link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 20 juni 2019

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: E. Meester
Toelichting: LET OP: De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 3. Daarna vergaderen de drie commissies afzonderlijk verder. De aangegeven tijden zijn richttijden.
Bundel:
pdf Agendabundel (10.2MB)

1 19:00
Opening
2 19:00
Vaststelling agenda t/m pt. 3
3 19:00
Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2018 (portefeuillehouder D. Kuipers)
Het college stelt de raad voor om de Programmarekening 2018 vast te stellen en doet een voorstel voor de resultaatsbestemming.
3.A 19:45
PAUZE
4 20:00
Heropening en vaststelling agenda vanaf pt. 4
5 20:00
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2018 - 2022
6 20:05
Vaststellen besluitenlijst commissie samenleving d.d. 16 mei 2019
7 20:05
Vaststellen toezeggingenlijst en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.
8 20:10
Actieve informatie college
Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.
Wat langer wordt stilgestaan bij de eerdere informatie uit de infonota DOC-19-131589 (28 februari 2019) , waarbij de verwachting is uitgesproken aan het einde van het tweede kwartaal een plan van aanpak het Lange Termijn Accommodatiebeleid op te leveren.
9 20:30
Rvs Doeltreffendheid samenwerking Jeugdhulp (DOC-19-157416) (Portefeuillehouder D. Kuipers)
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdhulp. De samenwerking door de gemeente met uiteenlopende partijen is essentieel voor het verlenen van doeltreffende jeugdhulp. Na de transitie zit de gemeente Medemblik nu in de fase van de transformatie. Voor het realiseren van de transformatiedoelen, zoals preventie en versterken van de eigen kracht van jongeren, is meer nodig dan de organisatie van de samenwerking. Dan gaat het over het zo goed mogelijk samenwerken in de keten van de jeugdhulp.
De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijk onderzoek verricht naar de doeltreffendheid van deze samenwerking.
10 21:10
Rvs Benoemen leden Raad van toezicht Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs (DOC-19-149887) (Portefeuillehouder: D. Kuipers)
Van vier leden van de Raad van Toezicht van de stichting voor openbaar primair onderwijs Allure loopt volgend jaar maart de benoemingstermijn af. Om te voorkomen dat vier leden dan gelijktijdig moeten aftreden, heeft de stichting Allure een verdeling gemaakt van twee om twee leden. Daarmee wordt de continuïteit binnen de Raad van Toezicht beter gewaarborgd. Stichting Allure heeft de raad verzocht om twee nieuwe leden van de raad van toezicht te benoemen en wel mevrouw S. van der Linden en de heer R. Piet.
De raad wordt voorgesteld deze twee personen te benoemen.
11 21:15
Sluiting