link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 30 juni 2022

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van juni 2022.

• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Stikstof: brief De boeren moeten 50% uitstoot verminderen maar wat deed de consument? (C-agenda NLG 09-05-2022)
2
Beantwoording technische vraag hr Klein inzake kaderbrief bedrag positieve invloed meicirculaire (wordt aan stukken Kaderbrief PS 4 juli gevoegd).
3
Economie: Brief GS aan PS inz. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. in liquidatie (c-agenda EFB 12-9-2022)
4
Financiën: Brief GS aan PS inz. Proces van Kaderbrief naar begroting (is ook per mail aan u gezonden; c-agenda EFB 12-9-2022).).
GS informeren PS nader over het proces van besluitvorming over de kaderbrief in juli naar de besluitvorming over de begroting 2023 in het najaar.
5
Gezondheid en leefbaarheid: Auditrapport Provinciaal Opdrachtgeverschap OD's (C-agenda NLG 05-09-2022)
GS hebben onderzoek laten doen naar de manier waarop andere provincies hun relatie met de Brzo-omgevingsdiensten vormgeven met het doel om hier lessen uit te trekken. Deze omgevingsdiensten voeren in opdracht van provincies taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven).
Het onderzoek wijst uit dat dat provincies hun relatie met de Brzo-omgevingsdiensten op een vergelijkbare wijze hebben georganiseerd. Omdat de verwachting is dat het vervolgen van dit onderzoek niet zal resulteren tot nieuwe inzichten voor de provincie Noord-Holland, is er besloten om met bijgevoegd rapport het onderzoek af te ronden.
6
Mobiliteit en RO/Wonen: Bestuurlijk Overleg Leefomgeving: Kamerbrieven (C-agenda M&B 12-09-2022 en RWK 05-09-2022)
Op 20 juni jl. was het BO Leefomgeving voor landsdeel Noordwest. Gedeputeerde Loggen was daarbij aanwezig, Terugkoppeling van dit overleg vindt plaats middels bijgaande Kamerbrieven van de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Via dit besluit biedt het college van GS deze brieven aan Provinciale Staten.
7
Mobiliteit: IPO Conceptverslag BAC Mobiliteit 16-06-2022 (C-agenda M&B 12-09-2022)
8
Mobiliteit: Reisvoornemen gedeputeerde J. Olthof (C-agenda M&B 12-09-2022)
Op uitnodiging van de Europese Commissie zal Gedeputeerde Olthof tijdens de Connecting Europe Days in Lyon op 29 juni deelnemen aan een paneldiscussie over Urban Nodes (stedelijke knooppunten). De gedeputeerde zal het belang onderschrijven van investeringen in de regionale infrastructuurnetwerken en Smart Mobility maatregelen om mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te maken.
9
Motie 41: Brief GS aan PS inz. Inzet noodfonds sociale infrastructuur voorjaar 2022 tranche 3 (c-agenda EFB 12-9-2022)
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een noodfonds in te stellen voor culturele en  maatschappelijke organisaties die schade hebben als gevolg van de coronacrisis. Met dit noodfonds heeft de provincie in 2020 en 2021 in twee tranches samen met de gemeenten 110 instellingen financieel kunnen ondersteunen. Het resterende budget wordt in derde tranche ingezet voor noodsteun in de periode 1 januari – 1 juli van 2022 én voor een impuls aan startende
makers in de podiumkunsten.
10
Klimaat: ingekomen mail klimaatpersconferenties (c-agenda RWK 5-9-2022)
11
Bodem: Verlenging Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering (C-agenda NLG 05-09-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland wordt verlengd, tot 1 januari 2023, de voorziene inwerkingtredingsdatum Omgevingswet. De provincie zet zich in voor een schone bodem waar mensen veilig op kunnen wonen, werken en recreëren. De provincie geeft daarom financiële steun voor de uitvoering van saneringen waar de verontreiniging de maatschappelijke ontwikkeling belemmert. De subsidie kan aangevraagd worden via de website van de provincie (www.noord-holland.nl).
12
Landbouw: Nationaal Strategische Plan (NSP) 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (C-agenda NLG 5-9-2022)
GS hebben besloten om in het kader van de interbestuurlijke samenwerking, de indiening van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bij de Europese Commissie door de minister van LNV te ondersteunen.
13
Landbouw: Uitvoeringsregeling subsidie Voedselvisie Noord-Holland 2022 (C-agenda NLG 05-09-2022)
Per 1 juli tot 1 oktober 2022 kan subsidie worden verstrekt voor projecten die bijdragen aan de doelen Regeneratieve Landbouw en/of Kringlooplandbouw en eventueel Korte Keten, zoals omschreven in de Voedselvisie 2020-2030.
14
Water: Amendement aangenomen in PS van ZH; aanvulling op het voorstel tot wijziging reglement voor Rijnland (NLG 27-06-2022)
Aan PS is eerder de voordracht tot wijziging van het reglement van Rijnland toegezonden ter besluitvorming. Besluitvorming in PS van Zuid-Holland heeft geleid tot een geamendeerd voorstel. PS van Noord-Holland worden over dit besluit en de gevolgen daarvan voor haar eigen voordracht geïnformeerd.
15
Water: Wijziging openstellingsbesluit POP3 onderdeel LEADER-projecten en niet-productieve investeringen water (C-agenda NLG 05-09-2022)
GS hebben besloten om voor het onderdeel LEADER-projecten en voor het onderdeel niet-productieve investeringen water van de uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland de openstellingsbesluiten te wijzigen.
16
Circulaire economie: verslag van de Randstadbijeenkomst Europa over circulaire economie (c-agenda EFB 12-9-2022)
17
Heel PS: brief GS aan PS inz. Portefeuilleverdeling college van GS 2019-2023 na benoeming mw. Kocken
Op 20 juni 2022 hebben Provinciale Staten mevrouw Kocken benoemd als opvolger van mevrouw Pels, die wethouder is geworden in de gemeente Amsterdam. Mevrouw Kocken neemt het volledige takenpakket van mevrouw Pels over.
18
Leefbaarheid /Natuur/Mobiliteit (coördinerend portefeuillehouder Loggen): Voortgang voorbereidingen evenement Formule 1 Zandvoort editie 2022 (C-agenda -leidend- NLG 5-9-2022 en C-agenda M&B 12-09-2022)
Op 2, 3 en 4 september 2022 vindt naar verwachting weer het evenement Formule 1 in Zandvoort plaats. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. De provincie Noord-Holland is vanuit diverse rollen betrokken bij de voorbereidingen van dit evenement, waaronder als wegbeheerder en als bevoegd gezag voor diverse vergunningen en ontheffingen in het kader van de wetgeving voor natuurbescherming, milieu en ruimtelijke ordening.
19
Motie 42: Brief GS aan PS inz. Wijzigingsbesluit UVR subsidie verduurzamen culturele instellingen 2021 (C-agenda RWK 5-9-2022 en EFB 12-9-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen maakt deel uit van het pakket aan maatregelen van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of energieopwekking. De regeling is gewijzigd zodat meer doelgroepen gebruik kunnen maken van de subsidie.
20
Ontslagbrief Provinciale Staten hr. Hoogervorst fractie SP
21
Pallas: Nieuwsbrief kwartaalupdate PALLAS 1 (c-agenda EFB 12-9-2022)
22
Heel PS: IPO: Interprovinciaal Overleg AV Nieuwsbrief juni 2022 (c-agenda EFB 12-9-2022)
23
IPO: Agenda's BAC's Cultuur, kwaliteit openbaar bestuur en regionale economie (c-agenda EFB 12-9-2022)
24
Mobiliteit: Ingekomen reactie Vrienden van Middenduin over verbetering verkeersveiligheid Zeeweg (C-agenda M&B 12-09-2022)
25
Financien/Bestuur: Brief GS aan PS inz. Gemeenschappelijk Toezichtkader Gemeenschappelijke regelingen financieel toezicht (c-agenda EFB 12-9-2022)
In de Gemeentewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten toezicht houden op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. De Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt dat deze taak ook van toepassing is op gemeenschappelijke regelingen. In 2020 is voor de gemeenten het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020 gemeenten) opgesteld. In het verlengde hiervan is nu een afzonderlijk kader voor de regelingen opgesteld (GTK 2022 GR).
26
Mobiliteit: Verkeersveiligheid Zeeweg N200 (C-agenda M&B 12-09-2022)
Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We pakken eerst de plekken aan waar auto’s en fietsers elkaar kruisen: de weg naar Parnassia en de ingang van camping De Lakens. En we gaan campagnes voor bewust verkeersveilig gedrag voeren. Voor de langere termijn kijken we ook naar de ideeën die in een prijsvraag door bewoners zijn aangedragen.
27
Wonen: ingekomen publicatie over sturing op woningcorporaties (c-agenda RWK 5-9-2022)
De publicatie is de vinden via deze link: https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/onderdak-bieden
28
Ruimte: Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van Hoofddorp (B-agenda RWK 27-6-22)
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de IJweg in het noorden van Hoofddorp. Voordat GS besluiten om het gebied aan te wijzen, worden de plannen voorgelegd aan de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
29
Bereikbaarheid: ingekomen brief Schuttevaer inzake niet verlengen Koopvaardersschutsluis (KVSS) (C-agenda M&B 20-06-2022)
30
Brief GS inz. uitstel advies initiatiefvoorstel CU PvdD stimuleren economie die van waarde is voor samenleving (c-agenda EFB 20-6-2022)
31
Natuur/Recreatie: brief vergunning Lentekabinet (C-agenda NLG 05-09-2022)
32
Natuur/stikstof: Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (C-agenda NLG 05-09-2022)
33
Natuur: Brief schade aan NNN festival (C-agenda NLG 05-09-2022)
34
Randstedelijke Rekenkamer: vastgestelde begroting 2023 (c-agenda EFB 20-6-2022)
35
Recreatie: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 05-09-2022)
36
Stikstof: Brief er is maar één oplossing voor stikstofdebacle (C-agenda NLG 05-09-2022)
37
Omgevingsverordening: ingekomen brief aan GS en PS misstanden huisvesting arbeidsmigranten Hollands Kroon (ingekomen stuk nr. 19 maand juni 2022) (c-agenda RWK 5-9-2022)
38
Landbouw: Studie Eiwittransitie Noord-Holland (C-agenda NLG 05-09-2022)
In opdracht van de Provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Amsterdam Trade en Innovatie, gemeente Zaanstad en The Protein Cluster is er een studie uitgebracht over de Eiwittransitie in Noord-Holland. Het doel van deze studie is om in kaart te brengen welke Noord-Hollandse organisaties zich bezighouden met de eiwittransitie, wat de grootste uitdagingen zijn voor deze bedrijven en wat mogelijke kansen zijn voor de eiwittransitie in Noord-Holland.
39
Bereikbaarheid: Tussenresultaten vervolgstudie mogelijke onderdoorgang N247, Broek in Waterland (C-agenda M&B 20-06-2022)
De provincie Noord-Holland werkt aan een studie naar de eventuele aanleg van een onderdoorgang in de N247. Deze weg doorkruist nu Broek in Waterland en de grote woningbouwopgave in de regio vraagt om een robuuste oplossing voor dit grootste knelpunt op de N247. In een vervolgstudie moet onder andere duidelijk worden hoeveel ruimte een onderdoorgang in gaat nemen, wat de gevolgen voor het verkeer zijn en wat de kosten voor aanleg en onderhoud zullen zijn. Het uitwerken van aangedragen bewonersvarianten kostte meer tijd waardoor de studie langer duurt dan gepland.
40
Bereikbaarheid: Brief Holland Rijnland over bustour 17 juni 2022 (C-agenda M&B 20-06-2022)
41
Bestuur: Brief Regietafel NHN inz. Governance Noord-Holland-Noord (c-agenda EFB 20-6-2022)
42
Brief CdK inzake screening kandidaat-gedeputeerde (PS 20-06-2022)
43
EFB/RWK/NLG IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2021 (C-agenda EFB 20-6-2022 en c-agenda NLG en RWK 5-9-2022)
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2021 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2021 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.
44
Heel PS: IPO stukken AV vergadering 28 juni 2022 (Indien u opmerkingen mee wilt geven aan de AV leden mw. Jellema en mw. Er kunt u dat doen voor vrijdag 24 juni; c-agenda EFB 20-6-2022)
45
Mail verontruste burger over toekomst van Nederland (c-agenda EFB 20-6-2022)
46
Bereikbaarheid: Besluitvorming haven Boekelermeer (C-agenda M&B 20-06-2022)
In de vergadering van 13 september 2021 hebben Provinciale Staten (PS) besloten tot een andere verdeling van het Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar (IPB). Een deel van dit budget komt ten goede aan de ontwikkeling van de Haven Boekelermeer. Gedeputeerde Staten hebben, onder voorbehoud van goedkeuring door PS, besloten om dit budget toe te kennen als subsidie aan de gemeente Alkmaar, ten behoeve van de realisatie van de haven Boekelermeer.
47
Financien: Overwegingen GS bij kaderbrief 2023 (wordt bij het agendapunt kaderbrief van alle commissie gevoegd)
GS informeren PS over de (beleids)voorstellen die onderdeel zijn geweest van de afweging in GS over de te maken financiële keuzes bij het opstellen van de kaderbrief 2023.
48
Gezondheid: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 7 juni 2022 (B-agenda NLG 13-06-2022)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks de vergadering van de commissie NLGM over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals
49
Handhaving: Brief IVN in CC aan PNH over reactie ODNHN op verzoek handhaving WnbG Twiske (C-agenda NLG 5-9-2022)
50
Landbouw: Ondertekenen Tuinbouw Pact tijdens Politieke conferentie ERIAFF (C-agenda NLG 05-09-2022)
ERIAFF is het Europees netwerk voor innovatie in de landbouw en voedsel waar Noord-Holland al enkele jaren lid van is. Gedeputeerde Zaal geeft tijdens de jaarlijkse conferentie in Thessaloniki een aantal presentaties over de Nederlandse tuinbouw, de eiwittransitie en ondertekent het tuinbouw PACT namens GS.
51
Natuur: Verzoek overprogrammeren Programma Natuur (C-agenda NLG 05-09-2022)
Het Rijk heeft via het ‘Programma Natuur’ € 42,1 miljoen aan de provincie beschikbaar gesteld om (dertig) grootschalige natuurherstelmaatregelen uit te voeren. We voorzien een onderbesteding op deze maatregelen, daarom willen we overgaan tot een overprogrammering van maximaal 10% op de projecten waarvan de provincie trekker is. Dat komt neer op een maximale overbesteding van € 2 miljoen.
52
Landbouw: Agenderingsverzoek CDA Brief LTO Informatievoorziening situatie Oekraïne (B-agenda NLG 13-06-2022)
53
Ruimtelijke Ordening: Aanbieding ARO Jaarverslag Noord-Holland (c-agenda RWK 5-9-2022)
54
Dierenwelzijn: Agenderingsverzoek PvdD en SP C naar B RDA Zienswijze Doden van dieren (B-agenda NLG 05-09-2022)
55
IPO BAC Mobiliteit agenda 16.06.2022
56
Omgevingsverordening: ingekomen brief aan GS en PS misstanden huisvesting arbeidsmigranten
57
Jaarstukken 2021: Schriftelijke beantwoording vragen die nog open stonden na de technische vragenronde op 30 mei over de Jaarstukken 2021. (wordt bij het agendapunt jaarstukken van alle commissie gevoegd).
58
Nieuwsbrief mei 2022- Omgevingsdienst NHN (C-agenda NLG 13-6-2022)
59
Ruimte/Wonen: Indicatief woningbouw bod aan het Rijk (c-agenda RWK 13-6-22)
Als onderdeel van het proces om in oktober 2022 tot afspraken te komen over de nationale woningbouwopgave en het aandeel van Noord-Holland daarin, heeft de provincie op verzoek van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een indicatief bod opgesteld. Dit indicatief bod is onder voorbehoud van diverse randvoorwaarden en een ‘realiteits-toets’ die in de periode tot oktober door Rijk, gemeenten, woningcorporaties en bouwende partijen wordt uitgevoerd.
60
Gezondheid: Agenda BAC Commissie Milieu Toezicht en Handhaving 9 juni 2022 (C-agenda NLG 13-06-2022)
61
Gezondheid: Brief Randstedelijke Rekenkamer aan GS Flevoland - uitkomsten verkenning varend ontgassen (C-agenda NLG 13-06)
62
Gezondheid: Uitvoeringsplan 2022 en resultaten landelijke voortgangsmeting Schone Lucht Akkoord (C-agenda NLG 13-06)
De provincie werkt aan een schonere lucht. Dat kunnen we niet alleen. Luchtkwaliteit houdt zich namelijk niet aan grenzen. Daarom ondertekende Noord-Holland samen met het Rijk en inmiddels 100 andere gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA). De ondertekenaars spraken met elkaar af om maatregelen uit te voeren binnen thema’s en sectoren die in het SLA benoemd zijn. Hiertoe wordt door iedere deelnemer jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. De provincie Noord-Holland heeft het Uitvoeringsplan voor 2022 opgesteld. Daarnaast heeft het RIVM een eerste voortgangsmeting van het SLA uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat we met het SLA op koers liggen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.
63
Infrastructuur: Verlengingsopgave Koopvaardersschutsluis (C-agenda M&B 20-06-2022)
De provincie ziet geen noodzaak om de Koopvaardersschutsluis nu te verlengen. Eerder was al duidelijk dat de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis niet nodig was voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. De provincie blijft, los van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis, wel samenwerken met de gemeente Den Helder en andere stakeholders aan een aantrekkelijke route voor recreatieschepen via de Boerenverdrietsluis.
64
Luchtvaart/Schiphol: Cumulatie luchtvaartgeluid (C-agenda M&B 20-06-2022)
De BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) maakt zich grote zorgen over de voortgang van het dossier cumulatie luchtvaartgeluid. Daarom is door de BRS besloten de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in te lichten via een brief.
65
Mobiliteit: Resultaten SPES-onderzoek Noord-Holland Noord (C-agenda M&B 20 -06-2022)
Stadslogistiek is een groeiende sector en een belangrijke pijler van de regionale economie. Om de groei in goede banen te leiden en de verduurzaming van het goederenvervoer te versnellen in Noord-Holland Noord is onderzocht wat de omvang van de stadslogistiek is en welke mogelijkheden gemeenten hebben om deze te verduurzamen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend en worden openbaar gemaakt.
66
Natuur: Literatuuronderzoek naar aanrijdingen met damherten (C-agenda NLG 13-06-2022)
Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ‘Faunabeheerplan Damherten Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026’ goedgekeurd. De belangrijkste reden voor het beheer van damherten is het beschermen van kwetsbare en unieke natuur in dit gebied. Een andere reden om de populatie damherten te verkleinen is om aanrijdingen te voorkomen. Wageningen Universiteit heeft onderzocht welke factoren in algemene zin een rol spelen bij aanrijdingen met herten, welke maatregelen bewezen effectief zijn om aanrijdingen te voorkomen en of deze in theorie toepasbaar zijn op en om de Zeeweg.
67
Natuur: Onderzoek bedrijven zonder natuurvergunning of PAS-melding in Noord-Holland (C-agenda NLG 13-06-2022)
Provincie Noord-Holland is nagegaan of bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht én de Wet natuurbescherming, ten onrechte zonder natuurvergunning opereren. De bevindingen uit dit onderzoek tonen dat er geen sprake is van ten onrechte afwezig zijn van natuurvergunningen bij de onderzochte bedrijven.
68
Natuur: Vaststellen concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 en vrijgeven voor consultatie (B-agenda 13-06-2022)
De concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) beschrijft de strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. Het is een strategie voor de (middel)lange termijn: 2030 met een doorkijk naar 2050. De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak. Gedeputeerde Staten besluiten de concept-RVS 1.0 vrij te geven voor consultatie onder externe partners en aan Provinciale Staten te sturen voor bespreking in de Statencommissie NLG.
69
Werklocaties/Omgevingsverordening: Brief GS aan PS inz. Convenant Werklocaties Westfriesland (C-agenda RWK 13-6-2022 en EFB 20-6-2022)
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties Westfriesland te gaan ondertekenen. In het convenant staan de regionale afspraken over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen moeten voldoen aan de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar steunbetuiging uit ten aanzien van de uitgezette lijn in de regio.
70
Verslag van bevindingen Publiek Belang Accountants en bestuurlijke reactie (A-agenda NLG en RWK 13 juni 2022, EFB en M&B 20 juni 2022)
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2021 afgerond en hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

Het concept verslag is besproken in de rekeningencommissie van 30 mei jl. en vervolgens definitief opgeleverd door de accountant.