link naar deze pagina

Gemeenteraad - 14 maart 2024

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: M. Pijl
Toelichting: De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden. De werkelijke tijden kunnen afwijken.
Algemene documenten:

A 19:30
ALGEMEEN
A.1 19:30
Opening/moment stilte
A.2 19:31
Loting volgorde stemming
A.3 19:32
Vaststelling agenda
A.4 19:33
Ingekomen stukken en mededelingen
Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie te leveren.
De raad neemt een besluit over deze voorstellen.
A.5 19:34
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 15 februari jl.
B 19:35
HAMERSTUKKEN
B.1 19:35
Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein (Pfh. Y. Nijsingh)
De gemeente is op basis van de Wmo en Jeugdwet verplicht periodiek een (beleids)plan vast te stellen. Met het voorliggende meerjarenbeleidsplan wordt richting gegeven aan beleid en uitvoering in het sociaal domein. Dat betekent focus aanbrengen en keuzes maken. Het vorige Meerjarenbeleidsplan dateert van 2020. Sindsdien zijn er landelijk en lokaal vele ontwikkelingen geweest in het sociaal domein. Daarom is het nu tijd voor een nieuw Meerjarenbeleidsplan sociaal domein.


De raad wordt voorgesteld het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein vast te stellen.
B.2 19:37
Initiatiefvoorstel Aanpassing Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Medemblik 2019
Door de raadsleden L. Plekker (GemeenteBelangen), S. Zeilemaker (MORGEN!) en T. Berlijn (Hart voor Medemblik) wordt dit initiatiefvoorstel ingediend omdat zij in het kader van de fractievergoedingen een verordening willen die praktisch is en zo min mogelijk vooraf oplegt.

De raad wordt voorgesteld de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Medemblik 2024 vast te stellen.
B.3 19:39
Startnotitie visie op Dienstverlening en notitie Kernwaarden Dienstverlening 2024-2028 (Pfh. M. Pijl)
In 2021 is gestart met het actualiseren van de Visie op dienstverlening. De looptijd van de Visie op dienstverlening was van 2017 – 2019 en werd in 2019 vervat in de kernwaarden van “Onze richting”. In de programmabegroting van 2023 is opgenomen dat er een geactualiseerde visie op dienstverlening moet komen.

In voorbereiding op de visie op dienstverlening heeft het college in de voorliggende startnotitie het proces om tot een visie te komen en de notitie Kernwaarden Dienstverlening 2024-2028 opgenomen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Startnotitie visie op Dienstverlening en de notitie Kernwaarden Dienstverlening 2024-2028.
C 19:40
BESPREEKSTUKKEN
C.1 19:40
Beleidskader Lange Termijn Accommodatiebeleid (pfh. G. Gringhuis)
Tot op heden ontbreekt er een lange termijn strategie met betrekking tot accommodaties die geen gemeentelijk eigendom zijn. Beslissingen over (aangevraagde) investeringen worden tot nu toe op casusniveau genomen. Om willekeur te voorkomen en een duidelijk beleidskader te bieden, heeft de gemeenteraad begin april 2020 het college de opdracht gegeven om een lange termijn accommodatiebeleid op te stellen.
C.2 20:10
Pilot Erfmolens (pfh. H. Nederpelt)
Om tegemoet te komen aan de wens van met name agrarische ondernemers om te verduurzamen heeft de raad ruimte gegeven aan een pilot erfmolens. Uit alle aanvragen kiest de raad de 5 meest geschikte. 

De raad wordt voorgesteld  akkoord te gaan met de verdere uitwerking van de initiatieven: 3, 7, 8, 12 en 15, de initiatieven 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 en 14 af te wijzen, in nader overleg met o.a. de initiatiefnemers en Mooi Noord-Holland de erfmolens in te passen in het landschap en aan de hand van de pilot het beleidskader wind en zonne-energie Westfriesland aan te vullen.
C.3 20:55
Onderzoeksrapport rekenkamer naar huisvesting arbeidsmigranten
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop het gemeentelijk beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten wordt uitgevoerd en naar de doeltreffendheid van dat beleid. Het doel van dit onderzoek is daarbij het verstrekken van inzicht aan de gemeenteraad in de manier waarop gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd en in de factoren die de doeltreffendheid van dat beleid bepalen, opdat de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad versterkt kan worden. 

De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen van de rekenkamer vast te stellen en het college te verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren.
C.4 21:25
Wegenbeleidsplan (pfh. H. Nederpelt)
Het vigerende beleidsplan wegen is in 2012 vastgesteld en de looptijd daarvan is verstreken. Daarnaast hebben we per 1 januari 2023 de wegen van het Hoogheemraadschap overgenomen wat aanleiding geeft het beleidsplan te herzien. Daarom wordt een nieuw beleidsplan aangeboden ter vaststelling voor de periode 2024-2034. 

De raad wordt voorgesteld het beleidsplan wegen 2024-2034 vast te stellen en als standaard kwaliteitsambitieniveau B (Basis) vast te stellen en voor de centrum- en winkelgebieden te kiezen voor kwaliteitsambitieniveau A (Hoog).
D 21:55
ALGEMEEN
D.1 21:55
Moties Vreemd aan de orde van de dag
D.2 22:30
Sluiting