link naar deze pagina

Presidium - 12 december 2022

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: F. Streng

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d.
3.b
Actielijst presidium d.d.
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
5
Regionale raadsledenbijeenkomst; terugblik/vooruitblik
6
Bestuurlijke termijn agenda periode
7
Voorstel commissieagenda's, themabijeenkomsten en andere bijeenkomsten raad periode
8
Mededelingen uit Werkgeverscommissie (mondeling)
9
Integriteit
10
Rondvraag
11
Sluiting