link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 december 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: mevrouw D.H. Schmalschläger

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 1 + 8 november 2022
4
Afgeven (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning maatschap Fruitbedrijf Heijnen, Roligt 7, Roggel voor bouwen loods + uitbreiden oppervlak boerderijwinkel
5
Toekennen bijdrage vanuit Gebiedsfonds Buggenumse veld voor realisatie project bereikbaarheid en beleving Friedesse Molen te Neer
6
Toekennen bijdrage vanuit Gebiedsfonds Buggenumse veld voor realisatie project landschappelijke inpassing en inrichting terrein ‘De Klink’ als landschappelijk-cultuurhistorisch en bio-divers belevings- en beweeggebied
7
Vaststellen Treasurystatuut 2023 gemeente Leudal
8
Vaststellen zienswijze over tweede begrotingswijziging 2022 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord te Venray
9
Verlenen toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te Sittard + Vaststellen zienswijze over begrotingswijziging 2023-1
10
Vaststellen zienswijze over begrotingswijziging 2022 Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord te Roermond
11
Vaststellen controleprotocol accountant onderzoek jaarstukken 2022
12
Benoemen voorzitter raadscommissie bestuur en middelen
13
Verwerken saldi Septembercirculaire gemeentefonds 2022
14
Vaststellen Nota Reserves en Voorzieningen gemeente Leudal 2023-2026
15
Vaststellen Verordening onroerendezaakbelastingen 2023 + Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2023 (incl. tarieventabel) + Vaststellen Verordening rioolheffing 2023 + Vaststellen Legesverordening 2023 (incl. tarieventabel) + Intrekken Verordening hondenbelasting 2022 + Vaststellen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Leudal 2023
16
Vaststellen Delegatiebesluit Omgevingswet
17
Vaststellen Beheerplan Groen en Wegen 2023-2026 + Voteren aanvullend krediet voor 2023
18
Weigeren verzoek herziening bestemmingsplan Rijksweg 3a-5 te Baexem voor transformatie en (ver)bouw naar drie appartementen en één bedrijfswoning
19
Vaststellen Versnellingsagenda Wonen 2023-2025
20
Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Leudal 2023
21
Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
22
Mededelingen
23
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.