link naar deze pagina

Presidium - 25 maart 2024

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M. Pijl en L. Plekker

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen notulen presidium d.d. 4 maart 2024
3.b
Actielijst presidium d.d. 25 maart 2024
4
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen + informatie- en themabijeenkomsten
04-03 Raadscommissie
14-03 Raadsvergadering
5.a
Regionale raadsledenbijeenkomsten; terugblik/vooruitblik
Terugblik 6 maart:
\* Gevolgen invoering Spreidingswet voor Westfriesland 
\* Regionale energiestrategie NHN

Vooruitblik 17 april: nog geen informatie beschikbaar
5.b
Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten
6
Bestuurlijke termijn agenda periode april 2024 e.v.
7.a
Voorstel commissieagenda’s periode april/mei 2024
7.b
Informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten periode v.a. april 2024
7.c
Werkbezoeken
8
Spreektijdenregeling; vervolgvoorstel
9
Aanlevering stukken college voor de commissie
10
Actualisering gedragscode
11
Voorstel werkgeverscommissie voor terugkoppeling naar raad (mondeling)
12
Financiële consequenties oprichting GR Rekenkamer Medemblik - Opmeer
13
Impact uitbreiding SiSa-regelingen op controlebudget 2023 accountant
14
Verzoek raadslid tot vergoeding studiekosten
15
Integriteit
16
Geheimhouding
17
Rondvraag
18
Sluiting