link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:06
Voorzitter: de heer A.H.M. Verhoeven MPM

1
Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.

Alle raadsleden, alsmede de burgemeester en de griffier, zijn bij de opening aanwezig met uitzondering van raadslid J. Coolen (SV) die iets later ter vergadering komt (19.31 uur).

Alle wethouders, behalve wethouder A. Walraven, zijn aanwezig.

Op de publieke tribune zijn circa 25 personen aanwezig, inclusief 3 mt-leden, 1 griffielid en 1 journalist.
1.1
Bericht van verhindering
Wethouder A. Walraven is verhinderd.
2
Vaststellen agenda
Het voorstel van raadslid H. Hermans (Ronduit Open) om agendapunt 11 ‘Vaststellen Erfgoedverordening Leudal 2018’ niet in de raadsagenda van 6 februari 2018 op te nemen wordt met 14 stemmen voor (Ronduit Open, CDA, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 11 stemmen tegen (Samen Verder, D66) aangenomen.

Het voorstel van raadslid R. Flinsenberg (Leudal Sociaal) om een motie vreemd aan de orde van de dag inzake het laten plaatsen van 2 flitspalen langs de Dorpstraat in Baexem te agenderen wordt unaniem aangenomen. Het kreeg het agendapunt 17A.

De gemeenteraad besluit de raadsagenda vast te stellen conform de door het presidium in zijn vergadering van 30 januari 2018 vastgestelde voorlopige raadsagenda met inachtneming van de bovengenoemde twee deelbesluiten.
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 12/19 december 2017
De gemeenteraad besluit de besluitenlijsten vast te stellen conform het aangeboden concept.
4
Vaststellen voorkeurlocatie gezamenlijke accommodatie voetbalverenigingen RKHVC, RKESV en GKC
De fractie Progressief Akkoord Leudal besluit haar aanvankelijke amendement 4.1 in twee stukken op te splitsen: het eerste punt van het dictum wordt omgevormd in een motie (4.1), het tweede punt van het dictum blijft over als amendement (4.1).

Het (gewijzigde) amendement 4.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met 1 stem voor (Progressief Akkoord Leudal) en 24 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD) verworpen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het raadsvoorstel.

De (ter vergadering opgestelde) motie 4.1 van de fractie Progressief Akkoord Leudal wordt met 1 stem voor (Progressief Akkoord Leudal) en 24 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD) verworpen.
5
Instemmen met verdere ontwikkeling centrale nieuwe onderwijshuisvesting voor de kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter + beschikbaar stellen krediet voor ontwikkeling
De gemeenteraad besluit zonder stemming conform het raadsvoorstel.
6
Beschikbaar stellen bijdrage voor sanering en sloop locatie Wetselderstraat 2a in Ell + dekken bijdrage t.l.v. Reserve Groenfonds
De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

7
Vaststellen Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Leudal 2018 + Vaststellen Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Leudal 2018
De fracties D66 + Leudal Sociaal + Progressief Akkoord Leudal besluiten hun aanvankelijke amendement 7.1 in twee stukken op te splitsen: het eerste punt van het dictum wordt amendement 7.1.1, het tweede punt van het dictum wordt amendement 7.1.2.

Het amendement 7.1.1 van de fracties D66 + Leudal Sociaal + Progressief Akkoord Leudal wordt met 11 stemmen voor (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 14 stemmen tegen (Samen Verder, Ronduit Open) verworpen.

Het amendement 7.1.2 van de fracties D66 + Leudal Sociaal + Progressief Akkoord Leudal wordt met unanieme stemmen aangenomen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het – geamendeerde - raadsvoorstel.
8
Vaststellen Verordening klachtbehandeling gemeente Leudal
De gemeenteraad besluit met 20 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, VVD) en 5 stemmen tegen (D66, Leudal Sociaal, Progressief Akkoord Leudal) conform het raadsvoorstel.
9
Verlenen toestemming aan college aangaan bestuursovereenkomst Expertise Centrum Geo voor Leudal, Nederweert, Roermond en Weert
De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
10
Vaststellen zienswijze voorgenomen besluit provinciale staten vaststelling inpassingsplan reconstructie N280-West, wegvak Leudal
Het amendement 10.1 van de fractie Samen Verder werd met 16 stemmen voor (SV, CDA, LS) en 8 stemmen tegen (RO, D66, VVD) aangenomen. De fractie Progressief Akkoord Leudal was tijdens deze stemming niet in de raadzaal aanwezig.

Het amendement 10.2 van de fracties D66 + Leudal Sociaal wordt met 18 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Leudal Sociaal) en 6 stemmen tegen (Ronduit Open, VVD) aangenomen. De fractie Progressief Akkoord Leudal was tijdens deze stemming niet in de raadzaal aanwezig.

De fractie CDA besluit haar aanvankelijke amendement 10.3 aan te vullen met een (door de fractie D66 ter vergadering voorgestelde) zin luidende ‘bij de provincie te pleiten voor het handhaven van een bushalte langs de N280 bij Kelpen-Oler opdat dit dorp een aansluiting houdt op het busnet van Arriva’.
Het amendement 10.3 van de fractie CDA wordt met 16 stemmen voor (Samen Verder, CDA, Leudal Sociaal) en 8 stemmen tegen (Ronduit Open, D66, VVD) aangenomen. De fractie Progressief Akkoord Leudal was tijdens deze stemming niet in de raadzaal aanwezig.

De gemeenteraad besluit met 23 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal) en 2 stemmen tegen (VVD, Progressief Akkoord Leudal) conform het – geamendeerde - raadsvoorstel.
11
Vaststellen Erfgoedverordening Leudal 2018
Bij agendapunt 2 ‘vaststellen agenda’ besluit de gemeenteraad dit agendapunt 11 niet in de raadsagenda van 6 februari 2018 op te nemen. Het wordt in de raadsvergadering van 13 maart 2018 opnieuw voor agendering voorgedragen.
12
Vervallen
13
Vervallen
14
Vaststellen 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal
De fractie Samen Verder besluit het door haar voorafgaande aan de raadsvergadering aangereikte amendement 14.1 om moverende redenen toch niet in de raadsvergadering in te dienen.

De gemeenteraad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
15
Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2018-2021 gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord
De door de fractie D66 voorafgaande aan de raadsvergadering aangereikte zienswijze wordt door haar als een soort amendement voorgedragen.

Het ‘amendement’ 15.1 van de fractie D66 wordt met 20 stemmen voor (Samen Verder, CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD, Progressief Akkoord Leudal) en 5 stemmen tegen (Ronduit Open) aangenomen.

De gemeenteraad besluit met unanieme stemmen conform het – geamendeerde – raadsvoorstel.
16
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag vermindering aanrijdingen grootwild
De motie 16.1 van de fractie Samen Verder wordt met unanieme stemmen aangenomen.
17
Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag Limburgse-Varkens houderijen
Het agendapunt 17 komt vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd niet meer aan de orde. Het wordt in de raadsvergadering van 13 maart 2018 opnieuw voor agendering voorgedragen.
17.A
Motie vreemd aan de orde van de dag laten plaatsen van 2 flitspalen langs de Dorpstraat in Baexem
Het agendapunt 17A komt vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd niet meer aan de orde. Het wordt in de raadsvergadering van 13 maart 2018 opnieuw voor agendering voorgedragen.

18
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De gemeenteraad besluit op voorstel van raadslid:
 M. Teluij om het stuk met het nummer 33 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (27 februari 2018);
 H. Sleven om de stukken met de nummers 17, 30 en 47 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (27 februari 2018);
 M. Bongers om het stuk met het nummer 50 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (27 februari 2018);
 R. Thomassen om het stuk met het nummer 5 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (27 februari 2018);
 E. van Tilburg om het stuk met het nummer 50 te bespreken in een vergadering van de commissie fysiek (27 februari 2018).

De gemeenteraad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.
19
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.
20
Sluiting
De agendapunten 17 en 17A komen vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd niet meer aan de orde. Ze worden, tezamen met het agendapunt 11 (zie agendapunt 2 ‘Vaststellen agenda’), in de raadsvergadering van 13 maart 2018 opnieuw voor agendering voorgedragen.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.06 uur.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.