link naar deze pagina

Raadscommissie - 4 maart 2024

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:25
Voorzitter: C. Selders
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 26 februari voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissie gemeente Medemblik 2023
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 20:35
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
5 20:45
SAMENLEVING
5.1 20:45
Beleidskader Lange Termijn Accommodatiebeleid (pfh. G. Gringhuis)
Tot op heden ontbreekt er een lange termijn strategie met betrekking tot accommodaties die geen gemeentelijk eigendom zijn. Beslissingen over (aangevraagde) investeringen worden tot nu toe op casusniveau genomen. Om willekeur te voorkomen en een duidelijk beleidskader te bieden, heeft de gemeenteraad begin april 2020 het college de opdracht gegeven om een lange termijn accommodatiebeleid op te stellen.
5.2 21:45
Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein (Pfh. Y. Nijsingh)
De gemeente is op basis van de Wmo en Jeugdwet verplicht periodiek een (beleids)plan vast te stellen. Met het voorliggende meerjarenbeleidsplan wordt richting gegeven aan beleid en uitvoering in het sociaal domein. Dat betekent focus aanbrengen en keuzes maken. Het vorige Meerjarenbeleidsplan dateert van 2020. Sindsdien zijn er landelijk en lokaal vele ontwikkelingen geweest in het sociaal domein. Daarom is het nu tijd voor een nieuw Meerjarenbeleidsplan sociaal domein.


De raad wordt voorgesteld het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein vast te stellen.
6 22:25
Sluiting