link naar deze pagina

Presidium - 4 maart 2024

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M. Pijl
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a.1
Vaststellen notulen presidium d.d. 5 februari 2024
3.a.2
Vaststellen notulen presidium d.d. 15 februari 2024
3.b
Actielijst presidium d.d. 4 maart 2024
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen + informatie- en themabijeenkomsten
15-02 Raadsvergadering
29-02 Raadscommissie
5.a
Regionale raadsledenbijeenkomsten; terugblik/vooruitblik
6 maart: RRB. Onderwerpen:
* Gevolgen invoering Spreidingswet voor Westfriesland

* Regionale energiestrategie NHN
5.b
Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten
6
Bestuurlijke termijn agenda periode april 2024 e.v.
7.a
Voorstel commissieagenda's periode maart/april 2024
7.b
Informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten periode v.a. maart 2024
8.a
Uitvoering besluit presidium d.d. 15 februari 2024 inz. Kadernota en Begroting in 2024
8.b
Evaluatie behandeling begroting/kadernota in 2023
9
Evaluatie regeling spreektijden
10
Ingekomen stukken; werkwijze
11
Afwijking termijn aanlevering rvs inz. zienswijzen begrotingen/jaarrekeningen GR'en
Het verzoek aan het presidium is om ermee in te stemmen dat de rvs voor de zienswijzen voor jaarrekening/begroting Gemeenschappelijke Regelingen 21 mei worden geleverd; dat wijkt iets af van de reguliere termijn (aanlevering zou 17 mei moeten zijn)
12
Integriteit
13
Geheimhouding
14
Rondvraag
15
Sluiting