link naar deze pagina

Raadscommissie - 21 maart 2024

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 18 maart voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2023
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen 29 februari en 4 maart 2024
5 19:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RUIMTE
8.1 19:50
Vaststelling bestemmingsplan Molenblik (pfh. J. Broeders)
De gemeente wil aan de zuidzijde van de kern Medemblik de woonwijk Molenblik realiseren. Het voornemen is een woonwijk te realiseren met circa 220 woningen. 

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Molenblik gewijzigd vast te stellen, de Nota ‘Zienswijzen Molenblik’ vast te stellen en te constateren dat de Crisis- en herstelwet op dit woningbouwplan van toepassing is.
8.2 20:30
Vaststelling bestemmingsplan Buitendijks Parkeren (pfh. J. Broeders)
In de stad Medemblik en vooral in het centrum van Medemblik is een groot gebrek aan parkeerruimte voor de inwoners, maar ook voor de vele toeristen die de stad komen bezoeken. Om de binnenstad van Medemblik te ontlasten is het van belang een goede parkeerbalans te bereiken. Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Medemblik besloten het bestaande buitendijkse parkeerterrein te verbeteren en te vergroten. 

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Buitendijks Parkeren Medemblik’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen, de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
8.3 21:00
Bestemmingsplan Zuiderweg 12A (pfh. J. Broeders)
De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het mogelijk maken van een bestemmingsplanwijziging aan de Zuiderweg 12A in Opperdoes. De huidige bestemming is recreatief. De initiatiefnemer wil de bestemming wijzigen naar de bestemming wonen zodat de recreatiewoning permanent bewoond kan worden.

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Zuiderweg 12A te Opperdoes’ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.
9 21:20
SAMENLEVING
9.1 21:20
Beleidsplan minima (pfh. Y. Nijsingh)
Het beleidsplan minima is het antwoord op de landelijke en lokale ontwikkelingen over geldproblemen. Het vormt de basis en een nieuwe richting voor het minimabeleid de komende jaren. Het beleidsplan minima hangt samen met het regionaal kaderplan schuldhulpverlening dat eind dit jaar door de raad wordt vastgesteld. Met de uitvoering van het beleidsplan minima en het regionaal kaderplan schuldhulpverlening zorgt de gemeente er voor dat inwoners die geldproblemen en schulden hebben worden ondersteund.

De raad wordt voorgesteld het beleidsplan minima ‘Iedereen doet mee!’ vast te stellen.
10 21:50
BESTUUR & MIDDELEN
10.1 21:50
Aanpassing regels begrotingsrechtmatigheid (pfh. H. Nederpelt)
Bij het beoordelen van de rechtmatigheid is de gemeente gebonden aan de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. Deze is in november 2023, dus gedurende het boekjaar, gewijzigd. De voornaamste wijziging is die van de begrotingsrechtmatigheid. Wat nieuw is, is dat ook onderschrijding van de lasten en/of overschrijding van de baten als onrechtmatig aangemerkt kunnen worden. Dit staat niet zo expliciet opgenomen in onze financiële verordening.  Het is daarom nodig om de financiële verordening hierop aan te passen. 

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wijzigingen in de financiële verordening.
11 22:10
Sluiting