link naar deze pagina

Commissievergadering Fysiek - 22 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:01
Voorzitter: mevrouw H. Wijers-van der Linden

1
Opening
2
Vaststellen agenda
De commissievoorzitter zal bij dit agendapunt 2 ''Vaststellen agenda'' de commissie voorstellen om de agendapunten 11 t/m 14 niet in de commissieagenda van 22okt19 op te nemen. Degene die aanvankelijk (in raadsvergadering 24sep19) had verzocht die onderwerpen voor commissieagendering voor te dragen, raadslid mevrouw H. Glessner (fractie PAL), heeft op 20okt19 aan de commissiegriffier laten weten inmiddels af te zien van die agenderingsverzoeken van 11 t/m 14, gelet op het feit dat zij intussen een afdoende antwoord van of namens de portefeuillehouder heeft ontvangen op vragen die zij anders tijdens de commissiebespreking had willen stellen.
3
Vaststellen besluitenlijst vergadering commissie fysiek 10 september 2019
4
Spreekrecht voor niet-commissieleden
5
Presentatie conceptbeleidskader zon- en windenergie
Nagekomen bericht van 16okt19:
Er zullen, in tegenstelling tot eerder gedacht (zie 'Toelichting op agendapunt 5'), voorafgaande aan de commissievergadering van 22okt19 in het geheel geen stukken worden overgelegd, dat gebeurt pas ná die commissievergadering omdat ‘(a) er nu geen standpunt van de commissie wordt gevraagd en (b) de stukken beter begrepen zullen worden nadat daarover eerst een mondelinge toelichting heeft plaatsgevonden’.
6
Bespreken 2 collegemededelingen 6 augustus 2019 inzake proeftuinen Buitengebied in Beweging
7
Bespreken voortgang ontwerpbestemmingsplan ‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’
8
Bespreken collegemededeling 27 juni 2019 over voorgenomen verkoop voormalige bibliotheekgebouw in Haelen
9
Bespreken stuk portefeuillehouder resp. college over 'Eindrapportage Actualisatie nulmeting strategische doelstellingen Keyport 2020’ + ‘Impactmeting programma Keyport 2020 GOML/MIP5 + ‘Evaluatie Programma Keyport 2020, periode 2013-2018’.
10
Bespreken collegemededeling 24jun19 met tussenbericht over herontwikkeling 'locatie voormalig transportbedrijf Huskens', Markt 8 en 8a in Grathem
11
Bespreken collegemededeling 2 juli 2019 over principemedewerking verzoek Fruitbedrijf Gielens BV te Neer voor bouwen bedrijfsloods + gebouw huisvesting circa 30 arbeidsmigranten op bedrijfslocatie Kappert 13a en 13b in Neer
Raadslid H. Glessner (PAL) heeft op 20okt19, kennisgenomen hebbende van het antwoord van of namens de portefeuillehouder op haar vragen, aan de commissiegriffier bericht dat dit agendapunt 11 - wat haar betreft - niet in de commissieagenda van de vergadering van 22okt19 behoeft te worden geagendeerd.
12
Bespreken collegemededeling 9 juli 2019 terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan bouw 10 levensloopbestendige woningen in sociale huur op locatie voormalige discotheek Geelen in Haelen
Raadslid H. Glessner (PAL) heeft op 20okt19, kennisgenomen hebbende van het antwoord van of namens de portefeuillehouder op haar vragen, aan de commissiegriffier bericht dat dit agendapunt 12 - wat haar betreft - niet in de commissieagenda van de vergadering van 22okt19 behoeft te worden geagendeerd.
13
Bespreken collegemededeling 16 juli 2019 over principebesluit medewerking aan verzoek van M. + R. Heijnen voor uitbreiding van plantenkwekerij aan Roligt 9 in Roggel
Raadslid H. Glessner (PAL) heeft op 20okt19, kennisgenomen hebbende van het antwoord van of namens de portefeuillehouder op haar vragen, aan de commissiegriffier bericht dat dit agendapunt 13 - wat haar betreft - niet in de commissieagenda van de vergadering van 22okt19 behoeft te worden geagendeerd.
14
Bespreken collegemededeling 6 augustus 2019 met stand van zaken n.a.v. gehouden gesprekken met (potentieel) belanghebbenden inzake haalbaarheidsonderzoek transformatie bedrijventerrein Kloosterstraat te Heythuysen
Raadslid H. Glessner (PAL) heeft op 20okt19, kennisgenomen hebbende van het antwoord van of namens de portefeuillehouder op haar vragen, aan de commissiegriffier bericht dat dit agendapunt 14 - wat haar betreft - niet in de commissieagenda van de vergadering van 22okt19 behoeft te worden geagendeerd.
15
Bespreken toezeggingenlijsten wethouders
16
Ingekomen stukken
16.1
Voorraadplanning raadsvoorstellen
16.2
Portefeuillehouderstuk bedrijventerrein Zevenellen te Buggenum - Haelen
16.3
Visiedocument CDA 6 september 2019 'Huisvesting arbeidsmigranten in Leudal volgens het CDA'
17
Mededelingen
17.1
Krantenberichten periode 29 augustus t/m 9 oktober 2019
17.2
Uitspraak Rechtbank Limburg 18 september 2019 inzake geweigerde omgevingsvergunning Holmel BV, Aan de Heibloem 21a te Heythuysen voor verwerking digestaat
17.3
Collegemededeling 26 september 2019 over collegebesluit 17 september 2019 wijziging portefeuilleverdeling binnen het college
17.4
Collegemededeling 1 oktober 2019 over en met vastgesteld ‘Jaarverslag ruimtelijke ordening 2018’
17.5
Tweede vergadering raadswerkgroep ‘Buitengebied in Beweging / Omgevingswet’ van 2 oktober 2019
18
Rondvraag
18.1
Kwaliteit grond en baggerspecie in water Wijnaerden in Neer
18.2
Kwaliteit grond en baggerspecie in project Sjans van Naer in Neer
18.3
Verkoop gemeentelijk vastgoed
18.4
Communicatie over wijzigingen in locaties bladkorven
19
Vaststellen vergaderkalender commissie fysiek 2020
20
Vaststellen volgende vergadering
21
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.