link naar deze pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen - 30 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:20
Voorzitter: de heer L. Schouten
Toelichting: De agenda van de commissie bestuur en middelen kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

1 19:30
Opening
De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.
2 19:31
Vaststellen agenda
De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.
3 19:32
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag/besluienlijst  . De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. De besluitenlijsten van de vergaderingen van 19 en 20 oktober 2022 van de commissie bestuur en middelen liggen thans ter vaststelling voor.
4
Spreekrecht niet-commissieleden
Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden.
j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.
5
Presentatie en thema's
Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.
Voor deze vergadering zijn er geen presentaties
5.a 19:33
Managementletter interimcontrole accountant
Jaarlijks in de laatste vergadering geeft de accountant de heer Erik Kalnenek in het kader van controle op de jaarrekening 2022 een tussentijds verslag van bevindingen (managementletter)
6
Raadsvoorstellen
Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 13 december 2022 voor besproken.
6.a 19:53
Controleprotocol accountant tbv onderzoek jaarstukken 2022
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole moet de gemeenteraad elk jaar een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen in een controleprotocol plaatsvindt.
Dit raadsvoorstel  gaat over de controle van de jaarrekening 2022 (en daarmee tevens het financieel beheer over het jaar 2022, zoals uitgeoefend door of namens het college).
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2022.
6.b 20:08
Septembercirculaire 2022
De septembercirculaire 2022 geeft een geactualiseerd beeld van de omvang van het gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota 2023 van het Rijk.
In het Raadsvoorstel wordt ingegaan op de Leudalse situatie met betrekking tot het gemeentefonds. De landelijke ontwikkelingen zijn als aparte bijlage opgenomen. De middelen uit het gemeentefonds zijn vrij besteedbaar voor de gemeente.
6.c 20:28
Vaststellen belastingverordeningen inclusief Tarieventabel 2023
Jaarlijks worden na de vaststelling van de begroting de nieuwe belastingverordeningen vastgesteld. Conform de financiële uitgangspunten van de kadernota 2023-2026 en de daaruit volgende begroting streeft de gemeente Leudal naar 100% kostendekkendheid van leges en heffingen. De vast te stellen belastingverordeningen zijn inhoudelijk een vertaling van dit beleid.
Als de tarieven wijzigen, wordt dit per belasting/heffing in dit advies aangegeven en toegelicht.
In de begrotingsbehandeling d.d. 8 november 2022 worden een aantal wijzigingen voorgesteld:
- De indexering wordt doorgevoerd ten aanzien van de OZB voor 3,1%.
- De hondenbelasting wordt vanaf het jaar afschaft.
Daarnaast is door aanname  van een motie voorgesteld een bedrag van € 150.000 in mindering te brengen op de totale opbrengst van de afvalstoffenheffing. Hierdoor zal geen 100% kostendekkendheid worden behaald.
De wijzigingen van de tarieven ten opzichte van dit jaar (2022), worden in dit advies toegelicht.
6.d 20:58
Vaststellen Treasurystatuut 2023 gemeente Leudal
Onder treasury wordt verstaan het kader voor het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden financiële risico’s.
In de Gemeentewet en de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) zijn de kaders vastgesteld voor een verantwoorde, bedachtzame en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. Gemeente Leudal onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Dit statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk.
Het huidige Treasurystatuut 2017 Gemeente Leudal wordt met dit voorstel geactualiseerd per 01-01-2023 en vervangen door het Treasurystatuut 2023 Gemeente Leudal.
Er zijn diverse redactionele wijzingen doorgevoerd die geen invloed hebben op de inhoudelijke tekst van het treasurystatuut. De belangrijkste inhoudelijke wijziging is een toegevoegd kader voor leningen en garanties aan derden in artikel 10 van het treasurystatuut.
6.e 21:13
Nota reserves en voorzieningen 2023 - 2026
Conform de financiële verordening artikel 8 wordt de nota reserves en voorzieningen éénmaal per raadsperiode geëvalueerd en waar nodig aangepast. Daarnaast is bij het verdiepingsonderzoek van de provincie afgesproken de nota reserves en voorzieningen hernieuwd vast te stellen. In deze nota is de actualisatieslag gemaakt.
Ten opzichte van de vorige nota worden weinig beleidsmatige veranderingen voorgesteld. Dit heeft met name te maken met het feit dat de huidige werking omtrent de reserves en voorzieningen voldoende aansluit bij de wensen van de raad. Indien nieuwe reserves en voorzieningen tot stand komen, gebeurt dit altijd middels een raadsbesluit. Tevens wordt daarbij een afweging gemaakt of de reserve van toegevoegde waarde is gelet op het credo “zo min mogelijk potjes creëren”. Budgetten moeten onderlegd worden door beleid waarop de exploitatiebudgetten worden gebaseerd.
Nieuw in deze nota is het invoeren van een minimum van de algemene reserve.
6.f 21:33
Toestemming wijziging gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz en gewijzigde begroting Omnibuzz 2023
In het algemeen bestuur Omnibuzz van 6 juli 2022 is positief besloten over het starten van de besluitvormingsprocedure om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 januari 2023 te wijzigen met betrekking tot artikel 18, de afrekensystematiek voor de beheerskosten. Het voornemen om de kosten voor het Omnibuzz-vervoer tussen gemeenten anders te verdelen bestaat al sinds de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz in 2016. Via amendementen is destijds verzocht om de afrekening van de kosten meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke kosten. Deze wens is later herhaaldelijk geuit vanuit deelnemende gemeenten en kan op ambtelijk draagvlak rekenen. Dit betekent dat dezelfde totale kosten anders verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Het verzoek richtte zich in eerste instantie op de beheerskosten, maar tijdens de uitwerking is dezelfde lijn doorgetrokken naar de vervoerskosten.
Een gevolg van het aanpassen van de afrekensystematiek (zowel ten aanzien van de beheerskosten als de vervoerskosten) is dat de begroting van Omnibuzz 2023 moet worden aangepast. Hierop wordt de raad de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Het voorstel aan de raad is om geen zienswijze in te dienen.
6.g 21:43
Zienswijze begroting MGR (voor 2022-2 voor MO-BW)
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is vastgelegd dat gemeenten moeten samenwerken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Sinds 1 januari 2022 jl. is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor het organiseren van goede ondersteuning voor kwetsbare
inwoners die opvang of beschermd wonen nodig hebben.
Per 1 januari 2022 hebben we in de regio Noord- en Midden-Limburg nieuwe (financiële)
samenwerkingsafspraken gemaakt rondom de regionale taken van beschermd wonen, maatschappelijke
opvang en bemoeizorg en preventie. We hebben in deze nieuwe afspraken onder andere afgesproken dat
gemeenten zelf de lokale toegang organiseren, dat we handelen op basis van financiële solidariteit en dat
een aantal bedrijfsvoeringstaken bij de MGR worden belegd.
De gemeente Leudal is op 21 juni 2022 formeel aangesloten bij de Modulaire Gemeenschappelijke
Regeling Limburg-Noord (MGR) voor het programma Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Bemoeizorg en Preventie.
De MGR heeft de gemeenteraad van Leudal per brief (bijlage 1) aangeboden een zienswijze in te dienen
over de tweede begrotingswijziging van 2022 (bijlage 2). De begroting is aangepast omdat de bijdrage
die onze regio ontvangt van het Rijk, naar boven is bijgesteld.
6.h 21:53
Zienswijze op de Ontwerp begrotingswijziging 2022 meerjarig RUD LN
In de brief van 13 oktober 2022 heeft u de ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD ontvangen.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUDLN van 13 oktober 2022 is dit ontwerpbesluit
vastgesteld. In deze ontwerpbegrotingswijziging zijn de financiële effecten van de uitvoering plan van
aanpak doorontwikkeling ODLN 2022 tot en met 2024 doorgevoerd.

**De directeur van het RUD LN, de heer Karel Joosten komt in de vergadering van de commissie bestuur en middelen van 1 februari 2023 voor een toelichting op de werkzaamheden.**
6.i 22:03
Verordening ambtelijke bijstand voor fractieondersteuning gemeente Leudal 2023
In de vergadering van uw raad van 8 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten een structureel fractiebudget in te voeren.
Ter uitvoering van dit besluit ligt thans een raadsvoorstel voor tot vaststelling van een ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning’.
De verordening is gebaseerd op de VNG modelverordening.
6.j 22:08
Benoemen voorzitter raadscommissie bestuur en middelen
Tijdens de presidiumvergadering van 31 oktober 2022 maakte fractievoorzitter de heer L. Linssen bekend dat hij om hem bewegende redenen had besloten om ontslag te nemen als
voorzitter van de commissie bestuur en middelen. Tijdens de eerstvolgende vergadering van die commissie van 30 november 2022 zal waarnemend commissievoorzitter de heer L. Schouten de vergadering voorzitten. In de raadsvergadering van 13 december 2022 dient, gelet op de ontstane vacature, een nieuwe commissievoorzitter te worden benoemd.
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
Voor deze vergadering zijn er geen stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie bestuur en middelen
8.a
Aan de commissie gerichte stukken ter bespreking
Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
8.b
Aan de commissie gerichte stukken ter kennisname
Indien er stukken aan de commissie worden gericht die louter zijn gestuurd ter kennisname, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
Bespreking kan, indien dit kenbaar wordt gemaakt. Indien een commissielid dit wenst te bespreken, dan is het wenselijk om dit vooraf kenbaar te maken, zodat tijdens de vergadering een antwoord gegeven kan worden.
9 22:13
Voorraadplanning Raadsvoorstellen
Voorraadplanning raadsvoorstellen
Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.
10 22:14
Mededelingen en Rondvraag
Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.
11 22:19
Sluiting
Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.