemdaling is een probleem in veel veenweideprovincies, waaronder Noord-Holland. De minister van LNV stelt middelen beschikbaar om de bodemdaling tegen te gaan. Hierover worden Provinciale Staten geïnformeerd. De Noord-Hollandse aanpak van de bodemdaling loopt gelijk op met andere doelen in het landelijk gebied, zoals NNN-realisatie en de stikstofaanpak.
13
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
13.a
Gezondheid: Datarapporten luchtkwaliteit 2019 IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer (C-agenda NLG 21-09-2020)
In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2019 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen. Dit staat in het jaarlijkse datarapport luchtkwaliteit dat mede is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.
13.b
Gezondheid: Depositieonderzoek Wijk aan Zee (C-agenda NLG 21-09-2020)
Op 15 april 2020 heeft de provincie Noord-Holland het RIVM verzocht om onderzoek te doen naar de depositie van stof in Wijk aan Zee. Hiervoor is op 24 juni 2020 een veegmonster genomen dat vervolgens in een lab is geanalyseerd. De resultaten zijn nu bekend.
13.c
Omgevingsdienst: Nieuwsbrief omgevingsdienst NHN augustus 2020 (C-agenda NLG 21-09-2020)
13.d
Omgevingsdienst: Onderzoek EIFFEL proces invordering dwangsommen (C-agenda NLG 21-09-2020)
Het college is voornemens, na instemming hiervan door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, alle bevoegdheden voor het invorderen van dwangsommen aan deze omgevingsdienst te mandateren. Dit gebeurt nadat duidelijke werkafspraken zijn gemaakt. Dit was een aanbeveling uit een onafhankelijk onderzoek naar het proces van invorderen van de dwangsommen dat het college overneemt. Het college gaf opdracht voor dit onderzoek na de verjaring van vier dwangsommen bij Harsco Metals. In verband met informatie over dossiers die onder de rechter zijn, blijft het rapport vertrouwelijk totdat de gerechtelijke procedures zijn afgerond.
13.e
Gezondheid: Evaluatie Hollandse Luchten (C-agenda NLG 21-09-2020)
In 2018 startte de pilot van het project Hollandse Luchten (voorheen ‘pilot luchtkwaliteit’). In dit project meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. Er is destijds toegezegd om de werkwijze van deze pilot te evalueren. Deze evaluatie is nu gereed.
13.f
Gezondheid: Ingekomen mails inzake Tata Steel (C-agenda NLG 21-9-2020)
pdf Ingekomen mails inzake Tata Steel (geanonimiseerd).pdf (2.2MB)
pdf Ingekomen mail 25-08-2020, 14.34 uur inzake Tata Steel (geanonimiseerd).pdf (402KB)
overig Bijlage bij mail 01-09-20, 10.05 uur (1).PDF (191KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 10.05 uur (2).pdf (4.1MB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 10.05 uur (3).pdf (131KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 17.57 uur.pdf (4.6MB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 18.38 uur (1).PNG (321KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 18.38 uur (2).PNG (325KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 18.38 uur (3).PNG (341KB)
pdf Bijlage bij mail 01-09-20, 18.38 uur (4).PNG (343KB)
pdf Bijlage bij mail 03-09-20, 10.05 uur.pdf (6.2MB)
pdf Bijlage bij mail 06-09-20, 21.02 uur.pdf (5MB)
pdf Bijlage bij mail 07-09-20, 10.11 uur (1).jpg (122KB)
pdf Bijlage bij mail 07-09-20, 10.11 uur (2).pdf (8.2MB)
pdf Bijlage bij mail 07-09-20, 10.11 uur (3).jpg (4MB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (1).PNG (4.8MB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (2).PNG (571KB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (3).PNG (579KB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (4).PNG (573KB)
pdf Bijlage bij mail 08-09-20, 20.57 uur (5).PNG (820KB)
pdf Bijlage bij mail 09-09-20, 11.50 uur.pdf (316KB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (1).PNG (1.9MB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (2).PNG (2.4MB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (3).PNG (938KB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (4).PNG (926KB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (5).PNG (926KB)
pdf Bijlage bij mail 10-09-20, 9.14 uur (6).PNG (3.9MB)
pdf Bijlage bij mail 11-09-20, 18.52 uur .jpg (5.2MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (1).pdf (2.5MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (2).pdf (1.7MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (3).jpg (3.9MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (4).jpg (3.5MB)
pdf Bijlage bij mail 15-09-20, 15.59 uur (5).jpg (4.1MB)
pdf Bijlage bij mail 17-09-20, 10.41 uur .PNG (518KB)
pdf Bijlage bij mail 17-09-20, 17.00 uur.pdf (6.2MB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (1).pdf (152KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (2).pdf (82KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (3).pdf (79KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (4).pdf (35KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur (5).pdf (174KB)
pdf Bijlage bij mail 22-08-20, 15.07 uur.jpg (313KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (1) geanonimiseerd.pdf (3.7MB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (2).jpg (84KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (3) geanonimiseerd.pdf (90KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (4) geanonimiseerd.pdf (89KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (5) geanonimiseerd.pdf (1016KB)
pdf Bijlage bij mail 25-08-20, 14.34 uur (6) geanonimiseerd.pdf (20KB)
pdf Bijlage bij mail 27-08-20, 9.21 uur.jpg (3.6MB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 10.06 uur.jpg (3.3MB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (1).jpg (88KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (2).jpg (340KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (3).pdf (2.9MB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (4).pdf (18KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (5).pdf (407KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (6).pdf (154KB)
pdf Bijlage bij mail 28-08-20, 15.57 uur (7).pdf (11.4MB)
pdf Bijlage bij mail 29-08-20, 18.18 uur (1).JPG (262KB)
pdf Bijlage bij mail 29-08-20, 18.18 uur (2).pdf (18.4MB)
pdf Bijlage bij mail 29-08-20, 18.18 uur (3).pdf (2.6MB)
pdf Bijlage bij mail 29-08-20, 18.18 uur (4).pdf (68KB)
pdf Bijlage bij mail 30-08-20, 17.55 uur (1).pdf (5.1MB)
pdf Bijlage bij mail 30-08-20, 17.55 uur (2).pdf (407KB)
pdf Bijlage bij mail 30-08-20, 17.55 uur (3).pdf (1.3MB)
pdf Bijlage bij mail 31-08-20, 10.08 uur.jpg (206KB)
14
C-agenda Recreatie
14.a
Recreatie: Bestuursmededeling recreatieschap Twiske-Waterland (C-agenda NLG 21-09-2020)
14.b
Recreatie: Brief aan bestuur inzake conceptvisie recreatieschap Geestmerambacht (C-agenda NLG 21-09-2020)
14.c
Recreatie: Rapport Berenschot Recreatie in Midden Nederland (C-agenda NLG 21-09-2020)
14.d
Recreatie: Reactie Stichting Kleimeer op conceptvisie ontwikkelingen Geestmerambacht (C-agenda NLG 21-09-2020)
14.e
Recreatie/Toerisme/Financien: Mail met bijlagen Artis inz steun Ec. herstel en duurzhfonds (C-agenda NLG 21-9-2020 en EFB 28-9-2020; geanonimiseerd; contactgegevens mailer vindt u op de besloten Statensite)
15
C-agenda Water / Visserij
15.a
Water: Brief Starnmeer vraag om inh reactie opschortingsverzoek en PPS (C-agenda NLG 21-09-2020)
15.b
Water: Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018 (C-agenda NLG 21-09-2020)
In 2018 heeft Noord-Holland zowel het KRW (Kaderrichtlijn Water) grondwatermeetnet als het PMG (Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit) laten bemonsteren en analyseren op ruim 400 stoffen binnen de volgende verzamelgroepen: algemene parameters, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen/medische stoffen en overige verontreinigende stoffen. De resultaten van de meetronde zijn samengevat in het rapport Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018.

De andere provincies hebben een soortgelijke meetronde uitgevoerd. De gezamenlijke resultaten van alle provincies zijn gevat in het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020. Voor een kort overzicht en duiding van de resultaten wordt u verwezen naar de brief aan PS.
15.c
Water: Goedkeuring Projectplan Waterwet dijkversterking IJmuiden (C-agenda NLG & RWK 21-09-2020)
15.d
Water: Versterking 5 waterkerende kunstwerken, coordinatie uitvoeringsbesluiten conform Waterwet (C-agenda NLG 21-09-2020)
Gedeputeerde Staten coordineren de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten voor de versterkingen van de Sassluis in Enkhuizen, de Spuisluis Oostoever in Den Helder en de Horn-, Noorder- en Zuidersluis in Schardam. Deze coordinatie bevordert een spoedige en eenvoudige besluitvorming. De procedure zorgt ervoor dat de voorbereiding van alle besluiten ter uitvoering van de versterkingen van deze sluizen, inclusief de projectplannen zelf, parallel loopt en dat eventuele beroepen tegen deze besluiten gelijktijdig en binnen zes maanden worden behandeld bij de Raad van State.
16
C-agenda Algemeen
16.a
Ruimte: Tussentijdse balans van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) (C-agenda RWK 21-09-2020 (leidend) en C-agenda NLG 21-09-2020)
Dit is een tussentijds verslag van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK).
De PARK is een onafhankelijk adviseur voor het college van GS. Het accent ligt op het agenderend adviseren in zake de grote ontwikkelingen die het landschap van Noord-Holland raken. Daarmee ligt de focus van de PARK op de middellange tot lange termijn.

Deze tussentijdse balans is zowel aan het college van GS als ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.
16.b
Gezondheid: Brieven inzake omgevingsdiensten functioneren VTH (C-agenda NLG 21-09-2020)