link naar deze pagina

Commissievergadering Sociaal - 4 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: mevrouw C. Piepers
Toelichting: De agenda van de commissie sociaal kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

0
Instructie instellen stoelen in raadzaal
1
Opening
De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.
2
Vaststellen agenda
De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag, met verwijzing naar de beelden van de vergadering (de videotulen), die samen de besluitenlijst vormen . De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering.  De besluitenlijst van de vergadering van 22 januari 2024 van de commissie sociaal ligt thans ter vaststelling voor.
4
Spreekrecht niet-commissieleden
Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden via j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.
5
Presentatie en thema's
Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.
5.a
Presentatie de gezonde basisschool van de toekomst
Deze presentatie gaat over het project: Voorkomen is beter dan genezen… Aandacht voor gezonde voeding en gezond gedrag op de Gezonde Basisschool van de Toekomst.
6
Raadsvoorstellen
Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 19 maart 2024 voor besproken.
6.a
Voorbereidingskrediet Zorgboulevard
Een sterke, goed functionerende eerstelijnszorg is van groot belang voor de samenleving. Eerstelijnszorg vormt het eerste, laagdrempelige aanspreekpunt waartoe burgers zich zonder verwijzing kunnen wenden met vragen over gezondheid, ziekte en sociaal emotionele en maatschappelijke aspecten. De toegankelijkheid en de kwaliteit van eerstelijnszorg in Nederland staan echter in toenemende mate onder druk door ontwikkelingen in de samenleving, op andere plekken in de zorg (ziekenhuizen, ggz en langdurige zorg), in het sociaal domein en in de eerstelijnszorg zelf. Als we niets doen dreigt de zorg vast te lopen.

Het is dan ook van essentieel belang dat hierop wordt geanticipeerd. Binnen de gemeente Leudal willen en moeten we daar nu concreet mee aan de slag, door:
• actief in te zetten op preventie, vanuit de benadering van Positieve Gezondheid, waarbij de nadruk ligt op veerkracht, eigen regie, aanpassingsvermogen en een stabiele financiële situatie (bestaanszekerheid);
• de vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van partijen in het sociaal domein te vergroten als ook de integrale samenwerking tussen deze partijen te versterken.

Met de bijgevoegde startnotitie wordt duiding en richting gegeven aan het initiatief Zorgboulevard.
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
Voor deze vergadering zijn er geen / ...stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie sociaal.
7.1
E-mail Provama met op 30jan24 in Mariabosch getoonde presentatie voor commissies sociaal + fysiek over doorontwikkeling locatie Mariabosch.
Op 31 januari 2024 heeft de commissie sociaal, amen met de commissie fysiek een werkbezoek gebracht aan Mariabosch te Baexem, waarbij ze werden bijgepraat over de ontwikkelingen van deze locatie. 
Deze presentatie is aanleiding geweest voor de fractie Progressief Akkoord Leudal tot het stellen van enkele vragen ( Zie motivering)
8.a
Aan de commissie gerichte stukken ter bespreking
Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
8.a.1
Stand van zaken bestuursopdracht dorpsontmoetingsplekken
De commissie wordt regelmatig bijgepraat over de stand van zaken ven de bestuursopdracht doprsontmoetingsplekken
8.a.2
Verzoek commissielid Janssen om bespreking stand van zaken dorpsontmoetingsplek Neeritter
De fractie Ronduit Open heeft gevraagd om een regelmatige terugkoppeling over de stand van zaken met betrekking tot de dorpsontmoetingsplek in Neeritter.
De bijlagen met vragen en antwoorden zijn van **nov/dec 2022**
8.b
Terugkerend agendapunt stand van zaken Postkoets
In de commissievergadering van 22 januari 2024 is afgesproken dat gemeenschapshuis de Postkoets  in Horn en terugkerend agendapunt wordt waarbij de wethouder de commissie kan bijpraten over de stand van zaken.
Bijgevoegd enkele eerder gestelde vragen en gegeven antwoorden
9
Nieuwsbrief van de wethouder
De wethouder die de portefeuille sociale zaken / wmo of andere zorggerelateerde zaken onder zich heeft verzamelt diverse onderwerpen als nieuwsbrief van de wethouder.
Zaken uit deze nieuwsbrief zijn ter kennisname. Er kunnen wel vragen gesteld worden tijdens de vergadering.
Voor deze vergadering is er geen nieuwsbrief.
10
Voorraadplanning Raadsvoorstellen en overzicht toezeggingen
Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.
11
Mededelingen en Rondvraag
Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.
12
Sluiting
Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.