link naar deze pagina

Voorbereidende raadsvergadering - 5 september 2022

Locatie: Raad- en trouwzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: B. Nijst

1
Opening
Aanwezig: B. Nijst (voorzitter), D. Van Dijck, mevr. L. den Boer, R. Rutten, A. Meerwaldt, P. Hoenselaar, C. Logcher, mevr. B. Bosten, L. Brouwers, J. Hillebrand, mevr. B. Leenders, H. Frentz, D. de Jager, A. Mehlkop, wethouders mevr. J. Van Hulsteijn, P. Stevens, griffier J. van der Knaap
Verhinderd: wethouder F. Pubben
2
Mededelingen
3
Vaststellen van de agenda
4
Inspreekmoment inwoners
De heer Bloemarts en de heer Baltussen hebben zich gemeld om in te spreken over agendapunt 10.
5
Lijst ingekomen stukken
6
A Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz afrekensystematiek 2023 ev. (nr. 575730)
Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op het besluit van het algemeen bestuur Omnibuzz van 6 juli 2022 om zoals eerder vanuit de raad en raden is aangegeven de afrekensystematiek per 1 januari 2023 te wijzigen. Hiertoe moet artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz worden aangepast.
7
A Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2023 incl. meerjarenbegroting 2024-2026 RUD LN (nr. 579662)
Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting
2023 en de meerjarenbegroting 2024 - 2026 van de Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord. Het is een beleidsarme begroting waarin de jaarlijkse vaste bijdrage voor gemeente Gennep (naar verwachting) zal stijgen van € 39.993,- in 2022 naar € 43.130,- in 2026. Deze stijging kan worden opgevangen in het huidig geraamde budget.
8
A Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 41 Milsbeek (nr. 569962)
Het college stelt voor om het bestemmingsplan Rijksweg 41 Milsbeek vast te stellen teneinde medewerking te kunnen verlenen aan de planologische omzetting van een agrarisch bedrijfsperceel naar een woonperceel aan de
Rijksweg 41 in Milsbeek. Het betreft de (wel late) legalisering van een feitelijk bestaande situatie. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.
9
A Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Nieuw Erf 15 Heijen (nr. 575350)
Het college stelt voor het bestemmingsplan ‘Nieuw Erf 15 Heijen' vast te stellen waardoor de herontwikkeling van een voormalige boerderij aan het Nieuw Erf 15 in Heijen kan plaatsvinden. De opstallen zullen worden gebruikt voor
verblijfsrecreatie en er komt een horecaterras en een brocante verkooppunt. De
bedrijfswoning krijgt een burgerwoonbestemming. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
10
A Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige steenfabriek Milsbeek (nr. 576360)
Het college stelt voor om in te stemmen met de herontwikkeling van de voormalige steenfabriek in Milsbeek naar 20 kavels voor vrijstaande woningen en om een planologische mogelijkheid op te nemen om in de voormalige
kantine en werkplaats nog 2 woningen te realiseren. Er zijn uiteindelijk 3 zienswijzen ingediend. In het betreffende rapport staat hoe hiermee is omgegaan.
pdf 576360 RV vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige steenfabriek Milsbeek.pdf (1.9MB)
pdf 576360 RB vaststellen bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige steenfabriek Milsbeek.pdf (149KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 nota van zienswijzen.pdf (161KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 verbeelding bestemmingsplan.pdf (500KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 regels en toelichting voormalige steenfabriek Milsbeek.pdf (1.7MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij regels staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (14KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij regels staat van horeca-activiteiten.pdf (28KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting beeldkwaliteitsplan.pdf (12MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting berekening waterbergingscapaciteit.pdf (2.3MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting woningbehoefte advies.pdf (401KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting ambitiedocument 'duurzaamheid'.pdf (299KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting notitie verkeer.pdf (315KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting verkennend bodemonderzoek.pdf (18.7MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai.pdf (20.8MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting notitie externe veiligheid.pdf (447KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting notitie water.pdf (480KB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting doorlatendheidsonderzoek en infiltratieadvies.pdf (11.6MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting quickscan Wnb en nader onderzoek.pdf (6.6MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting notitie stikstofdepositie.pdf (12.7MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 bijlage bij toelichting vooronderzoek conventionele explosieven.pdf (5.3MB)
pdf BIJLAGE BIJ 576360 Openbare getekende anterieure overeenkomst De Steenakker__540720__ met bijlagen.pdf (5MB)
pdf Zienswijze Bloemarts deels geanonimiseerd_def.pdf.docx (35KB)
pdf Zienswijze C. Baltussen.pdf (70KB)
pdf vragen ELsss steenfabriek.docx (14KB)
pdf antwoorden op vragen ELsss steenfabriek.docx (15KB)
11
Ingediende verzoeken tot agendering
12
Het stellen van vragen aan het college
De SP en het CDA  hebben vragen gesteld over respectievelijk de energietoeslag (antwoorden bijgevoegd) en de kermis in Milsbeek.
13
Sluiting
De vergadering sluit om 21.45 uur.