link naar deze pagina

Presidium - 2 november 2020

Locatie: vanuit huis
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: J.M.T. Teunissen

1
Opening
aanwezig waren: burgemeester H. Teunissen en de raadsleden J. van Bergen, H. Frentz, H. Rodoe, A. Sonnemans, L. Brouwers, secretaris J. Nijland en griffier J. van der Knaap, verder aanwezig bij agendapunt 5: R. Kerff en A. Hubens.
2
Mededelingen
3
Besluitenlijst vorige keer
4
Actiepuntenlijst en stand van zaken openstaande moties
u wordt geacht de lijst met actiepunten vast te stellen en de lijst met nog niet afgehandelde moties voor kennisgeving aan te nemen.
5
Kennismaking met nieuw lid Rekenkamercommissie.
vanuit de rekenkamercommissie wordt aangegeven dat er drie onderzoeken op stapel staan. Een quick scan naar informatieveiligheid wordt in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Een regionaal onderzoek, tezamen met nog een achttal gemeenten naar de effectiviteit en efficiëntie van de BsGW wordt in 2021 uitgevoerd en een Genneps onderzoek naar de effectiviteit van schuldhulpverlening zal ook in 2021 zijn beslag moeten krijgen.
6
Overzicht amendementen en moties in relatie tot college-advies
7
Terugblik
teruggeblikt kan onder meer worden op de installatievergadering van Hans Teunissen van 5 oktober, de besluitvormende vergadering van 12 oktober en de technische vragencommissie van 19 oktober j.l.
De burgemeester meldt dat zijn familie en hij kunnen terugkijken op een, gegeven de coronamaatregelen, geslaagd en warm welkom met de installatievergadering.
Het presidium vindt de opstelling in een fysieke vergadering in de raadszaal bij een besluitvormende raad te prefereren boven een digitale vergadering, maar zou in ieder geval graag het college in zicht hebben en niet achterin de zaal.
8
Vooruitblik
De geplande informatiebijeenkomst van 2 november over het Energielandschap Bergen is uitgesteld.
Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de Begrotingsraad (fysiek of digitaal)? Maaltijd en mogelijke scenario's.
9
Rondvraag
-standaard werkwijze bij gemeenschappelijke regelingen. Herbevestiging van de afspraak dat alle jaarstukken en begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen via een raadsvoorstel bij de raad komen om eventuele zienswijzen in te dienen;
\- wenselijkheid politieke discussies bij informatiebijeenkomsten;
\- geluidsposten raadszaal/vergadercentrum\.
10
Sluiting
De vergadering sluit om 19.50 uur.