link naar deze pagina

Gemeenteraad - 1 december 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: D. Straat
Toelichting:
De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden
Bundel:
pdf Agendabundel (15.7MB)

A 19:30
Algemeen
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 27 oktober en 10 november 2022
A.6 19:35
Benoeming commissielid GroenLinks
B 19:45
HAMERSTUKKEN
B.1 19:45
Vaststellen Programma stedelijk water en riolering 2023-2027 (pfh. H. Nederpelt)
Het nieuwe rioleringsplan voor de planperiode 2023-2027 is klaar, dit is het programma ‘Stedelijk water en riolering 2023-2027 regio Westfriesland, deelrapport Medemblik’. Hierin zijn de beleidskaders met betrekking tot de rioleringszorg uitgewerkt.

De raad wordt voorgesteld het programma ‘Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 regio Westfriesland, deelrapport Medemblik’ alsmede de bijbehorende voorgestelde keuzes/aanpassingen vast te stellen.
C 19:46
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:46
Herfstnota 2022 (pfh. H. Nederpelt)
In de financiële verordening ligt vast dat twee keer per jaar een tussentijdse rapportage moet worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsinhoudelijke- en of financiële afwijkingen er worden geconstateerd in de programmabegroting. Deze Herfstnota 2022 is de laatste rapportage van dit jaar.

De raad wordt voorgesteld de Herfstnota 2022 vast te stellen, het positieve resultaat van € 2.895.000,- toe te voegen aan de algemene reserve en de financiële afwijkingen voor de jaren 2023-2026 en de overhevelingen naar 2023 in de begroting van 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 te verwerken.
C.2 20:45
Belastingverordeningen 2023 (pfh. H. Nederpelt)
De belastingverordeningen moeten in overeenstemming zijn met de in de paragraaf Lokale Heffingen bij de begroting 2023 vermelde uitgangspunten. Daarnaast zijn de verordeningen opnieuw getoetst en aangepast aan geldende wet- en regelgeving en jurisprudentie.

De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen 2023 vast te stellen.
D 21:30
ALGEMEEN
D.1 21:30
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 21:45
Sluiting