link naar deze pagina

Presidium - 12 september 2022

Locatie: vergaderruimte 0.26
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: J.M.T. Teunissen

1
Opening
2
Mededelingen
3
Besluiten- en actielijst vorige keer
4
Actiepuntenlijst en stand openstaande moties
Bij actiepunt 473 is bijlage crossroads toegevoegd.
5
Verordening rvo
Onder meer naar aanleiding van een training van de voorzitters van de raadsbijeenkomsten in juni is een aantal gewenste wijzigingen van het RvO gebleken die in bijgaand concept raadsvoorstel zijn verwerkt. Het presidium adviseert hierover aan de gemeenteraad.
6
Verordening vertrouwenscommissie
De geldende verordening op de vertrouwenscommissie dateert uit 2017 en sindsdien is een aantal artikelen uit de BZK-modelverordening gewijzigd. Er is weinig van fundamentele aard. Het presidium adviseert aan de gemeenteraad.
7
Mandaat Wet open overheid
8
Spoorboekje begroting c.a.
wordt z.s.m. nagestuurd.
9
Concept vergaderschema 2023
10
16.30 uur Toekomst Jopo
Met Geert Spikmans van het Elzendaalcollege.
11
Terugblik
Teruggeblikt kan onder meer worden op de raadsvergadering van 11 juli (o.a. vaststellen besluit voorjaarsnota), het raadsuitje van 15 september en de voorbereidende raad van 5 september.
12
Vooruitblik
Vooruitgeblikt kan worden op de informatiebijeenkomst van 12 september over participatie Omgevingswet en de strategische visie en de besluitvormende raad van de 19e september.
13
Rondvraag
\- werkwijze nieuwe WGR met zienswijzen
\- aandacht voor regiobijeenkomst gemeenschappelijke regelingen 15 september in Venlo\, nu ook toegankelijk voor burgerraadsleden\.
\- de rekenkamercommissie wil in de periode november\-januari \(weer\) een rondje langs de fracties maken\.
14
Sluiting