link naar deze pagina

Presidium - 22 september 2022

Locatie: MBG01 (achter kantine)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: D. Straat
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst presidium d.d. 4 juli 2022
3.b
Actielijst presidium d.d. 22 september 2022
4.a
Terugblik op de raads- en commissievergaderingen
04-07 Raadscommissie
06-07 Regionale bijeenkomst brandweer, 17.00 uur, Brandweerkazerne Hoorn
11-07 Extra raadsvergadering
14-07 Raadsvergadering
08-09 Projectentour
08-09 Kennismaking RKC
08-09 Informatiebijeenkomst SP/BP Abbekerk centrum woningbouw
15-09 Raadscommissie
4.b
Mededelingen uit Werkgeverscommissie (mondeling)
5
Regionale raadsledenbijeenkomsten; terugblik/vooruitblik (mondeling)
\- 26 september: presidium wordt door Twynstra Gudde geïnterviewd over doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten
\- 28 september: RRB\-agenda gepubliceerd
\- 26 oktober: RRB; mondelinge info over agenda\.
6
Bestuurlijke termijn agenda periode september 2022 e.v.
7.a
Voorstel commissieagenda's periode oktober-november 2022
7.b
Informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten periode september-december 2022
8.a
Begroting 2023: spoorboekje
8.b
Begroting 2023 i.r.t. besluit raad 14 juli 2022 m.b.t. coalitieakkoord (mondeling)
1\. het coalitieakkoord voor 2022\-2026\, De Toekomst\, een verantwoordelijkheid van ons allemaal\, vast te stellen als uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid voor de komende vier jaar;
2\. het college op te dragen op basis van het coalitieakkoord een uitvoeringsprogramma op te stellen;
3\. dit uitvoeringsprogramma voorafgaand aan de begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad aan te bieden\.

Te bespreken: dient het uitvoeringsprogramma te worden toegevoegd aan de stukken die het college aanbiedt m.b.t. de Programmabegroting? (dit betekent dat het uitvoeringsprogramma onderdeel kan worden van de beraadslagingen)
9
Bestuurskracht
Bespreekpunt: diner/overnachting 28 oktober
10
Toezeggingen- en motielijsten
11
Vergaderschema 2023
12
Evaluatie besluitvormingsproces kadernota
13
Verantwoording fractieondersteuning Q1 2022
14.a
Opleidingen en trainingen raads- en commissieleden
14.b
Verzoek raadslid tot vergoeding studiekosten
15
Benoeming leden Klankbordgroep Wabo
16
Raadsvragen (mondeling)
17
Verzoek werkbezoek
18
Overdrachtsdocument (op verzoek WGC)
Op verzoek van de WGC wordt het overdrachtsdocument dat is gepresenteerd na de verkiezingen/bij de introductiebijeenkomst van 11 april nogmaals onder uw aandacht gebracht.
19
Ontwikkelingen bezetting en werkverdeling griffie (mondeling)
20
S.v.z. opschoning iPads
21
Integriteit
22
Rondvraag
23
Sluiting