link naar deze pagina

Informatiebijeenkomst - 18 januari 2021

Locatie: on-line
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.T.M. Peperzak
Toelichting: Het betreft een openbare bijeenkomst voor raads- en burgerraadsleden en externe belangstellenden, die zich tevoren bij de griffie (griffie@gennep.nl) kunnen melden.

1
20.00 uur Opening door wethouder Peperzak: woningbouwprogramma gemeente Gennep
De raad wordt meegenomen in enerzijds algemene cijfers op het wonen in de gemeente Gennep en anderzijds de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Welke bouwplannen staan er op de plank en sluiten deze plannen kwalitatief aan bij de woonbehoefte? Aan welke knoppen kunnen we als gemeente draaien om het programma kwalitatief beter aan te doen sluiten bij de woonbehoefte? De input van de raad wordt meegenomen bij de actualisatie van de lokale woonvisie. Deze wordt naar verwachting medio april aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden.
Het doel is enerzijds informeren over het woningbouwprogramma. Het helpt de raad ook in zijn besluitvorming. Anderzijds willen we ook proeven aan welke knoppen de raad graag zou willen draaien om de woningbouwprogrammering kwalitatief beter te doen aansluiten bij de woonbehoefte. Dit kan als input dienen voor de actualisatie van de lokale woonvisie.  Voor de actualisatie van de lokale woonvisie vinden nog enige digitale stakeholdersbijeenkomsten plaats (intern voor integraliteit en extern voor afstemming met o.a. zorginstellingen, corporaties, ontwikkelaars, makelaars, buur- en wijkraden) in januari 2021. Uiteraard mogen vertegenwoordigers van de partijen bij de externe stakeholdersbijeenkomst aansluiten. Met de input van de raad, interne en externe stakeholders wordt het lokale woonbeleid geactualiseerd. Het concept beleidsstuk wordt nog teruggelegd bij de stakeholders voor feedback alvorens de visie ter vaststelling aan de raad wordt doorgezet.
2
20.10 uur Presentatie medewerker woningbouw Naida Djuheric
3
20.30 uur Gelegenheid tot stellen van vragen
6
22.00 uur (uiterlijk) Afsluiting door wethouder Peperzak